Τελεστές στο LibreOffice Calc

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τελεστές στο LibreOffice Calc:

Αριθμητικοί τελεστές

Αυτοί οι τελεστές επιστρέφουν αριθμητικά αποτελέσματα.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

+ (Συν)

Πρόσθεση

1+1

- (Μείον)

Αφαίρεση

2-1

- (Μείον)

Άρνηση

-5

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

2*2

/ (Κάθετος)

Διαίρεση

9/3

% (Ποσοστό)

Ποσοστό

15%

^ (Σημείο παράληψης)

Εκθετικοποίηση

3^2


note

Το πρόθεμα "-" (άρνηση) έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το "^" (εκθέτης). Για παράδειγμα -3^2 ισούται με 9, που είναι το τετράγωνο ενός αρνητικού αριθμού.


Τελεστές σύγκρισης

Αυτοί οι τελεστές μπορούν να επιστρέψουν αληθές ή ψευδές αποτέλεσμα.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

= (σύμβολο ισότητας)

Ίσο

A1=B1

> (Μεγαλύτερο από)

Μεγαλύτερο από

A1>B1

< (Μικρότερο από)

Μικρότερο από

A1<B1

>= (Μεγαλύτερο ή ίσο με)

Μεγαλύτερο ή ίσο με

A1>=B1

<= (Μικρότερο ή ίσο με)

Μικρότερο ή ίσο με

A1<=B1

<>(Ανισότητα)

Ανισότητα

A1<>B1


Τελεστές κειμένου

Ο τελεστής συνδυάζει διαχωρισμένα τμήματα κειμένου σε ένα κείμενο.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

& (Και)

αλληλουχία κειμένου AND

"Καλη" & "μέρα" είναι "Καλημέρα"


Τελεστές παραπομπής

Αυτοί οι τελεστές επιστρέφουν μία περιοχή κελιών με μηδέν, ένα ή περισσότερα κελιά.

Το εύρος έχει την υψηλότερη προτεραιότητα μετά η τομή και τέλος η ένωση.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

: (Άνω κάτω τελεία)

Εύρος

A1:C108

! (Σύμβολο θαυμαστικού)

Τομή

SUM(A1:B6!B5:C12)

Υπολογίζει το άθροισμα όλων των κελιών στην τομή. Σε αυτό το παράδειγμα, το αποτέλεσμα αποδίδει το άθροισμα των κελιών B5 και B6.

~ (Περισπωμένη)

Συνένωση ή ένωση

Παίρνει δύο αναφορές και επιστρέφει έναν κατάλογο αναφοράς, η οποία είναι μαι αλληλουχία της αριστερής αναφοράς ακολουθούμενης από τη δεξιά αναφορά. Οι διπλοεγγραφές καταχωρούνται εις διπλούν. Δείτε τη σημείωση κάτω από αυτόν τον πίνακα.


note

Η αλυσίδα παραπομπής με χρήση ενός χαρακτήρα tilde έχει εφαρμοστεί πρόσφατα. Όταν υπάρχει ένας τύπος με το τελεστή περισπωμένης σε ένα έγγραφο που έχει ανοιχθεί με παλαιότερες εκδόσεις του τότε επιστρέφεται σφάλμα. Ένας κατάλογος παραπομπών δεν επιτρέπεται σε μέσα σε μια παράσταση πίνακα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!