Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

CONFIDENCE

Επιστρέφει το (1-α) διάστημα εμπιστοσύνης για μία κανονική κατανομή.

Σύνταξη

CONFIDENCE(Άλφα, Τυπική-απόκλιση, Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONFIDENCE(0.05;1.5;100) αποδίδει 0.29.

CONFIDENCE.NORM

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης (1-α) για μία κανονική κατανομή.

Σύνταξη

CONFIDENCE.NORM(Άλφα; Τυπική-απόκλιση; Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) δίνει 0,2939945977.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης (1-α) για μία κανονική t Student .

Σύνταξη

CONFIDENCE.T(Άλφα; Τυπική-απόκλιση; Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η =CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) δίνει 0,2976325427.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

Σύνταξη

CORREL(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CORREL(A1:A50;B1:B50) υπολογίζει το συντελεστή συσχέτισης ως μέτρηση της γραμμικής συσχέτισης των δύο συνόλων δεδομένων.

COVAR

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου συσχετισμένων αποκλίσεων.

Σύνταξη

COVAR(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου συσχετισμένων αποκλίσεων, για τον συνολικό πληθυσμό.

Σύνταξη

COVARIANCE.P(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου των συσχετισμένων αποκλίσεων, για ένα δείγμα του πληθυσμού.

Σύνταξη

COVARIANCE.S(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση με μια τιμή του κριτηρίου.

Σύνταξη

CRITBINOM(Δοκιμές, Pεπιτυχία, Άλφα)

Οι Δοκιμές είναι ο συνολικός αριθμός δοκιμών.

H Pεπιτυχία είναι η πιθανότητα επιτυχίας για μία προσπάθεια.

Το Άλφαείναι η πιθανότητα κατωφλίου που πρόκειται να επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CRITBINOM(100;0.5;0.1) αποδίδει 44.

KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων (απαιτούνται τουλάχιστον 4 τιμές).

Σύνταξη

KURT(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον τέσσερις τιμές.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Επιστρέφει την κ-μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

LARGE(Δεδομένα, ΘέσηΚ)

Τα Δεδομένα είναι η περιοχή κελιών με δεδομένα.

RankC είναι η κατάταξη της τιμής. Εάν RankC είναι πίνακας, η συνάρτηση γίνεται συνάρτηση πίνακα.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=LARGE(A1:C50;2) δίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή στο A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) εισαγόμενο ως συνάρτηση πίνακα δίνει πίνακα της c μεγαλύτερης τιμής στο A1:C50 με τάξεις που καθορίζονται στο B1:B5.

LOGINV

Επιστρέφει την αντίστροφη μιας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

LOGINV(Αριθμός [; Μέση_τιμή [; Τυπική_απόκλιση]])

Ο Αριθμός (υποχρεωτικός) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Διάμεσος (προαιρετικό) είναι ο αριθμητικός μέσος της τυπικής λογαριθμικής κατανομής (εάν παραληφθεί προεπιλογή το 0).

ΤυπικήΑπόκλιση (προαιρετικό) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής (εάν παραληφθεί, προεπιλογή το 1).

Παράδειγμα

Η =LOGINV(0.05;0;1) επιστρέφει 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Επιστρέφει τις τιμές μίας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

LOGNORM.DIST(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση; Αθροιστική)

Ο Αριθμός (απαραίτητος) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή (απαραίτητη) είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση (StDev) (υποχρεωτική) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Αθροιστική (απαραίτητο) = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η =LOGNORM.DIST(0.1;0;1) επιστρέφει 0,0106510993.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη μιας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Αυτή η συνάρτηση είναι ταυτόσημη με την LOGINV και εισήχθη για διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου.

Σύνταξη

LOGNORM.INV(Αριθμός ; Μέσος όρος ; StDev)

Ο Αριθμός (υποχρεωτικός) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή (απαραίτητη) είναι η αριθμητική μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση (StDev) (υποχρεωτική) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η =LOGNORM.INV(0.05;0;1) επιστρέφει . 0,1930408167.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Επιστρέφει τις τιμές μιας κανονικής κατανομής λογαρίθμου.

Σύνταξη

LOGNORMDIST(Αριθμός [; Μέση_τιμή [; Τυπική_απόκλιση [; Αθροιστική]]])

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Ο Μέσος (προαιρετικός) είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Αθροιστική (προαιρετικό) = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LOGNORMDIST(0.1;0;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα το 0.01.

SMALL

Επιστρέφει την κ-μικρότερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

SMALL(Δεδομένα, ΘέσηK)

Τα Δεδομένα είναι η περιοχή κελιών με δεδομένα.

RankC είναι η τάξη της τιμής. Εάν το RankC είναι πίνακας, η συνάρτηση γίνεται συνάρτηση πίνακα.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

=SMALL(A1:C50;2) δίνει τη δεύτερη μικρότερη τιμή στο A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) εισαγόμενο ως συνάρτηση πίνακα δίνει πίνακα της c πιο μικρής τιμής στο A1:C50 με τάξεις που καθορίζονται στο B1:B5.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!