Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος δεύτερο

HYPGEOM.DIST

H Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

HYPGEOM.DIST(X; Nδείγμα; Επιτυχίες; Νπληθυσμός; Αθροιστική)

Το X είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο τυχαίο δείγμα.

Το Nδείγμα είναι το μέγεθος του τυχαίου δείγματος.

Οι Επιτυχίες είναι ο αριθμός των δυνατών αποτελεσμάτων στον συνολικό πληθυσμό.

Ο Nπληθυσμός είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Αθροιστική: 0 ή ψευδής υπολογίζει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Οι άλλες τιμές ή αληθής υπολογίζει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;0) δίνει 0,8090909091. Αν 90 από τα 100 κομμάτια από φρυγανιές με βούτυρο πέσουν από το τραπέζι και χτυπήσουν στο πάτωμα με την πλευρά με το βούτυρο πρώτα, τότε αν 2 κομμάτια φρυγανιάς με βούτυρο έπεσαν από το τραπέζι, η πιθανότητα είναι 81%, που σημαίνει και οι δύο φρυγανιές θα χτυπήσουν κάτω με την πλευρά με το βούτυρο πρώτα.

Η συνάρτηση =HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) δίνει 1.

TRIMMEAN

Επιστρέφει τη μέση τιμή του συνόλου δεδομένων δίχως το Άλφα τοις εκατό των δεδομένων στις ακραίες τιμές.

Σύνταξη

TRIMMEAN(Δεδομένα, Άλφα)

Τα Δεδομένα είναι η σειρά των δεδομένων στο δείγμα.

Το Άλφα είναι το ποσοστό των ακραίων δεδομένων που δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) υπολογίζει τη μέση τιμή των αριθμών Α1:Α50, χωρίς να θεωρεί το 5 τοις εκατό που αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες τιμές και το 5 τοις εκατό που αντιπροσωπεύει τις χαμηλότερες τιμές. Οι ποσοστιαίοι αριθμοί αναφέρονται στην ποσότητα της τετριμμένης μέσης τιμής, και όχι στο αριθμό των αθροίσεων.

GAUSS

Επιστρέφει την αθροιστική της τυπικής κανονικής κατανομής.

Είναι GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Σύνταξη

GAUSS(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή ως προς την οποία υπολογίζεται η τυπική κανονική κατανομή.

Παράδειγμα

=GAUSS(0.19) = 0.08

=GAUSS(0.0375) = 0.01

FINV

Επιστρέφει την αντίστροφη F κατανομή πιθανότητας. Η F κατανομή χρησιμοποιείται για ελέγχους F με σκοπό να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών συνόλων δεδομένων.

Σύνταξη

FINV(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας1; ΒαθμοίΕλευθερίας2)

Ο Αριθμός είναι η τιμή πιθανότητας για την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη F κατανομή.

Οι ΒαθμοίEλευθερίας1 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του αριθμητή της κατανομής F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας2 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του παρονομαστή της κατανομής F.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FINV(0.5;5;10) αποδίδει 0.93.

F.INV.RT

Επιστρέφει την αντίστροφη δεξιά ουρά της κατανομής Τ.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

F.INV.RT(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας1; ΒαθμοίΕλευθερίας2)

Ο Αριθμός είναι η τιμή πιθανότητας για την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη κατανομή F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας1 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του αριθμητή της κατανομής F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας2 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του παρονομαστή της κατανομής F.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =F.INV.RT(0.5;5;10) δίνει 0,9319331609.

GAMMAINV

Επιστρέφει την αντίστροφη της Γάμμα αθροιστικής κατανομής. Η συνάρτηση αυτή σας επιτρέπει να αναζητήσετε μεταβλητές με διαφορετική κατανομή.

Σύνταξη

GAMMAINV(Αριθμός, Άλφα, Βήτα)

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη Γάμμα κατανομή.

Το Άλφα είναι η παράμετρος Άλφα της κατανομής Γάμμα.

Το Βήτα είναι η παράμετρος Βήτα της κατανομής Γάμμα.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =GAMMAINV(0.8;1;1) αποδίδει 1.61.

F.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη της αθροιστικής κατανομής F. Η κατανομή F χρησιμοποιείται για ελέγχους F με σκοπό να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών συνόλων δεδομένων.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

F.INV(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας1; ΒαθμοίΕλευθερίας2)

Ο Αριθμός είναι η τιμή πιθανότητας για την οποία υπολογίζεται η αντίστροφη κατανομή F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας1 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του αριθμητή της κατανομής F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας2 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του παρονομαστή της κατανομής F.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =F.INV(0.5;5;10) δίνει 0,9319331609.

GAMMA.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη της αθροιστικής κατανομής γάμμα GAMMADIST. Η συνάρτηση αυτή σας επιτρέπει να αναζητήσετε μεταβλητές με διαφορετική κατανομή.

Αυτή η συνάρτηση είναι ταυτόσημη με την GAMMAINV και εισήχθη για τη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

GAMMA.INV(Αριθμός; Άλφα; Βήτα)

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη κατανομή γάμμα.

Το Άλφα είναι η παράμετρος Άλφα της κατανομής Γάμμα.

Το Βήτα είναι η παράμετρος Βήτα της κατανομής Γάμμα.

Παράδειγμα

Η =GAMMA.INV(0.8;1;1) δίνει 1,61.

GAMMA

Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης Γάμμα. Σημειώστε πως η GAMMAINV δεν είναι η αντίστροφη της GAMMA, αλλά της GAMMADIST.

Σύνταξη

GAMMA(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο φυσικός λογάριθμος της Γάμμα συνάρτησης.

HYPGEOMDIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή.

Σύνταξη

HYPGEOMDIST(X; Αριθμός_δείγματος; Επιτυχίες; Αριθμός_πληθυσμού [; Αθροιστική])

Το X είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο τυχαίο δείγμα.

Το Nδείγμα είναι το μέγεθος του τυχαίου δείγματος.

Οι Επιτυχίες είναι ο αριθμός των δυνατών αποτελεσμάτων στον συνολικό πληθυσμό.

Ο Nπληθυσμός είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Αθροιστικό (προαιρετικό) καθορίζει εάν θα υπολογιστεί η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (FALSE ή 0) ή η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής (οποιασδήποτε άλλης τιμής). Η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής είναι η προεπιλογή εάν δεν καθορίζεται καμία τιμή αυτής της παραμέτρου.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =HYPGEOMDIST(2;2;90;100) αποδίδει 0.81. Αν 90 από τα 100 κομμάτια από φρυγανιές με βούτυρο πέφτουν από το τραπέζι και χτυπούν στο πάτωμα με την πλευρά με το βούτυρο πρώτα, τότε αν 2 κομμάτια φρυγανιάς με βούτυρο έπεσαν από το τραπέζι, η πιθανότητα είναι 81%, που σημαίνει και οι δύο φρυγανιές θα χτυπήσουν κάτω με την πλευρά με βούτυρο πρώτα.

GAMMADIST

Επιστρέφει τις τιμές μίας Γάμμα κατανομής.

Η αντίστροφη συνάρτηση είναι η GAMMAINV.

Σύνταξη

GAMMADIST(Αριθμός; Άλφα; Βήτα [; Αθροιστική])

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η Γάμμα κατανομή.

Το Άλφα είναι η παράμετρος Άλφα της κατανομής Γάμμα.

Το Βήτα είναι η παράμετρος Βήτα της κατανομής Γάμμα.

Για C = 0 υπολογίζεται η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, και για C = 1 η κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =GAMMADIST(2;1;1;1) αποδίδει 0.86.

GAMMA.DIST

Επιστρέφει τις τιμές μιας κατανομής γάμμα.

Η αντίστροφη συνάρτηση είναι η GAMMAINV ή GAMMA.INV.

Αυτή η συνάρτηση είναι ταυτόσημη με την GAMMADIST και εισήχθη για διαλειτουργικότητα με τις άλλες εφαρμογές γραφείου.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

GAMMA.DIST(Αριθμός; Άλφα; Βήτα; C)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η κατανομή γάμμα.

Το Άλφα είναι η παράμετρος Άλφα της κατανομής Γάμμα.

Το Βήτα είναι η παράμετρος Βήτα της κατανομής Γάμμα.

Για C (προαιρετικό) = 0 ή ψευδές υπολογίζει τη συνάρτηση πυκνότητας και για C = 1 ή αληθές υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η =GAMMA.DIST(2;1;1;1) δίνει 0,86.

FTEST

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F.

Σύνταξη

FTEST(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι η πρώτη σειρά δεδομένων εγγραφής.

Τα Δεδομένα2 είναι η δεύτερη σειρά δεδομένων εγγραφής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FTEST(A1:A30;B1:B12) υπολογίζει αν τα δύο σύνολα δεδομένων έχουν διαφορετική διακύμανση και επιστρέφει την πιθανότητα ότι και τα δύο σύνολα έχουν προέρθει από τον ίδιο συνολικό πληθυσμό.

F.TEST

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

F.TEST(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι η πρώτη σειρά δεδομένων εγγραφής.

Τα Δεδομένα2 είναι η δεύτερη σειρά δεδομένων εγγραφής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =F.TEST(A1:A30;B1:B12) υπολογίζει αν τα δύο σύνολα δεδομένων έχουν διαφορετική διακύμανση και επιστρέφει την πιθανότητα ότι και τα δύο σύνολα μπορεί να έχουν προέλθει από τον ίδιο συνολικό πληθυσμό.

GEOMEAN

Επιστρέφει το γεωμετρικό μέσο όρο ενός δείγματος.

Σύνταξη

GEOMEAN(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=GEOMEAN(23;46;69) = 41.79. Συνεπώς, η τιμή του γεωμετρικού μέσου όρου αυτού του τυχαίου δείγματος είναι 41.79.

FISHER

Επιστρέφει το μετασχηματισμό κατά Fisher για το x και δημιουργεί μια συνάρτηση που προσεγγίζει μια κανονική κατανομή.

Σύνταξη

FISHER(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή που πρόκειται να μετασχηματιστεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FISHER(0.5) αποδίδει 0.55.

GAMMALN

Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της Γάμμα συνάρτησης: G(x).

Σύνταξη

GAMMALN(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο φυσικός λογάριθμος της Γάμμα συνάρτησης.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =GAMMALN(2) αποδίδει 0.

FISHERINV

Επιστρέφει τον αντίστροφο μετασχηματισμό κατά Fisher για το x και δημιουργεί μια συνάρτηση που προσεγγίζει μια κανονική κατανομή.

Σύνταξη

FISHERINV(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή που πρόκειται να υποστεί τον αντίστροφο μετασχηματισμό.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FISHERINV(0.5) αποδίδει 0.46.

HARMEAN

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο μιας ομάδας δεδομένων.

Σύνταξη

HARMEAN(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=HARMEAN(23;46;69) = 37.64. Συνεπώς, ο αρμονικός μέσος αυτού του τυχαίου δείγματος είναι 37.64.

GAMMALN.PRECISE

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα: G(x).

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

GAMMALN.PRECISE(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο φυσικός λογάριθμος της συνάρτησης Γάμμα.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =GAMMALN.PRECISE(2) δίνει 0.

ZTEST

Υπολογίζει την πιθανότητα παρατήρησης z-στατιστικής μεγαλύτερης από την υπολογισμένη με βάση ένα δείγμα.

Σύνταξη

ZTEST(Δεδομένα; Μι [; Σίγμα])

Δεδομένα είναι το δοσμένο δείγμα, σχεδιασμένο από έναν κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό.

mu είναι η γνωστός μέση τιμή του πληθυσμού.

Sigma (προαιρετικό) είναι η γνωστή τυπική απόκλιση του πληθυσμού. Εάν παραληφθεί, χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση του δοσμένου δείγματος.

Δείτε επίσης τη σελίδα βίκι.

Z.TEST

Υπολογίζει την πιθανότητα παρατήρησης z-στατιστικής μεγαλύτερης από την υπολογισμένη με βάση ένα δείγμα.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

Z.TEST(Δεδομένα; Μι [; Σίγμα])

Δεδομένα είναι το δοσμένο δείγμα, σχεδιασμένο από έναν κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό.

mu είναι η γνωστή μέση τιμή του πληθυσμού.

Sigma (προαιρετικό) είναι η γνωστή τυπική απόκλιση του πληθυσμού. Εάν παραληφθεί, χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση του δοσμένου δείγματος.

Παράδειγμα

Το =Z.TEST(A2:A20; 9; 2) επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου z σε ένα δείγμα A2:A20 που σχεδιάστηκε από έναν πληθυσμό με γνωστή μέση τιμή 9 και γνωστή τυπική απόκλιση 2.

FDIST

Υπολογίζει τις τιμές μιας F κατανομής.

Σύνταξη

FDIST(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας1; ΒαθμοίΕλευθερίας2)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η F κατανομή.

Οι ΒαθμοίEλευθερίας1 είναι οι βαθμών ελευθερίας του αριθμητή της κατανομής F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας2 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του παρονομαστή της F κατανομής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FDIST(0.8;8;12) αποδίδει 0.61.

F.DIST

Υπολογίζει τις τιμές της αριστερής ουράς της κατανομής F.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

F.DIST(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας1; ΒαθμοίΕλευθερίας2 [; Αθροιστική])

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η κατανομή F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας1 είναι οι βαθμοί ελευθερίας του αριθμητή της κατανομής F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας2 είναι οι βαθμοί ελευθερίας του παρονομαστή της κατανομής F.

Για Αθροιστική = 0 ή ψευδές υπολογίζει τη συνάρτηση πυκνότηταςΑθροιστική = 1 ή αληθές υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =F.DIST(0.8;8;12;0) δίνει 0,709528249.

Η =F.DIST(0.8;8;12;1) δίνει 0,3856603563 .

F.DIST.RT

Υπολογίζει τις τιμές της δεξιάς ουράς της κατανομής F.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

F.DIST.RT(Αριθμός; ΒαθμοίΕλευθερίας1; ΒαθμοίΕλευθερίας2)

Ο Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η κατανομή F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας1 είναι οι βαθμοί ελευθερίας του αριθμητή στην κατανομή F.

Οι ΒαθμοίΕλευθερίας2 είναι οι βαθμοί ελευθερίας του παρονομαστή της κατανομής F.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =F.DIST.RT(0.8;8;12) δίνει 0,6143396437.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!