Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος δεύτερο

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Οικονομική


Επιστροφή στις Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος Πρώτο

Μετάβαση στις Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

CUMIPMT

Υπολογίζει τις σωρευτικές πληρωμές τόκου, δηλ. το συνολικό τόκο, για μια επένδυση που βασίζεται σε σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

CUMIPMT(Επιτόκιο; NPer; PV; S; E; Τύπος)

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

NPer είναι η περίοδος πληρωμής με το συνολικό αριθμό περιόδων. Μπορεί να είναι επίσης μη-ακέραια.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία στη σειρά πληρωμών.

S είναι η πρώτη περίοδος.

Ε είναι η τελευταία περίοδος.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η ημερομηνία που πρέπει να γίνει η πληρωμή, είτε στην αρχή είτε στο τέλος της περιόδου.

Παράδειγμα

Ποιες είναι οι πληρωμές του τόκου με περιοδικό επιτόκιο της τάξεως του 5,5 %, με περιοδική περίοδο 2 ετών και με τρέχουσα αξία 5.000 νομισματικών μονάδων; Η περίοδος έναρξης είναι η 4η και η τελική περίοδος είναι η 6η. Η περιοδική πληρωμή αναμένεται στην αρχή κάθε περιόδου.

=CUMIPMT(5.5%/12;24;5000;4;6;1) = -57.54 νομισματικές μονάδες. Οι πληρωμές τόκων μεταξύ της 4ης και 6ης περιόδου είναι 57.54 νομισματικές μονάδες.

CUMIPMT_ADD

Υπολογίζει το συσσωρευμένο τόκο για μια περίοδο.

note

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

CUMIPMT_ADD(Επιτόκιο;NPER;ΠΑ;Περίοδος έναρξης;Περίοδος λήξης;Τύπος)

Η παράμετρος Επιτόκιο καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο.

NPer είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων πληρωμής. Το επιτόκιο και το NPER πρέπει να αναφέρονται στην ίδια μονάδα και ως εκ τούτου και τα δύο πρέπει να υπολογίζονται ετησίως ή μηνιαίως.

ΠΑ είναι η τρέχουσα (παρούσα) αξία.

Περίοδος έναρξης είναι η πρώτη περίοδος πληρωμής για τον υπολογισμό.

Περίοδος λήξης είναι η τελευταία περίοδος πληρωμής για τον υπολογισμό.

Τύπος είναι η λήξη της πληρωμής στο τέλος (Τύπος=0) κάθε περιόδου ή στην αρχή (Τύπος=1).

Παράδειγμα

Το ακόλουθο ενυπόθηκο δάνειο συνάπτεται για μια οικία:

Επιτόκιο: 9,00 στα εκατό ετησίως (9% / 12 = 0,0075), Διάρκεια: 30 έτη (NPER = 30 * 12 = 360), ΠΑ: 125000 νομισματικές μονάδες.

Πόσο τόκο θα πληρώσετε το δεύτερο έτος του ενυπόθηκου δανείου (συνεπώς από τις περιόδους 13 έως 24);

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) επιστρέφει -11135.23.

Πόσο τόκο πρέπει να πληρώσετε τον πρώτο μήνα;

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) επιστρέφει -937.50.

CUMPRINC

Επιστρέφει το σωρευτικό τόκο που καταβλήθηκε για μια επενδυτική περίοδο με σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

CUMPRINC(Επιτόκιο; NPER; Pv; S; E; Τύπος)

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

NPer είναι η περίοδος πληρωμής με το συνολικό αριθμό περιόδων. Μπορεί να είναι επίσης μη-ακέραια.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία στη σειρά πληρωμών.

S είναι η πρώτη περίοδος.

Ε είναι η τελευταία περίοδος.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η ημερομηνία που πρέπει να γίνει η πληρωμή, είτε στην αρχή είτε στο τέλος της περιόδου.

Παράδειγμα

Ποια είναι τα ποσά εξόφλησης αν το επιτόκιο είναι 5,5% για 36 περιόδους. Η τρέχουσα αξία είναι 15.000 νομισματικές μονάδες. Το ποσό εξόφλησης υπολογίζεται μεταξύ της 10ης και 18ης περιόδου. Η ημερομηνία λήξης της πληρωμής είναι για το τέλος της περιόδου.

=CUMPRINC(5.5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 νομισματικές μονάδες. Το ποσό εξόφλησης μεταξύ της 10ης και 18ης περιόδου είναι 3669,74 νομισματικές μονάδες.

CUMPRINC_ADD

Υπολογίζει τη σωρευτική εξαγορά ενός δανείου για κάποια περίοδο.

note

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

CUMPRINC_ADD(Επιτόκιο; NPER; ΠΑ; Περίοδος έναρξης; Περίοδος λήξης; Τύπος)

Η παράμετρος Επιτόκιο καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο.

NPer είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων πληρωμής. Το επιτόκιο και το NPER πρέπει να αναφέρονται στην ίδια μονάδα και ως εκ τούτου και τα δύο πρέπει να υπολογίζονται ετησίως ή μηνιαίως.

ΠΑ είναι η τρέχουσα (παρούσα) αξία.

Περίοδος έναρξης είναι η πρώτη περίοδος πληρωμής για τον υπολογισμό.

Περίοδος λήξης είναι η τελευταία περίοδος πληρωμής για τον υπολογισμό.

Τύπος είναι η λήξη της πληρωμής στο τέλος (Τύπος=0) κάθε περιόδου ή στην αρχή (Τύπος=1).

Παράδειγμα

Το ακόλουθο ενυπόθηκο δάνειο συνάπτεται για μια οικία:

Επιτόκιο: 9,00 τοις εκατό ετησίως (9 % / 12 = 0,0075), Διάρκεια: 30 έτη (περίοδοι πληρωμών = 30 * 12 = 360), NPV: 125000 νομισματικές μονάδες.

Πόσο θα αποπληρώσετε το δεύτερο έτος του ενυπόθηκου δανείου (συνεπώς από τις περιόδους 13 έως 24);

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) επιστρέφει -934,1071

Τον πρώτο μήνα θα έχετε πληρώσει το ακόλουθο ποσό:

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) επιστρέφει -68,27827

DOLLARDE

Μετατρέπει μια ορισμένη τιμή η οποία δίνεται ως δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό.

Σύνταξη

DOLLARDE(Κλασματικό-δολάριο, Κλάσμα)

Το Κλασματικό-δολάριο είναι ένας αριθμός που δίδεται ως δεκαδικό κλάσμα.

Το Κλάσμα είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται ως παρονομαστής του δεκαδικού κλάσματος.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =DOLLARDE(1.02;16) τοποθετείται για το 1 συν 2/16. Επιστρέφει 1.125.

Η συνάρτηση =DOLLARDE(1.1;8) τοποθετείται για το 1 συν 1/8. Επιστρέφει 1.125.

DOLLARFR

Μετατρέπει μια ορισμένη τιμή η οποία δίνεται ως δεκαδικός αριθμός σε σύνθετο δεκαδικό κλάσμα.

Σύνταξη

DOLLARFR(Δεκαδικό-δολάριο, Κλάσμα)

Το Δεκαδικό-δολάριο είναι ένα δεκαδικός αριθμός.

Το Κλάσμα είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται ως παρονομαστής του δεκαδικού κλάσματος.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =DOLLARFR(1.125;16) πραγματοποιεί μετατροπή σε κλάσματα με παρονομαστή το 16. Το αποτέλεσμα είναι 1.02 για 1 συν 2/16.

Η συνάρτηση =DOLLARFR(1,125;8) μετατρέπει σε όγδοα. Το αποτέλεσμα είναι 1,1 για 1 συν 1/8.

MDURATION

Υπολογίζει την τροποποιημένη διάρκεια κατά Macauley ενός τίτλου με σταθερό τόκο σε έτη.

Σύνταξη

MDURATION(Διακανονισμός; Λήξη; Κουπόνι; Απόδοση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Τοκομερίδιο: το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο (επιτόκιο τοκομεριδίων)

Απόδοση είναι η ετήσια απόδοση του τίτλου.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πληρωμών τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 1/1/2001. Η ημερομηνία λήξης είναι 1/1/2006. Το ονομαστικό επιτόκιο είναι 8%. Η απόδοση είναι 9,0%. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), ποια είναι η τροποποιημένη περίοδος;

=MDURATION("01-01-2001"; "01-01-2006"; 0,08; 0,09; 2; 3) επιστρέφει 4,02 έτη.

MIRR

Υπολογίζει τον τροποποιημένο εσωτερικό βαθμό απόδοσης για μια σειρά επενδύσεων.

Σύνταξη

MIRR(Τιμές, Επένδυση, Επανεπένδυση)

Οι Τιμές αντιστοιχεί στη σειρά δεδομένων ή στην παραπομπή κελιού για κελιά των οποίων τα περιεχόμενα αντιστοιχούν στις πληρωμές.

Η Επένδυση είναι το επιτόκιο των επενδύσεων (οι αρνητικές τιμές της σειράς δεδομένων)

Επανεπένδυση:είναι το επιτόκιο των επανεπενδύσεων (οι θετικές τιμές της σειράς δεδομένων)

Παράδειγμα

Υποθέτοντας περιεχόμενα κελιών A1= -5, A2 = 10, A3 = 15, και A4 = 8, αξία επένδυσης 0,5 και αξία επανεπένδυσης 0,1, θα λάβετε το αποτέλεσμα 94,16%.

NOMINAL

Υπολογίζει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο, βάσει του πραγματικού επιτοκίου και του αριθμού των περιόδων ανατοκισμού ανά έτος.

Σύνταξη

NOMINAL(Ισχύον-επιτόκιο, NPerY)

Το Ισχύον-επιτόκιο είναι το ισχύον επιτόκιο.

Οι NPerY είναι ο αριθμός των περιοδικών πληρωμών επιτοκίων ανά έτος.

Παράδειγμα

Ποιο είναι το ονομαστικό επιτόκιο ανά έτος για πραγματικό επιτόκιο της τάξεως του 13,5% αν καταβάλλονται δώδεκα πληρωμές ανά έτος.

=NOMINAL(13.5%;12) = 12.73%. Το ονομαστικό επιτόκιο ανά έτος είναι 12,73%.

NOMINAL_ADD

Υπολογίζει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο βάσει του πραγματικού επιτοκίου και του αριθμού των πληρωμών τόκων ανά έτος.

note

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

NOMINAL_ADD(Ισχύον-επιτόκιο, NPerY)

Το Ισχύον-επιτόκιο είναι το ισχύον ετήσιο επιτόκιο.

Οι NPerY είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως.

Παράδειγμα

Ποιο είναι το ονομαστικό επιτόκιο για πραγματικό επιτόκιο της τάξεως του 5,3543% και πληρωμές ανά τρίμηνο.

Η συνάρτηση =NOMINAL_ADD(5.3543%;4) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.0525 ή 5.25%.

NPV

Επιστρέφει την καθαρή τρέχουσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου. Για να πάρετε την καθαρή τρέχουσα αξία, αφαιρέστε το κόστος του έργου (την αρχική ταμειακή ροή σε χρόνο μηδέν) από την επιστρεφόμενη αξία.

Εάν οι πληρωμές γίνονται σε ακανόνιστα διαστήματα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση XNPV.

Σύνταξη

NPV(Επιτόκιο; Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 254]]])

Η παράμετρος Επιτόκιο καθορίζει το προεξοφλητικό επιτόκιο για μια περίοδο.

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 254 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Ποια είναι η καθαρή παρούσα αξία των περιοδικών πληρωμών 10, 20 και 30 νομισματικών μονάδων με προεξοφλητικό επιτόκιο της τάξεως του 8,75%. Σε χρόνο μηδέν τα κόστη πληρώθηκαν ως -40 νομισματικές μονάδες.

=NPV(8.75%;10;20;30) = 49,43 νομισματικές μονάδες. Η καθαρή παρούσα αξία είναι η επιστραφείσα αξία μείον τα αρχικά κόστη των 40 νομισματικών μονάδων, συνεπώς 9,43 νομισματικές μονάδες.

PDURATION

Υπολογίζει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται για να φτάσει μια επένδυση στην επιθυμητή αξία.

Σύνταξη

PDURATION(επιτόκιο; τρέχουσα αξία; μελλοντική αξία)

Επιτόκιο είναι μια σταθερά. Το επιτόκιο πρόκειται να υπολογισθεί για ολόκληρη τη διάρκεια ( διάρκεια περιόδου). Το επιτόκιο για κάθε περίοδο υπολογίζεται διαιρώντας το επιτόκιο δια της υπολογισμένης διάρκειας. Ο εσωτερικός συντελεστής για μια πρόσοδο πρέπει να εισαχθεί ως Επιτόκιο/12.

Το PV είναι η τρέχουσα αξία. Η χρηματική αξία είναι η προκαταβολή μετρητών ή τρέχουσα ταμιακή αξία ενός ποσού σε είδος. Ως αξία προκαταβολής πρέπει να εισαχθεί θετική τιμή. Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι 0 ή <0.

FV είναι η αναμενόμενη τιμή. Η μελλοντική τιμή καθορίζει την επιθυμητή (μελλοντική) τιμή της κατάθεσης.

Παράδειγμα

Με επιτόκιο της τάξεως του 4,75%, τρέχουσα αξία 25.000 νομισματικών μονάδων και μελλοντική αξία 1.000.000 νομισματικών μονάδων, επιστρέφει διάρκεια 79,49 περιόδων πληρωμής. Η περιοδική πληρωμή είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη μέλλουσα αξία δια της διάρκειας, δηλαδή 1.000.000/79,49=12.850,20.

PMT

Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή για πρόσοδο με σταθερά επιτόκια.

Σύνταξη

PMT(Επιτόκιο; ΑριθμόςΠεριόδων; ΤρέχουσαΑξία [ ; [ ΜελλοντικήΑξία ] [ ; Τύπος ] ])

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Το NPer είναι ο αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία σε μια σειρά πληρωμών.

Η FV (προαιρετικό) είναι η επιθυμητή τιμή (μέλλουσα αξία) που θα φτάσει στο τέλος των πληρωμών της περιόδου.

Ο Τύπος (προαιρετικό) είναι η ημερομηνία που πρέπει να καταβληθούν οι περιοδικές πληρωμές. Τύπος=1 είναι η πληρωμή στην αρχή και Τύπος=0 είναι η πληρωμή στο τέλος κάθε περιόδου.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Ποιες είναι οι περιοδικές πληρωμές για επιτόκιο της τάξεως του 1,99% αν η περίοδος πληρωμής είναι 3 έτη και η τρέχουσα αξία είναι 25.000 νομισματικές μονάδες. Υπάρχουν 36 μήνες ως 36 περίοδοι, και το επιτόκιο ανά πληρωμή είναι 1,99%/12.

=PMT(1.99%/12;36;25000) = -715.96 νομισματικές μονάδες. Η περιοδική μηνιαία πληρωμή είναι συνεπώς 715.96 νομισματικές μονάδες.

PPMT

Επιστρέφει την πληρωμή επί του κεφαλαίου σε μια δεδομένη περίοδο για μια επένδυση βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου.

Σύνταξη

PPMT(Επιτόκιο; Περίοδος; ΑριθμόςΠεριόδων; τρέχουσαΑξία [ ; ΜελλοντικήΑξία [ ; Τύπος ] ])

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Περίοδος είναι η τοκοχρεολυτική περίοδος. P=1 για την πρώτη και P=NPER για την τελευταία περίοδο.

NPer είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία σε μια σειρά πληρωμών.

FV (προαιρετική) είναι η επιθυμητή (μελλοντική) αξία.

Τύπος (προαιρετική) καθορίζει την ημερομηνία λήξεως. F=1 για πληρωμή στην αρχή της περιόδου και F=0 για πληρωμή στο τέλος της περιόδου.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Πόσο μεγάλη είναι η περιοδική μηνιαία πληρωμή με επιτόκιο της τάξεως του 8,75% για περίοδο 3 ετών; Η τρέχουσα αξία είναι 5.000 νομισματικές μονάδες. Θα πρέπει να καταβάλλεται πάντα στην αρχή της περιόδου. Η μελλοντική αξία είναι 8.000 νομισματικές μονάδες.

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350.99 νομισματικές μονάδες.

PRICE

Υπολογίζει την αγοραία αξία ενός τίτλου με σταθερό επιτόκιο και ονομαστική αξία 100 νομισματικών μονάδων συναρτήσει της προβλεπόμενης απόδοσης.

Σύνταξη

PRICE(Διακανονισμός; Λήξη; Επιτόκιο; Απόδοση; Εξαργύρωση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Επιτόκιο είναι το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο (επιτόκιο τοκομεριδίων)

Απόδοση είναι η ετήσια απόδοση του τίτλου.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πληρωμών τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 15/2/1999· λήγει στις 15/11/2007. Το επιτόκιο είναι 5,75%. Η απόδοση είναι 6,5%. Η τιμή εξαγοράς είναι 100 νομισματικές μονάδες. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (συχνότητα περιόδων = 2). Υπολογίζοντας με βάση το 0, η τιμή είναι ως ακολούθως:

=PRICE("15-02-1999"; "15-11-2007"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) επιστρέφει 95,04287.

PRICEDISC

Υπολογίζει την τιμή ανά 100 νομισματικές μονάδες ονομαστικής αξίας άτοκου τίτλου.

Σύνταξη

PRICEDISC(Διακανονισμός; Λήξη; Προεξόφληση; Εξαργύρωση [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Προεξόφληση: η προεξόφληση του τίτλου ως ποσοστό.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 15/2/1999. Η ημερομηνία λήξης είναι 1/3/1999. Το ποσοστό της προεξόφλησης είναι 5,25%. Η τιμή εξαγοράς είναι 100. Με υπολογισμό σε βάση 2 η τιμή προεξόφλησης είναι ως ακολούθως:

=PRICEDISC("15-02-1999"; "01-03-1999"; 0,0525; 100; 2) επιστρέφει 99,79583.

PRICEMAT

Υπολογίζει την τιμή ανά 100 νομισματικές μονάδες ονομαστικής αξίας ενός τίτλου, που πληρώνει τόκο την ημερομηνία λήξης.

Σύνταξη

PRICEMAT(Διακανονισμός; Λήξη; Έκδοση; Επιτόκιο; Απόδοση [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Έκδοση: η ημερομηνία έκδοσης του τίτλου.

Η παράμετρος Επιτόκιο καθορίζει το επιτόκιο του τίτλου κατά την ημερομηνία έκδοσης.

Απόδοση είναι η ετήσια απόδοση του τίτλου.

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ημερομηνία διακανονισμού: 15 Φεβρουαρίου 1999, ημερομηνία λήξης: 13 Απριλίου 1999, ημερομηνία έκδοσης: 11 Νοεμβρίου 1998. Επιτόκιο: 6,1 στα εκατό, απόδοση: 6,1 στα εκατό, βάση: 30/360 = 0.

Η τιμή υπολογίζεται ως ακολούθως:

=PRICEMAT("15-02-1999";"13-04-1999";"11-11-1998"; 0,061; 0,061;0) επιστρέφει 99,98449888.

SLN

Επιστρέφει την σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο. Το ποσό της απόσβεσης είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της απόσβεσης.

Σύνταξη

SLN(Κόστος; Αναπόσβεστη; Ζωή)

Κόστος είναι το αρχικό κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία είναι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της απόσβεσης.

Ζωή είναι η περίοδος απόσβεσης που καθορίζει τον αριθμό των περιόδων στην απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου.

Παράδειγμα

Εξοπλισμός γραφείου με αρχικό κόστος 50.000 νομισματικών μονάδων πρόκειται να αποσβεστεί σε 7 έτη. Η αξία στο τέλος της απόσβεσης θα είναι 3.500 νομισματικές μονάδες.

=SLN(50000;3,500;84) = 553,57 νομισματικές μονάδες. Η περιοδική μηνιαία απόσβεση του εξοπλισμού γραφείου είναι 553,57 νομισματικές μονάδες.

TBILLEQ

Υπολογίζει την ετήσια επιστροφή για κρατικό ομόλογο. Ένα κρατικό ομόλογο αγοράζεται την ημερομηνία διακανονισμού και πουλιέται στην πλήρη ονομαστική τιμή την ημερομηνία ωρίμανσης, που πρέπει να είναι το ίδιο έτος. Μια προεξόφληση αφαιρείται από την τιμή αγοράς.

Σύνταξη

TBILLEQ(Διακανονισμός, Λήξη, Προεξόφληση)

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Η Προεξόφληση είναι το ποσοστό προεξόφλησης κατά την αγορά του τίτλου.

Παράδειγμα

Ημερομηνία διακανονισμού: 31 Μαρτίου 1999, ημερομηνία λήξης: 1 Ιουνίου 1999, προεξόφληση: 9,14 στα εκατό.

Η απόδοση του κρατικού έντοκου ομολόγου που αντιστοιχεί σε κάποιο τίτλο υπολογίζεται ως ακολούθως:

=TBILLEQ("31-03-1999";"01-06-1999"; 0,0914) επιστρέφει 0,094151 ή 9,4151 τοις εκατό.

TBILLPRICE

Υπολογίζει την τιμή ενός κρατικού έντοκου ομολόγου ανά 100 νομισματικές μονάδες.

Σύνταξη

TBILLPRICE(Διακανονισμός, Λήξη, Προεξόφληση)

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Η Προεξόφληση είναι το ποσοστό προεξόφλησης κατά την αγορά του τίτλου.

Παράδειγμα

Ημερομηνία διακανονισμού: 31 Μαρτίου 1999, ημερομηνία λήξης: 1 Ιουνίου 1999, προεξόφληση: 9 στα εκατό.

Η τιμή του κρατικού έντοκου ομολόγου υπολογίζεται ως ακολούθως:

=TBILLPRICE("31-03-1999";"01-06-1999"; 0,09) επιστρέφει 98,45.

TBILLYIELD

Υπολογίζει την απόδοση στη λήξη ενός κρατικού έντοκου ομολόγου.

Σύνταξη

TBILLYIELD(Διακανονισμός, Λήξη, Τιμή)

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Η Τιμή είναι η τιμή (τιμή αγοράς) του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Παράδειγμα

Ημερομηνία διακανονισμού: 31 Μαρτίου 1999, ημερομηνία λήξης: 1 Ιουνίου 1999, τιμή: 98.45 νομισματικές μονάδες.

Η απόδοση στη λήξη του κρατικού έντοκου ομολόγου υπολογίζεται ως ακολούθως:

=TBILLYIELD("31-03-1999";"01-06-1999"; 98,45) επιστρέφει 0,091417 ή 9,1417 τοις εκατό.

YIELD

Υπολογίζει την απόδοση στη λήξη ενός τίτλου.

Σύνταξη

YIELD(Διακανονισμός; Λήξη; Επιτόκιο; Τιμή; Εξαργύρωση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Επιτόκιο είναι η ετήσια τιμή επιτοκίου.

Τιμή είναι η τιμή (τιμή αγοράς) του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πληρωμών τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 15-02-1999. Λήγει στις 15-11-2007. Το επιτόκιο είναι 5,75%. Η τιμή είναι 95,04287 νομισματικές μονάδες ανά 100 μονάδες ονομαστικής αξίας, η αξία εξαγοράς είναι 100 μονάδες. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (συχνότητα περιόδων = 2) και η βάση είναι 0. Ποιο είναι το ύψος της απόδοσης στη λήξη της επένδυσης;

=YIELD("15-02-1999"; "15-11-2007"; 0,0575 ;95,04287; 100; 2; 0) επιστρέφειs 0,065 ή 6,50 τοις εκατό.

YIELDDISC

Υπολογίζει την ετήσια απόδοση στη λήξη άτοκων τίτλων.

Σύνταξη

YIELDDISC(Διακανονισμός; Λήξη; Τιμή; Εξαργύρωση [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Τιμή είναι η τιμή (τιμή αγοράς) του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας άτοκος τίτλος αγοράζεται στις 15-02-1999. Λήγει στις 01-03-2001. Η τιμή είναι 99,795 νομισματικές μονάδες ανά 100 νομισματικές μονάδες ονομαστικής αξίας, η αξία εξαγοράς είναι 100 μονάδες. Η βάση είναι 2. Ποιο είναι το ύψος της απόδοσης στη λήξη της επένδυσης;

=YIELDDISC("15-02-1999"; "01-03-1999"; 99,795; 100; 2) επιστρέφει 0,052823 ή 5,2823 τοις εκατό.

YIELDMAT

Υπολογίζει την ετήσια απόδοση ενός τίτλου, του οποίου ο τόκος καταβάλλεται στην ημερομηνία λήξης.

Σύνταξη

YIELDMAT(Διακανονισμός; Λήξη; Έκδοση; Επιτόκιο; Τιμή [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Έκδοση: η ημερομηνία έκδοσης του τίτλου.

Η παράμετρος Επιτόκιο καθορίζει το επιτόκιο του τίτλου κατά την ημερομηνία έκδοσης.

Τιμή είναι η τιμή (τιμή αγοράς) του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 15-03-1999. Λήγει στις 03-11-1999. Η ημερομηνία έκδοσης ήταν 08-11-1998. Το επιτόκιο είναι 6,25%, η τιμή είναι 100,0123 μονάδες. Η βάση είναι 0. Ποιο είναι το ύψος της απόδοσης στη λήξη της επένδυσης;

=YIELDMAT("15-03-1999"; "11-03-1999"; "11-08-1998"; 0,0625; 100,0123; 0) επιστρέφει 0,060954 ή 6,0954 τοις εκατό.

Επιστροφή στις Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος Πρώτο

Μετάβαση στις Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

Συναρτήσεις ανά κατηγορία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!