Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος Πέμπτο

SKEWP

Υπολογίζει την ασυμμετρία μιας κατανομής χρησιμοποιώντας τον πληθυσμό μιας τυχαίας μεταβλητής.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.1.


Σύνταξη

SKEWP(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον τρεις τιμές.

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παραδείγματα

SKEWP(2;3;1;6;8;5) επιστρέφει 0,2329985562

SKEWP(A1:A6) επιστρέφει 0,2329985562, όταν η περιοχή A1:A6 περιέχει {2;3;1;6;8;5}

DEVSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων βάσει της δειγματικής μέσης τιμής.

Σύνταξη

DEVSQ(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=DEVSQ(A1:A50)

FORECAST

Υπολογίζει κατά προσέγγιση τις μελλοντικές που βασίζονται στις υπάρχουσες x και y τιμές.

Σύνταξη

FORECAST(Τιμή, ΔεδομέναΥ, ΔεδομέναΧ)

Η Τιμή είναι η τιμή x, για την οποία πρόκειται να επιστραφεί η τιμή y στην γραμμική παλινδρόμηση.

Τα ΔεδομέναY είναι η σειρά δεδομένων ή η περιοχή των γνωστών τιμών y.

Τα ΔεδομέναX είναι ο πίνακας ή η περιοχή των γνωστών τιμών χ.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) επιστρέφει την αναμενόμενη τιμή Y για την X τιμή των 50 αν οι Χ και Υ τιμές στις δύο παραπομπές συνδέονται με γραμμική τάση.

FORECAST.LINEAR

Παρεκβάλλει τις μελλοντικές με βάση τις υπάρχουσες τιμές x και y.

Σύνταξη

FORECAST.LINEAR(Τιμή; ΔεδομέναΥ; ΔεδομέναΧ)

Τιμή είναι η τιμή x, για την οποία πρόκειται να επιστραφεί η τιμή y στην γραμμική παλινδρόμηση.

ΔεδομέναY είναι ο πίνακας ή η περιοχή των γνωστών τιμών y.

ΔεδομέναX είναι ο πίνακας ή η περιοχή των γνωστών τιμών x.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FORECAST.LINEAR(50;A1:A50;B1;B50) επιστρέφει την αναμενόμενη τιμή Y για την X τιμή των 50 αν οι τιμές Χ και Υ στις δύο αναφορές συνδέονται με γραμμική τάση.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

NORM.S.DIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής. Η κατανομή έχει μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση ένα.

Σύνταξη

NORM.S.DIST(Αριθμός; Αθροιστική)

Ο Αριθμός είναι η τιμή ως προς την οποία υπολογίζεται η τυπική κανονική αθροιστική κατανομή.

Αθροιστική 0 ή ΨΕΥΔΗΣ υπολογίζει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Οποιαδήποτε άλλη τιμή ή ΑΛΗΘΗΣ υπολογίζει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORM.S.DIST(1;0) επιστρέφει 0,2419707245.

Η συνάρτηση =NORM.S.DIST(1;1) επιστρέφει 0,8413447461. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη της τυπικής κανονικής κατανομής στα αριστερά της τιμής-Χ 1 είναι το 84% ολόκληρης της περιοχής.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

NORM.S.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής.

Σύνταξη

NORM.S.INV(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η πιθανότητα ως προς την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη τυπική κανονική κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORMSINV(0,908789) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1,333334673.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

NORMSDIST

Επιστρέφει την αθροιστική της τυπικής κανονικής κατανομής. Η κατανομή έχει μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση ένα.

Είναι GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Σύνταξη

NORMSDIST(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή ως προς την οποία υπολογίζεται η αθροιστική της τυπικής κανονικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORMSDIST(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0,84. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη της τυπικής κανονικής κατανομής στα αριστερά του Χ τιμής 1 είναι το 84% ολόκληρης της περιοχής.

NORMSINV

Επιστρέφει την αντίστροφη της αθροιστικής της τυπικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

NORMSINV(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η πιθανότητα ως προς την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη τυπική κανονική κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORMSINV(0.908789) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.3333.

PERMUT

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών για ένα δοθέντα αριθμό αντικειμένων.

Σύνταξη

PERMUT(Μέτρηση1, Μέτρηση2)

Η Μέτρηση1 είναι ο συνολικός αριθμός αντικειμένων.

Η Μέτρηση2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων σε κάθε συνδυασμό.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERMUT(6;3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 120. Υπάρχουν 120 διαφορετικοί συνδυασμοί, για να πάρετε μία σειρά 3 χαρτιών από 6 χαρτιά.

PERMUTATIONA

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών για ένα δοθέντα αριθμό αντικειμένων (επιτρέπεται η επανάληψη).

Σύνταξη

PERMUTATIONA(Μέτρηση1, Μέτρηση2)

Η Μέτρηση1 είναι ο συνολικός αριθμός αντικειμένων.

Η Μέτρηση2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων σε κάθε συνδυασμό.

Παράδειγμα

Πόσο συχνά μπορούν 2 αντικείμενα να επιλεγούν από ένα σύνολο 11 αντικειμένων;

=PERMUTATIONA(11;2) επιστρέφει 121.

Η συνάρτηση =PERMUTATIONA(6;3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 216. Υπάρχουν 216 διαφορετικές πιθανότητες να πάρετε μία σειρά 3 χαρτιών μαζί από έξι χαρτιά αν κάθε χαρτί επιστρέφεται πριν τραβήξετε το επόμενο (με ανάθεση).

PROB

Επιστρέφει την πιθανότητα οτι οι τιμές σε μία περιοχή βρίσκονται μεταξύ δύο ορίων. Αν δεν υπάρχει τιμή Τέλος , η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την πιθανότητα βάσει της αρχής ότι οι τιμές δεδομένων είναι ίσες με την τιμή Αρχή.

Σύνταξη

PROB(Δεδομένα; Πιθανότητα; Αρχή [; Τέλος])

Δεδομένα είναι ο πίνακας ή η περιοχή των δεδομένων στο δείγμα.

Η Πιθανότητα είναι η σειρά δεδομένων ή η περιοχή των αντίστοιχων πιθανοτήτων.

Η Αρχή είναι η περιοχή έναρξης για το διάστημα του οποίου αθροίζονται οι πιθανότητες.

Το Τέλος (προαιρετικό) είναι η τελική τιμή του διαστήματος του οποίου αθροίζονται οι πιθανότητες. Εάν λείπει αυτή η παράμετρος, υπολογίζεται η πιθανότητα για την τιμή Αρχή .

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) επιστρέφει την πιθανότητα με την οποία μία τιμή εντός της περιοχής A1:A50 είναι επίσης και εντός των ορίων 50 και 60. Κάθε τιμή εντός της περιοχής A1:A50 έχει μία πιθανότητα εντός της περιοχής B1:Β50.

RANK

Επιστρέφει την τάξη ενός αριθμού σε ένα δείγμα.

Σύνταξη

RANK(Τιμή; Δεδομένα [; Τύπος])

Τιμή είναι η τιμή για την οποία θα καθοριστεί η τάξη.

Δεδομένα είναι ο πίνακας ή η περιοχή των δεδομένων στο δείγμα.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η σειρά ακολουθίας.

Τύπος = 0 σημαίνει κάθοδο από το τελευταίο αντικείμενο του πίνακα στο πρώτο (προεπιλογή),

Τύπος = 1 σημαίνει άνοδο από το πρώτο αντικείμενο στην περιοχή στο τελευταίο.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=RANK(A10;A1:A50) επιστρέφει την τάξη της τιμής στο Α10 στην περιοχή τιμών Α1:Α50. Αν η Τιμή δεν υπάρχει στην περιοχή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

RANK.AVG

Η επιστρέφει την στατιστική τάξη μιας δεδομένης τιμής, μέσα σε ένα παρεχόμενο πίνακα τιμών. Αν υπάρχουν διπλότυπες τιμές στον κατάλογο, επιστρέφεται η μέση τάξη.

note

Η διαφορά μεταξύ RANK.AVG και RANK.EQ εμφανίζεται όταν υπάρχουν διπλότυπα στον κατάλογο των τιμών. Η συνάρτηση RANK.EQ επιστρέφει την κατώτερη τάξη, ενώ η συνάρτηση RANK.AVG επιστρέφει τη μέση τάξη.


Σύνταξη

RANK.AVG(Τιμή; Δεδομένα [; Τύπος])

Τιμή είναι η τιμή για την οποία θα καθοριστεί η τάξη.

Δεδομένα είναι ο πίνακας ή η περιοχή των δεδομένων στο δείγμα.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η σειρά ακολουθίας.

Τύπος = 0 σημαίνει κάθοδο από το τελευταίο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο (προεπιλογή),

Τύπος = 1 σημαίνει άνοδο από το πρώτο αντικείμενο στην περιοχή στο τελευταίο.

Παράδειγμα

=RANK.AVG(A10;A1:A50) επιστρέφει την τάξη της τιμής στο Α10 στην περιοχή τιμών Α1:Α50. Αν η Τιμή δεν υπάρχει στην περιοχή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

RANK.EQ

επιστρέφει την στατιστική τάξη μιας δοσμένης τιμής, μέσα σε έναν παρεχόμενο πίνακα τιμών. Αν υπάρχουν διπλότυπες τιμές στον κατάλογο, αυτές δίνουν την ίδια τάξη.

note

Η διαφορά μεταξύ RANK.AVG καιd RANK.EQ εμφανίζεται όταν υπάρχουν διπλότυπα στον κατάλογο τιμών. Η συνάρτηση RANK.EQ επιστρέφει την κατώτερη τάξη, ενώ η συνάρτηση RANK.AVG επιστρέφει τη μέση τάξη.


Σύνταξη

RANK.EQ(Τιμή; Δεδομένα [; Τύπος])

Τιμή είναι η τιμή για την οποία θα καθοριστεί η τάξη.

Δεδομένα είναι ο πίνακας ή η περιοχή των δεδομένων στο δείγμα.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η σειρά ακολουθίας.

Τύπος = 0 σημαίνει κάθοδο από το τελευταίο στοιχείο στον πίνακα στο πρώτο (προεπιλογή),

Τύπος = 1 σημαίνει άνοδο από το πρώτο αντικείμενο στην περιοχή στο τελευταίο.

Παράδειγμα

=RANK.EQ(A10;A1:A50) επιστρέφει την τάξη της τιμής στο Α10 στο πεδίο τιμών Α1:Α50. Αν η Τιμή δεν υπάρχει στο πεδίο εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

SKEW

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής.

Σύνταξη

SKEW(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον τρεις τιμές.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SKEW(A1:A50) υπολογίζει την ασυμμετρία για τα αναφερθέντα δεδομένα.

SLOPE

Επιστρέφει την κλίση της γραμμής της γραμμικής παλινδρόμησης. Η κλίση προσαρμόζεται στα σημεία δεδομένων που καθορίζονται στις τιμές των αξόνων y και x.

Σύνταξη

SLOPE(ΔεδομέναY, ΔεδομέναX)

Τα ΔεδομέναY είναι η σειρά δεδομένων ή πίνακα των Υ δεδομένων.

Τα ΔεδομέναΧ είναι η σειρά δεδομένων ή μήτρας των Χ δεδομένων.

Παράδειγμα

=SLOPE(A1:A50;B1:B50)

STANDARDIZE

Μετατρέπει μια τυχαία μεταβλητή σε κανονικοποιημένη τιμή.

Σύνταξη

STANDARDIZE(Αριθμός, Μέσος, Τυπική-απόκλιση)

Ο Αριθμός είναι η τιμή που πρόκειται να κανονικοποιηθεί.

Ο Μέσος είναι η αριθμητική μέση τιμή της κατανομής.

Η StDev είναι η τυπική απόκλιση της κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =STANDARDIZE(11;10;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα το 1. Η τιμή 11 σε μία κανονική κατανομή, με μέση τιμή 10 και τυπική απόκλιση 1, είναι πολύ παραπάνω από τη μέση τιμή 10, καθώς η τιμή 1 είναι πιο πάνω από τη μέση τιμή της τυπικής κανονικής κατανομής.

STDEV

Εκτιμά την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος.

Σύνταξη

STDEV(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον δύο τιμές.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=STDEV(A1:A50) επιστρέφει την εκτιμώμενη τυπική απόκλιση με βάση τα αναφερόμενα δεδομένα.

STDEV.P

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού.

Σύνταξη

STDEV.P(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=STDEV.P(A1:A50) επιστρέφει μια τυπική απόκλιση των αναφερόμενων δεδομένων.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.STDEV.P

STDEV.S

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση το δείγμα του πληθυσμού.

Σύνταξη

STDEV.S(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον δύο τιμές.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =STDE.S(A1:A50)επιστρέφει μία τυπική απόκλιση των αναφερθέντων δεδομένων.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.STDEV.S

STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση μιας εκτίμησης βάσει ενός δείγματος.

Σύνταξη

STDEVA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον δύο τιμές. Το κείμενο έχει την τιμή 0.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =STDEVA(A1:A50) επιστρέφει την εκτιμώμενη τυπική απόκλιση που βασίζεται στα αναφερθέντα δεδομένα.

STDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού.

Σύνταξη

STDEVP(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =STDEVP(A1:A50)επιστρέφει μία τυπική απόκλιση των αναφερθέντων δεδομένων.

STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού.

Σύνταξη

STDEVPA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Το κείμενο έχει την τιμή 0.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =STDEVPA(A1:A50) επιστρέφει την τυπική απόκλιση των αναφερθέντων δεδομένων.

STEYX

Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης.

Σύνταξη

STEYX(ΔεδομέναY, ΔεδομέναX)

Τα ΔεδομέναY είναι η σειρά δεδομένων ή πίνακα των Υ δεδομένων.

Τα ΔεδομέναΧ είναι η σειρά δεδομένων ή μήτρας των Χ δεδομένων.

Παράδειγμα

=STEYX(A1:A50;B1:B50)

T.DIST

Επιστρέφει την t-κατανομή.

Σύνταξη

T.DIST(Number; ΒαθμοίΕλευθερίας; Αθροιστικό)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία υπολογίζεται η t-κατανομή.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας κατανομής t.

Αθροιστική = 0 ή ΨΕΥΔΗΣ επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, 1 ή ΑΛΗΘΗΣ επιστρέφει την αθροιστική συνάρτηση κατανομής.

Παράδειγμα

=T.DIST(1; 10; TRUE) επιστρέφει 0,8295534338

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.DIST.2T

Υπολογίζει τη δίπλευρη κατανομή Τ του Student, που είναι μια συνεχής κατανομή πιθανότητας που χρησιμοποιείται συχνά για έλεγχο υποθέσεων σε σύνολα δεδομένων μικρών δειγμάτων.

Σύνταξη

T.DIST.2T(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία υπολογίζεται η t-κατανομή.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας για την t-κατανομή.

Παράδειγμα

=T.DIST.2T(1; 10) επιστρέφει 0,3408931323.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.DIST.RT

Υπολογίζει τη δεξιά πλευρά της t-κατανομής του Student, που είναι μια συνεχής κατανομή πιθανότητας που χρησιμοποιείται συχνά για έλεγχο των υποθέσεων σε σύνολα δεδομένων με μικρά δείγματα.

Σύνταξη

T.DIST.RT(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία υπολογίζεται η t-κατανομή.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας για την t-κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =T.DIST.RT(1; 10) επιστρέφει 0,1704465662.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη μονόπλευρη της t-κατανομής.

Σύνταξη

T.INV(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας)

Ο Αριθμός είναι η πιθανότητα που συσχετίζεται με μια μονόπλευρη t-κατανομή.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας για την t-κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =T.INV(0,1;6) επιστρέφει -1,4397557473.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.T.INV

T.INV.2T

Υπολογίζει την αντίστροφη της δίπλευρης κατανομής Τ του Student, που είναι μια συνεχής κατανομή πιθανότητας που χρησιμοποιείται συχνά για έλεγχο υποθέσεων σε σύνολα δεδομένων μικρών δειγμάτων.

Σύνταξη

T.INV.2T(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας)

Ο Αριθμός είναι η πιθανότητα που συσχετίζεται με μια δίπλευρη κατανομή t.

Οι ΒαθμοίEλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας για την κατανομή t.

Παράδειγμα

=T.INV.2T(0,25; 10) επιστρέφει 1,221255395.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

T.TEST

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student.

Σύνταξη

T.TEST(Δεδομένα1; Δεδομένα2; Κατάσταση; Τύπος)

Τα Δεδομένα1 είναι ο εξαρτημένος πίνακας ή περιοχή δεδομένων για την πρώτη εγγραφή.

Τα Δεδομένα2 είναι ο εξαρτημένος πίνακας ή περιοχή δεδομένων για τη δεύτερη εγγραφή.

Η Κατάσταση =1 υπολογίζει τον μονόπλευρο έλεγχο, η Κατάσταση = 2 υπολογίζει τον αμφίπλευρο έλεγχο.

Ο Τύπος είναι το είδος του ελέγχου T που θα εφαρμοστεί. Ο Τύπος 1 σημαίνει εξαρτημένα δείγματα. Ο Τύπος 2 σημαίνει δύο δείγματα, με ίσες διακυμάνσεις (ομοσκεδαστικά). Ο Τύπος 3 σημαίνει δύο δείγματα, με άνισες διακυμάνσεις (ετεροσκεδαστικά).

Παράδειγμα

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.T.TEST

TDIST

Επιστρέφει την Τ κατανομή.

Σύνταξη

TDIST(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας; Κατάσταση)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία υπολογίζεται η Τ κατανομή.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας για την Τ κατανομή.

Η Κατάσταση = 1 επιστρέφει τον μονόπλευρο έλεγχο, η Κατάσταση = 2 επιστρέφει τον δίπλευρο έλεγχο.

Παράδειγμα

=TDIST(12;5;1)

TINV

Επιστρέφει την αντίστροφη της Τ κατανομής.

Σύνταξη

TINV(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας)

Ο Αριθμός είναι η πιθανότητα που συσχετίζεται με μια δίπλευρη Τ κατανομή.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας για την Τ κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =TINV(0.1;6) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.94

TTEST

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο T του Στιούντεντ.

Σύνταξη

TTEST(Δεδομένα1, Δεδομένα2, Κατάσταση, Τύπος)

Τα Δεδομένα1 είναι η εξαρτημένη σειρά δεδομένων ή περιοχή των δεδομένων για την πρώτη εγγραφή.

Τα Δεδομένα2 είναι η εξαρτημένη σειρά δεδομένων ή περιοχή των δεδομένων για τη δεύτερη εγγραφή.

Η Κατάσταση =1 υπολογίζει τον μονόπλευρο έλεγχο, η Κατάσταση = 2 υπολογίζει τον αμφίπλευρο έλεγχο.

Ο Τύπος είναι ο τύπος του ελέγχου T που θα εφαρμοστεί. Ο Τύπος 1 χρησιμοποιείται για εξαρτημένα δείγματα. Ο Τύπος 2 χρησιμοποιείται για δύο δείγματα, με ίσες διακυμάνσεις (ομοσκεδαστικά). Ο Τύπος 3 χρησιμοποιείται για δύο δείγματα, με άνισες διακυμάνσεις (ετεροσκεδαστικά).

Παράδειγμα

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

VAR

Εκτιμά τη διασπορά βάσει ενός δείγματος.

Σύνταξη

VAR(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον δύο τιμές.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Υπολογίζει τη διασπορά βάσει ολόκληρου του πληθυσμού.

Σύνταξη

VAR.P(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=VAR.P(A1:A50)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.VAR.P

VAR.S

Εκτιμά τη διασπορά βάσει ενός δείγματος.

Σύνταξη

VAR.S(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον δύο τιμές.

Παράδειγμα

=VAR.S(A1:A50)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARA

Εκτιμά μια διασπορά βάσει ενός δείγματος. Η τιμή του κειμένου είναι 0.

Σύνταξη

VARA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον δύο τιμές.

Παράδειγμα

=VARA(A1:A50)

VARP

Υπολογίζει τη διασπορά βάσει ολόκληρου του πληθυσμού.

Σύνταξη

VARP(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=VARP(A1:A50)

VARPA

Υπολογίζει την διασπορά βάσει ολόκληρου του πληθυσμού. Η τιμή του κειμένου είναι 0.

Σύνταξη

VARPA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Επιστρέφει τις τιμές της κατανομής Weibull.

Η κατανομή Weibull είναι μια συνεχής κατανομή πιθανοτήτων, με παράμετρους Alpha > 0 (shape) and Beta > 0 (scale).

Εάν C είναι 0, το WEIBULL υπολογίζει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Εάν C είναι 1, το WEIBULL υπολογίζει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής.

Σύνταξη

WEIBULL(Αριθμός, Άλφα, Βήτα, C)

Ο Αριθμός είναι η τιμή ως προς τον οποία πρόκειται να υπολογισθεί η κατανομή Weibull.

Το Άλφα είναι η παράμετρος Άλφα της κατανομής Weibull.

Το Βήτα είναι η παράμετρος Βήτα της κατανομής Weibull.

Το C δείχνει τον τύπο της συνάρτησης.

Παράδειγμα

=WEIBULL(2;1;1;1) επιστρέφει 0.86.

Δείτε επίσης τη σελίδα βίκι.

WEIBULL.DIST

Επιστρέφει τις τιμές της κατανομής Weibull.

Η κατανομή Weibull είναι μια συνεχής κατανομή πιθανοτήτων, με παραμέτρους Άλφα > 0 (σχήμα) and Βήτα > 0 (κλίμακα).

Εάν C είναι 0, το WEIBULL.DIST υπολογίζει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Εάν C είναι 1, το WEIBULL.DIST υπολογίζει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής.

Σύνταξη

WEIBULL.DIST(Αριθμός; Άλφα; Βήτα; C)

Ο Αριθμός είναι η τιμή ως προς τον οποία πρόκειται να υπολογισθεί η κατανομή Weibull.

Το Άλφα είναι η παράμετρος Άλφα της κατανομής Weibull.

Το Βήτα είναι η παράμετρος Βήτα της κατανομής Weibull.

Το C δείχνει τον τύπο της συνάρτησης.

Παράδειγμα

=WEIBULL.DIST(2;1;1;1) επιστρέφει 0,8646647168.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Δείτε επίσης τη σελίδα βίκι.

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!