Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

CONFIDENCE.T

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης (1-α) για μία κανονική t Student .

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

CONFIDENCE.T(Άλφα; Τυπική-απόκλιση; Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η =CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) δίνει 0,2976325427.

CONFIDENCE.NORM

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης (1-α) για μία κανονική κατανομή.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

CONFIDENCE.NORM(Άλφα; Τυπική-απόκλιση; Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) δίνει 0,2939945977.

COVARIANCE.P

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου συσχετισμένων αποκλίσεων, για τον συνολικό πληθυσμό.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

COVARIANCE.P(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

COVAR

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου συσχετισμένων αποκλίσεων.

Σύνταξη

COVAR(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου των συσχετισμένων αποκλίσεων, για ένα δείγμα του πληθυσμού.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

COVARIANCE.S(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

LOGINV

Επιστρέφει την αντίστροφη μιας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

LOGINV(Αριθμός [; Μέση_τιμή [; Τυπική_απόκλιση]])

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή είναι η αριθμητικός μέσος της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η =LOGINV(0.05;0;1) επιστρέφει 0,1930408167.

LOGNORM.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη μιας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Αυτή η συνάρτηση είναι ταυτόσημη με την LOGINV και εισήχθη για διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

LOGNORM.INV(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση)

Ο Αριθμός (υποχρεωτικός) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή (απαραίτητη) είναι η αριθμητική μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση (απαραίτητη) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η =LOGNORM.INV(0.05;0;1) επιστρέφει . 0,1930408167.

CRITBINOM

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση με μια τιμή του κριτηρίου.

Σύνταξη

CRITBINOM(Δοκιμές, Pεπιτυχία, Άλφα)

Οι Δοκιμές είναι ο συνολικός αριθμός δοκιμών.

H Pεπιτυχία είναι η πιθανότητα επιτυχίας για μία προσπάθεια.

Το Άλφαείναι η πιθανότητα κατωφλίου που πρόκειται να επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CRITBINOM(100;0.5;0.1) αποδίδει 44.

LARGE

Επιστρέφει την κ-μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

LARGE(Δεδομένα, ΘέσηΚ)

Τα Δεδομένα είναι η περιοχή κελιών με δεδομένα.

RankC είναι η κατάταξη της τιμής. Εάν RankC είναι πίνακας, η συνάρτηση γίνεται συνάρτηση πίνακα.

Παράδειγμα

=LARGE(A1:C50;2) δίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή στο A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) εισαγόμενο ως συνάρτηση πίνακα δίνει πίνακα της c μεγαλύτερης τιμής στο A1:C50 με τάξεις που καθορίζονται στο B1:B5.

SMALL

Επιστρέφει την κ-μικρότερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

SMALL(Δεδομένα, ΘέσηK)

Τα Δεδομένα είναι η περιοχή κελιών με δεδομένα.

RankC είναι η τάξη της τιμής. Εάν το RankC είναι πίνακας, η συνάρτηση γίνεται συνάρτηση πίνακα.

Παράδειγμα

=SMALL(A1:C50;2) δίνει τη δεύτερη μικρότερη τιμή στο A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) εισαγόμενο ως συνάρτηση πίνακα δίνει πίνακα της c πιο μικρής τιμής στο A1:C50 με τάξεις που καθορίζονται στο B1:B5.

KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων (απαιτούνται τουλάχιστον 4 τιμές).

Σύνταξη

KURT(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Οι παράμετροι πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον τέσσερις τιμές.

Παράδειγμα

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LOGNORM.DIST

Επιστρέφει τις τιμές μίας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

LOGNORM.DIST(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση; Αθροιστική)

Ο Αριθμός (απαραίτητος) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή (απαραίτητη) είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση (υποχρεωτική) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Αθροιστική (απαραίτητο) = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η =LOGNORM.DIST(0.1;0;1) επιστρέφει 0,0106510993.

LOGNORMDIST

Επιστρέφει τις τιμές μιας κανονικής κατανομής λογαρίθμου.

Σύνταξη

LOGNORMDIST(Αριθμός [; Μέση_τιμή [; Τυπική_απόκλιση [; Αθροιστική]]])

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Ο Μέσος (προαιρετικός) είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Αθροιστική (προαιρετικό) = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LOGNORMDIST(0.1;0;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα το 0.01.

CONFIDENCE

Επιστρέφει το (1-α) διάστημα εμπιστοσύνης για μία κανονική κατανομή.

Σύνταξη

CONFIDENCE(Άλφα, Τυπική-απόκλιση, Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONFIDENCE(0.05;1.5;100) αποδίδει 0.29.

CORREL

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

Σύνταξη

CORREL(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CORREL(A1:A50;B1:B50) υπολογίζει το συντελεστή συσχέτισης ως μέτρηση της γραμμικής συσχέτισης των δύο συνόλων δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!