Μορφοποίηση κελιών

Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια ποικιλία επιλογών μορφοποίησης και να εφαρμόσετε ιδιότητες στα επιλεγμένα κελιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κελιά.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μορφή κελιών.

Από το πληκτρολόγιο:

Πατήστε +1.


Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.

Ασιατική Τυπογραφία

Ορίστε τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικής γλώσσας. Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας, επιλέξτε Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποιημένο στη περιοχή Υποστήριξη ασιατικής γλώσσας. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται στα έγγραφα HTML.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Προστασία κελιών

Καθορίζει διάφορες επιλογές προστασίας για επιλεγμένα κελιά.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!