Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος τέταρτο

AVERAGEIF

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιεί μια δεδομένη συνθήκη. Η συνάρτηση AVERAGEIF αθροίζει όλα τα αποτελέσματα που ταιριάζουν τη λογική δοκιμή και διαιρεί αυτό το άθροισμα με το μέγεθος των επιλεγμένων τιμών.

AVERAGEIFS

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιεί δεδομένα πολλαπλά κριτήρια. Η συνάρτηση AVERAGEIFS αθροίζει όλα τα αποτελέσματα που ταιριάζουν τις λογικές δοκιμές και διαιρεί αυτό το άθροισμα με το μέγεθος των επιλεγμένων τιμών.

AVEDEV

Επιστρέφει το μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τη μέση τιμή τους. Εμφανίζει τη διασπορά σε ένα σύνολο δεδομένων.

Σύνταξη

AVEDEV(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων.

Σύνταξη

AVERAGE(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Επιστρέφει το μέσο όρο των ορισμάτων. Η τιμή του κειμένου είναι 0.

Σύνταξη

AVERAGEA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Επιστρέφει την μέγιστη τιμή σε έναν κατάλογο ορισμάτων.

Επιστρέφει 0 αν δεν βρεθεί αριθμητική τιμή ή σφάλμα στις περιοχές κελιών που εισήχθησαν ως αναφορές κελιών. Τα κελιά με κείμενο αγνοούνται από τις MIN() και MAX(). Οι συναρτήσεις MINA() και MAXA() επιστρέφουν 0 αν δεν βρεθεί τιμή (αριθμητική ή κείμενο). Εισαγωγή ενός ως έχει αλφαριθμητικού ορίσματος στη MIN() ή τη MAX(), π.χ. MIN("όρισμα"), καταλήγει σε σφάλμα.

Σύνταξη

MAX(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =MAX(A1;A2;A3;50;100;200) επιστρέφει την υψηλότερη τιμή του καταλόγου.

Η συνάρτηση =MAX(A1:B100) επιστρέφει την υψηλότερη τιμή του καταλόγου.

MAXA

Επιστρέφει την μέγιστη τιμή σε έναν κατάλογο ορισμάτων. Σε αντίθεση με τη συνάρτηση MAX, εδώ μπορείτε να εισάγετε κείμενο. Η τιμή του κειμένου είναι 0.

Οι συναρτήσεις MINA() και MAXA() επιστρέφουν 0 αν δεν βρεθεί τιμή (αριθμητική ή κείμενο) ή σφάλμα.

Σύνταξη

MAXA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") επιστρέφει την υψηλότερη τιμή του καταλόγου.

Η συνάρτηση =MAXA(A1:B100) επιστρέφει την υψηλότερη τιμή του καταλόγου.

MEDIAN

Επιστρέφει τη διάμεσο ενός συνόλου αριθμών. Σε ένα σύνολο που περιέχει περιττό αριθμό τιμών, η διάμεσος θα είναι ο αριθμός στη μέση του συνόλου και σε ένα σύνολο που περιέχει άρτιο αριθμό τιμών, θα είναι η μέση τιμή των δύο τιμών στη μέση του συνόλου.

Σύνταξη

MEDIAN(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

για έναν περιττό αριθμό: Η συνάρτηση =MEDIAN(1;5;9;20;21) επιστρέφει το 9 σαν τιμή διαμέσου.

για έναν άρτιο αριθμό: Η συνάρτηση =MEDIAN(1;5;9;20) επιστρέφει τη μέση τιμή των δύο μεσαίων τιμών 5 και 9, συνεπώς 7.

MIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή σε έναν κατάλογο ορισμάτων.

Επιστρέφει 0 αν δεν βρεθεί αριθμητική τιμή ή σφάλμα στις περιοχές κελιών που εισήχθησαν ως αναφορές κελιών. Τα κελιά με κείμενο αγνοούνται από τις MIN() και MAX(). Οι συναρτήσεις MINA() και MAXA() επιστρέφουν 0 αν δεν βρεθεί τιμή (αριθμητική ή κείμενο). Εισαγωγή ενός ως έχει αλφαριθμητικού ορίσματος στη MIN() ή τη MAX(), π.χ. MIN("όρισμα"), καταλήγει σε σφάλμα.

Σύνταξη

MIN(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =MIN(A1:B100) επιστρέφει τη μικρότερη τιμή στον κατάλογο.

MINA

Επιστέφει την ελάχιστη τιμή σε έναν κατάλογο ορισμάτων. Εδώ μπορείτε να εισάγετε επίσης κείμενο. Η τιμή του κειμένου είναι 0.

Οι συναρτήσεις MINA() και MAXA() επιστρέφουν 0 αν δεν βρεθεί τιμή (αριθμητική ή κείμενο) ή σφάλμα.

Σύνταξη

MINA(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =MINA(1;"Text";20) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

Η συνάρτηση =MINA(A1:B100) Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή στον κατάλογο.

MODE.MULT

Επιστρέφει έναν κάθετο πίνακα των στατιστικών καταστάσεων (οι πιο συχνά απαντώμενες τιμές) μέσα σε έναν κατάλογο παρεχόμενων αριθμών.

Σύνταξη

MODE.MULT(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

warning

Επειδή η συνάρτηση MODE.MULT επιστρέφει έναν πίνακα τιμών, πρέπει να εισαχθεί ως ένας τύπος πίνακα. Αν η συνάρτηση δεν εισήχθη ως τύπος πίνακα, επιστρέφεται μόνο η πρώτη κατάσταση, που είναι το ίδιο με τη χρήση της συνάρτησης MODE.SNGL.


Παράδειγμα

=MODE.MULT(A1:A50)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODE.SNGL

Επιστρέφει την πιο συχνή, ή επαναλαμβανόμενη, τιμή σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων. Αν υπάρχουν αρκετές τιμές με την ίδια συχνότητα εμφάνισης, επιστρέφει την μικρότερη τιμή. Όταν κάποια τιμή δεν εμφανίζεται δύο φορές, τότε παρουσιάζεται σφάλμα.

Σύνταξη

MODE.SNGL(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

warning

Αν το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει διπλότυπα σημεία δεδομένων, η MODE.SNGL επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!.


Παράδειγμα

=MODE.SNGL(A1:A50)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOM.DIST

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική πυκνότητα ή τη συνάρτηση κατανομής.

Σύνταξη

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Αθροιστική)

Η X αντιπροσωπεύει την τιμή που επιστρέφεται για ανεπιτυχείς ελέγχους.

Η Ν-Χ αντιπροσωπεύει την τιμή που επιστρέφεται για επιτυχείς ελέγχους.

Η Pεπιτυχία είναι η πιθανότητα επιτυχίας μιας προσπάθειας.

Αθροιστική = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;0) επιστρέφει 0,25.

Η συνάρτηση =NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;1) επιστρέφει 0,75.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NEGBINOMDIST

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή.

Σύνταξη

NEGBINOMDIST(X, Ν-Χ, Pεπιτυχία)

Η X αντιπροσωπεύει την τιμή που επιστρέφεται για ανεπιτυχείς ελέγχους.

Η Ν-Χ αντιπροσωπεύει την τιμή που επιστρέφεται για επιτυχείς ελέγχους.

Η Pεπιτυχία είναι η πιθανότητα επιτυχίας μιας προσπάθειας.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NEGBINOMDIST(1;1;0.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.25.

NORM.DIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας ή την κανονική αθροιστική κατανομή.

Σύνταξη

NORM.DIST(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση; C)

Ο Αριθμός είναι η τιμή της κατανομής σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η κανονική κατανομή.

Ο Μέσος αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της κατανομής.

Η StDev είναι η τυπική απόκλιση της κατανομής.

C = 0 υπολογίζει th συνάρτηση πυκνότητας,C = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORM.DIST(70;63;5;0) επιστρέφει 0,029945493.

Η συνάρτηση =NORM.DIST(70;63;5;1) επιστρέφει 0,9192433408.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη της κανονικής αθροιστικής κατανομής.

Σύνταξη

NORM.INV(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση)

Ο Αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή πιθανότητας σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη κανονική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της κανονικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση αντιπροσωπεύει την τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORM.INV(0.9;63;5) επιστρέφει 69,4077578277. Αν το μέσο αυγό ζυγίζει 63 γραμμάρια με τυπική απόκλιση 5, τότε θα υπάρχει 90% πιθανότητα ότι το αυγό δε θα ζυγίζει περισσότερο από 69,41 γραμμάρια.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMDIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας ή την αθροιστική της κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

NORMDIST(Αριθμός; Μέση_τιμή; Τυπική_απόκλιση [; C])

Ο Αριθμός είναι η τιμή της κατανομής σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η κανονική κατανομή.

Ο Μέσος αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της κατανομής.

Η StDev είναι η τυπική απόκλιση της κατανομής.

Η C είναι μία λογική τιμή που καθορίζει τη μορφή της συνάρτησης. Για C = 0 υπολογίζεται η συνάρτηση κατανομής, και για C = 1 υπολογίζεται η κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORMDIST(70;63;5;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.03.

Η συνάρτηση =NORMDIST(70;63;5;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.92.

NORMINV

Επιστρέφει την αντίστροφη της αθροιστικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

NORMINV(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήAπόκλιση)

Ο Αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή πιθανότητας σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη κανονική κατανομή.

Ο Μέσος αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της κανονικής κατανομής.

Η Τυπική-απόκλιση αντιπροσωπεύει την τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =NORMINV(0.9;63;5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 69.41. Αν το μέσο αυγό ζυγίζει 63 γραμμάρια με τυπική απόκλιση 5, τότε θα υπάρχει 90% πιθανότητα ότι το αυγό θα ζυγίζει περισσότερο από 69.41 γραμμάρια.

PEARSON

Επιστρέφει το r, δηλαδή το συντελεστή συσχέτισης κατά Pearson.

Σύνταξη

PEARSON(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 αντιπροσωπεύουν τη σειρά δεδομένων της πρώτης εγγραφής.

Τα Δεδομένα2 αντιπροσωπεύουν τη σειρά δεδομένων της δεύτερης εγγραφής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PEARSON(A1:A30;B1:B30) επιστρέφει τον συντελεστή συσχέτισης κατά Pearson μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

PERCENTILE

Επιστρέφει το άλφα-ποσοστημόριο των τιμών των δεδομένων σε μία σειρά δεδομένων. Ένα ποσοστημόριο επιστρέφει την τιμή κλίμακας μιας σειράς δεδομένων που κυμαίνεται από την μικρότερη (Άλφα=0) στη μεγαλύτερη τιμή (Άλφα=1) της σειράς δεδομένων. Για Άλφα = 25%, η ποσοστημοριακή τιμή είναι το πρώτο τεταρτημόριο. Για Άλφα = 50% είναι η ΔΙΑΜΕΣΟΣ.

Σύνταξη

PERCENTILE(Δεδομένα, Άλφα)

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων.

Το Άλφα αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της κλίμακας μεταξύ 0 και 1.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERCENTILE(A1:A50;0.1) απεικονίζει την τιμή στο σύνολο δεδομένων, η οποία ισούται με 10% της συνολικής κλίμακας των δεδομένων στα κελιά A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Επιστρέφει το Άλφαστό ποσοστημόριο της παρεχόμενης περιοχής των τιμών για μια δοσμένη τιμή του Άλφα, μέσα στην περιοχή 0 μέχρι 1 (αποκλειστικά). Ένα ποσοστημόριο επιστρέφει την τιμή κλίμακας για μια σειρά δεδομένων που πηγαίνει από το ελάχιστο (Alpha=0 μέχρι τη μέγιστη τιμή (Alpha=1) μιας σειράς δεδομένων. Για Alpha = 25%, το ποσοστημόριο σημαίνει το πρώτο τεταρτημόριο· Alpha = 50% είναι η διάμεσος.

warning

Αν το Άλφα δεν είναι ένα πολλαπλάσιο του 1/(n+1), (όπου n είναι ο αριθμός των τιμών στον παρεχόμενο πίνακα), η συνάρτηση παρεμβάλλει μεταξύ των τιμών στον παρεχόμενο πίνακα για να υπολογίσει την τιμή του ποσοστημορίου. Όμως, αν το Άλφα είναι μικρότερο από το 1/(n+1) ή τοΆλφα είναι μεγαλύτερο από n/(n+1), η συνάρτηση δεν μπορεί να παρεμβληθεί και έτσι επιστρέφει σφάλμα.


note

Η διαφορά μεταξύ PERCENTILE.INC και PERCENTILE.EXC είναι ότι στην συνάρτηση PERCENTILE.INC η τιμή του άλφα είναι στην περιοχή των 0 έως 1 συμπεριλαμβανόμενων και στη συνάρτηση PERCENTILE.EXC, η τιμή του άλφα είναι στην περιοχή των 0 έως 1 μη συμπεριλαμβανόμενων.


Σύνταξη

PERCENTILE.EXC(Δεδομένα; Άλφα)

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων.

Το Άλφα αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της κλίμακας μεταξύ 0 και 1.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) απεικονίζει την τιμή στο σύνολο δεδομένων, η οποία ισούται με 10% της συνολικής κλίμακας των δεδομένων στα κελιά A1:A50.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

Επιστρέφει το άλφα-ποσοστημόριο των τιμών των δεδομένων σε έναν πίθνακα. Ένα ποσοστημόριο επιστρέφει την τιμή κλίμακας μιας σειράς δεδομένων που κυμαίνεται από την ελάχιστη (Alpha=0) στη μεγαλύτερη τιμή (alpha=1) της σειράς δεδομένων. Για Alpha = 25%, το ποσοστημόριο σημαίνει το πρώτο τεταρτημόριο. Για Alpha = 50% είναι η ΔΙΑΜΕΣΟΣ.

note

Η διαφορά μεταξύ PERCENTILE.INC και PERCENTILE.EXC είναι ότι στην συνάρτηση PERCENTILE.INC η τιμή του άλφα είναι στην περιοχή των 0 έως 1 συμπεριλαμβανόμενων και στη συνάρτηση PERCENTILE.EXC, η τιμή του άλφα είναι στην περιοχή των 0 έως 1 μη συμπεριλαμβανόμενων.


Σύνταξη

PERCENTILE.INC(Δεδομένα; Άλφα)

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων.

Το Άλφα αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της κλίμακας μεταξύ 0 και 1.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1) απεικονίζει την τιμή στο σύνολο δεδομένων, η οποία ισούται με 10% της συνολικής κλίμακας των δεδομένων στα κελιά A1:A50.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

Επιστρέφει την ποσοστιαία τάξη μιας τιμής σε ένα δείγμα.

Σύνταξη

PERCENTRANK(Δεδομένα; Τιμή [; Σημαντικότητα])

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων στο δείγμα.

Η Τιμή αντιπροσωπεύει την τιμή για την οποία πρέπει να καθοριστεί η ποσοστιαία τάξη.

Σημαντικότητα Ένα προαιρετικό όρισμα που καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων στον οποίο στρογγυλοποιείται η επιστρεφόμενη τιμή ποσοστού. Εάν παραληφθεί, χρησιμοποιείται η τιμή 3.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERCENTRANK(A1:A50;50) επιστρέφει την ποσοστιαία τάξη της τιμής 50 από το συνολικό εύρος όλων των τιμών που βρέθηκαν στα κελιά Α1:Α50. Αν η τιμή 50 βρεθεί έξω από το συνολικό εύρος, παρουσιάζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

PERCENTRANK.EXC

Επιστρέφει τη σχετική θέση, μεταξύ 0 και 1 (μη συμπεριλαμβανομένων), μιας συγκεκριμένης τιμής μέσα σε έναν παρεχόμενο πίνακα.

note

Η διαφορά μεταξύ PERCENTRANK.INC και PERCENTRANK.EXC είναι ότι η συνάρτηση PERCENTRANK.INC υπολογίζει μια τιμή στο πεδίο 0 έως 1 συμπεριλαμβανόμενου, ενώ η PERCENTRANK.EXC υπολογίζει μια τιμή στο πεδίο 0 έως 1 μη συμπεριλαμβανόμενων.


Σύνταξη

PERCENTRANK.EXC(Δεδομένα; Τιμή [; Σημαντικότητα])

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων στο δείγμα.

Η Τιμή αντιπροσωπεύει την τιμή για την οποία πρέπει να καθοριστεί η ποσοστιαία τάξη.

Σημαντικότητα Ένα προαιρετικό όρισμα που καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων στον οποίο στρογγυλοποιείται η επιστρεφόμενη τιμή ποσοστού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) επιστρέφει την ποσοστιαία τάξη της τιμής 50 από το συνολικό εύρος όλων των τιμών που βρέθηκαν στα κελιά Α1:Α50. Αν η τιμή 50 βρεθεί έξω από το συνολικό εύρος, παρουσιάζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

Επιστρέφει τη σχετική θέση, μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανόμενων), μιας συγκεκριμένης τιμής μέσα σε έναν παρεχόμενο πίνακα.

note

Η διαφορά μεταξύ PERCENTRANK.INC και PERCENTRANK.EXC είναι ότι το PERCENTRANK.INC υπολογίζει μια τιμή στην περιοχή 0 έως 1 συμπεριλαμβανόμενων, ενώ η PERCENTRANK.EXC υπολογίζει μια τιμή στην περιοχή από 0 έως 1 μη συμπεριλαμβανόμενων.


Σύνταξη

PERCENTRANK.INC(Δεδομένα; Τιμή [; Σημαντικότητα])

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων στο δείγμα.

Η Τιμή αντιπροσωπεύει την τιμή για την οποία πρέπει να καθοριστεί η ποσοστιαία τάξη.

Σημαντικότητα Ένα προαιρετικό όρισμα που καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων στον οποίο στρογγυλοποιείται η επιστρεφόμενη τιμή ποσοστού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) επιστρέφει την ποσοστιαία τάξη της τιμής 50 από το συνολικό εύρος όλων των τιμών που βρέθηκαν στα κελιά Α1:Α50. Αν η τιμή 50 βρεθεί έξω από το συνολικό εύρος, παρουσιάζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PHI

Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας για μια δεδομένη τιμή λαμβάνοντας υπόψη την τυπική κανονική κατανομή.

Σύνταξη

PHI(Αριθμός)

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία υπολογίζεται η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παράδειγμα

=PHI (2,25) επιστρέφει 0,0317.

=PHI (-2,25) επιστρέφει επίσης 0,0317 επειδή η κανονική κατανομή είναι συμμετρική.

=PHI (0) επιστρέφει 0,3989.

tip

Η κλήση PHI (Αριθμός) ισοδυναμεί με κλήση NORMDIST (Number, 0,1, FALSE ()) ή NORM.S.DIST (Αριθμός; FALSE ()), επομένως χρησιμοποιώντας την τυπική κανονική κατανομή με μέσο όρο 0 και τυπική απόκλιση ίση με 1 με το όρισμα Αθροιστική ορισμένο σε False.


POISSON

Επιστρέφει την κατανομή Poisson.

Σύνταξη

POISSON(Αριθμός; Μέση_τιμή [; Αθροιστική])

Ο Αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή βάσει της οποίας υπολογίζεται η κατανομή Poisson.

Ο Μέσος αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της κατανομής Poisson.

C (προαιρετικό) = 0 ή ψευδές υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας· C = 1 ή αληθές υπολογίζει την κατανομή. Όταν παραλείπεται, η προεπιλεγμένη τιμή αληθής εισάγεται όταν αποθηκεύεται το έγγραφο, για καλύτερη συμβατότητα με άλλα προγράμματα και παλιότερες εκδόσεις του LibreOffice.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =POISSON(60;50;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.93.

POISSON.DIST

Επιστρέφει την κατανομή Poisson.

Σύνταξη

POISSON.DIST(Αριθμός; Μέσος ; Αθροιστική)

Ο Αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή βάσει της οποίας υπολογίζεται η κατανομή Poisson.

Ο Μέσος αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της κατανομής Poisson.

Αθροιστική = 0 ή ψευδής για τον υπολογισμό της συνάρτησης μάζας πιθανότητας· Αθροιστική = 1, αληθής ή οποιαδήποτε άλλη μη μηδενική τιμή για τον υπολογισμό της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =POISSON(60;50;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0,9278398202.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

QUARTILE

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων.

Σύνταξη

QUARTILE(Δεδομένα, Τύπος)

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων στο δείγμα.

Ο Τύπος αντιπροσωπεύει τον τύπο του τεταρτημορίου. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% και 4 = MAX.)

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Το =QUARTILE(A1:A50;2) επιστρέφει την τιμή στην οποία το 50% της κλίμακας αντιστοιχεί στην χαμηλότερη από τις μέγιστες τιμές στην περιοχή Α1:Α50.

QUARTILE.EXC

Επιστρέφει ένα ζητούμενο τεταρτημόριο του παρεχόμενου πεδίου τιμών, με βάση ένα πεδίο ποσοστημορίου από 0 έως 1 αποκλειομένων.

note

Η διαφορά μεταξύ QUARTILE.INC και QUARTILE.EXC είναι ότι η συνάρτηση QUARTILE.INC βασίζει τον υπολογισμό της σε μια ποσοστιαία περιοχή από 0 έως 1 συμπεριλαμβανόμενων, ενώ η QUARTILE.EXC βασίζει τον υπολογισμό της σε μια ποσοστιαία περιοχή από 0 έως 1 αποκλειόμενων.


Σύνταξη

QUARTILE.EXC(Δεδομένα; Τύπος)

Τα Δεδομένα αναπαριστούν την περιοχή των τιμών δεδομένων για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε το καθορισμένο τεταρτημόριο.

Ο Τύπος είναι ένας ακέραιος μεταξύ 1 και 3, που αναπαριστά το απαιτούμενο τεταρτημόριο. (αν τύπος = 1 ή 3, ο παραχόμενος πίνακας πρέπει να περιέχει περισσότερες από 2 τιμές)

Παράδειγμα

Το =QUARTILE(A1:A50;2) επιστρέφει την τιμή στην οποία το 50% της κλίμακας αντιστοιχεί στην χαμηλότερη από τις μέγιστες τιμές στην περιοχή Α1:Α50.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTILE.INC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων.

note

Η διαφορά μεταξύ QUARTILE.INC και QUARTILE.EXC είναι ότι η συνάρτηση QUARTILE.INC βασίζει τον υπολογισμό της σε μια ποσοστιαία περιοχή από 0 έως 1 συμπεριλαμβανομένων, ενώ η συνάρτηση QUARTILE.EXC βασίζει τον υπολογισμό της σε μια ποσοστιαία περιοχή από 0 έως αποκλειομένων.


Σύνταξη

QUARTILE.INC(Δεδομένα; Τύπος)

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν τη σειρά των δεδομένων στο δείγμα.

Ο Τύπος αντιπροσωπεύει τον τύπο του τεταρτημορίου. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% και 4 = MAX.)

Παράδειγμα

Το =QUARTILE.INC(A1:A50;2) επιστρέφει την τιμή στην οποία το 50% της κλίμακας αντιστοιχεί στην χαμηλότερη από τις μέγιστες τιμές στην περιοχή Α1:Α50.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων. Αν υπάρχουν αρκετές τιμές με την ίδια συχνότητα εμφάνισης, επιστρέφει την μικρότερη τιμή. Όταν κάποια τιμή δεν εμφανίζεται δύο φορές, τότε παρουσιάζεται σφάλμα.

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

MODE(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=MODE(A1:A50)

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!