Τελεστές στο LibreOffice Calc

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τελεστές στο LibreOffice Calc:

Αριθμητικοί τελεστές

Αυτοί οι τελεστές επιστρέφουν αριθμητικά αποτελέσματα.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

+

Πρόσθεση

1+1

-

Αφαίρεση

2-1

-

Άρνηση

-5

*

Πολλαπλασιασμός

2*2

/

Διαίρεση

9/3

%

Ποσοστό

15%

^

Εκθετικοποίηση

3^2


note

Το πρόθεμα "-" (άρνηση) έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το "^" (εκθέτης). Για παράδειγμα -3^2 ισούται με 9, που είναι το τετράγωνο ενός αρνητικού αριθμού.


Τελεστές σύγκρισης

Αυτοί οι τελεστές μπορούν να επιστρέψουν αληθές ή ψευδές αποτέλεσμα.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

=

Ίσο

A1=B1

>

Μεγαλύτερο από

A1>B1

<

Μικρότερο από

A1<B1

>=

Μεγαλύτερο ή ίσο με

A1>=B1

<=

Μικρότερο ή ίσο με

A1<=B1

<>

Ανισότητα

A1<>B1


Τελεστές κειμένου

Ο τελεστής συνδυάζει διαχωρισμένα τμήματα κειμένου σε ένα κείμενο.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

&

συνένωση κειμένου

"Καλη" & "μέρα" είναι "Καλημέρα"


Τελεστές παραπομπής

Αυτοί οι τελεστές επιστρέφουν μία περιοχή κελιών με μηδέν, ένα ή περισσότερα κελιά.

Το εύρος έχει την υψηλότερη προτεραιότητα μετά η τομή και τέλος η ένωση.

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

:

Εύρος

A1:C108, A:D ή 3:13

!

Τομή

SUM(A1:B6!B5:C12)

Υπολογίζει το άθροισμα όλων των κελιών στην τομή. Σε αυτό το παράδειγμα, το αποτέλεσμα αποδίδει το άθροισμα των κελιών B5 και B6.

~

Συνένωση ή ένωση

Λαμβάνει δύο αναφορές και επιστρέφει έναν κατάλογο αναφοράς, που είναι μια συνένωση της αριστερής αναφοράς ακολουθούμενη από τη δεξιά αναφορά. Οι διπλές εγγραφές αναφέρονται δύο φορές.

Το =COUNT(A1:B2~B2:C3) μετρά τις τιμές των A1:B2 και B2:C3. Σημειώστε ότι το κελί Β2 μετριέται δύο φορές.

Το =INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) επιλέγει το κελί C2, δηλαδή το πρώτο κελί της δεύτερης σειράς, πρώτη στήλη, της δεύτερης περιοχής (C1:D2 ) του καταλόγου περιοχής.


note

Δεν επιτρέπεται κατάλογος αναφοράς μέσα σε μια παράσταση πίνακα.


Προτεραιότητα τελεστών

Συσχέτιση και προτεραιότητα τελεστών, από την υψηλότερη στη χαμηλότερη προτεραιότητα.

Συσχέτιση

Τελεστές

Σχόλια

αριστερά

:

Περιοχή.

αριστερά

!

Τομή αναφοράς (A1:C4!B1:B5 είναι B1:B4).

αριστερά

~

Ένωση αναφοράς.

δεξιά

+,-

Πρόθεμα μοναδιαίων τελεστών. Για παράδειγμα, -5 ή -A1. Σημειώστε ότι αυτοί έχουν διαφορετική προτεραιότητα από την πρόσθεση και την αφαίρεση.

αριστερά

%

Επιθηματικός μοναδιαίος τελεστής % (διαιρέστε με 100). Σημειώστε ότι αυτό είναι νόμιμο με εκφράσεις, για παράδειγμα, B1%.

αριστερά

^

Δύναμη (2^3 είναι 8).

αριστερά

*,/

Πολλαπλασιασμός, διαίρεση.

αριστερά

+,-

Δυαδικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση. Σημειώστε ότι το μοναδιαίο (πρόθεμα) + και - έχουν διαφορετική προτεραιότητα.

αριστερά

&

Συνένωση συμβολοσειρών δυαδικής λειτουργίας. Σημειώστε ότι το "&" θα διαφύγει όταν περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο XML.

αριστερά

=, <>, <, <=,
>, >=

Σύγκριση τελεστών ίσο με, όχι ίσο με, μικρότερο από, μικρότερο ή ίσο με, μεγαλύτερο από, μεγαλύτερο ή ίσο με.


note

Το πρόθεμα "-" έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το "^", το "^" είναι αριστερό προσεταιριστικό και η τομή αναφοράς έχει υψηλότερη προτεραιότητα από την ένωση αναφοράς.


note

Τα προθέματα "+" και "-" ορίζονται ως δεξιά προσεταιριστικά. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι τυπικές εφαρμογές που υλοποιούν το πολύ τους τελεστές που ορίζονται σε αυτήν την προδιαγραφή (όπως καθορίζονται) μπορούν να τις εφαρμόσουν ως αριστερούς προσεταιρισμούς, επειδή τα υπολογισμένα αποτελέσματα θα είναι ταυτόσημα.


note

Η προτεραιότητα μπορεί να παρακαμφθεί χρησιμοποιώντας παρενθέσεις, οπότε το "=2+3*4" υπολογίζει στο 14 αλλά το "=(2+3)*4" υπολογίζει 20.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!