Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

COUPDAYBS

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την πρώτη ημέρα της πληρωμής τόκου κάποιου τίτλου μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.

Σύνταξη

COUPDAYBS(Διακανονισμός; Λήξη; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πληρωμών τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 25/1/2001. Η ημερομηνία λήξης είναι 15/11/2001. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), πόσες μέρες προκύπτουν;

Το =COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) επιστρέφει 71.

COUPDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών στην τρέχουσα περίοδο τοκισμού στην οποία εμπίπτει η ημερομηνία διακανονισμού.

Σύνταξη

COUPDAYS(Διακανονισμός; Λήξη; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 25/1/2001. Η ημερομηνία λήξης είναι 15/11/2001. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας την μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), πόσες μέρες υπάρχουν στην περίοδο τοκισμού στην οποία εμπίπτει η ημερομηνία διακανονισμού;

Το =COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) επιστρέφει 181.

COUPDAYSNC

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από τη ημερομηνία διακανονισμού μέχρι την ημερομηνία του επόμενου τοκισμού.

Σύνταξη

COUPDAYSNC(Διακανονισμός; Λήξη; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 25/1/2001. Η ημερομηνία λήξης είναι 15/11/2001. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), σε πόσες ημέρες είναι η επόμενη καταβολή τόκων;

Το =COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) επιστρέφει 110.

COUPNCD

Επιστρέφει την ημερομηνία της πρώτης ημερομηνίας τοκισμού κατόπιν της ημερομηνίας διακανονισμού. Μορφοποιεί το αποτέλεσμα ως ημερομηνία.

Σύνταξη

COUPNCD(Διακανονισμός; Λήξη; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 25/1/2001. Η ημερομηνία λήξης είναι 15/11/2001. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), πότε είναι η επόμενη ημερομηνία τοκισμού;

Το =COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) επιστρέφει 2001-05-15.

COUPNUM

Επιστρέφει τον αριθμό των τοκομεριδίων (πληρωμές τόκων) μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης.

Σύνταξη

COUPNUM(Διακανονισμός; Λήξη; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πληρωμών τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 25/1/2001· η ημερομηνία λήξης είναι 15/11/2001. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας την μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), πόσες ημερομηνίες τοκισμού υπάρχουν;

Το =COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) επιστρέφει 2.

COUPPCD

Επιστρέφει την ημερομηνία της ημερομηνίας τοκισμού πριν από την ημερομηνία διακανονισμού. Μορφοποιεί το αποτέλεσμα ως ημερομηνία.

Σύνταξη

COUPPCD(Διακανονισμός; Λήξη; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πληρωμών τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας τίτλος αγοράζεται στις 1.25.2001. Η ημερομηνία λήξης είναι 11.15.2001. Ο τόκος καταβάλλεται ανά εξάμηνο (η συχνότητα περιόδων είναι 2). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού ημερήσιου τόκου (βάση 3), ποια ήταν η ημερομηνία τοκισμού πριν από την αγορά;

Το =COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) επιστρέφει 2000-15-11.

FV

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και με σταθερό επιτόκιο (μελλοντική αξία).

Σύνταξη

FV(Επιτόκιο; ΑριθμόςΠεριόδων; ΔόσηΠληρωμής [ ; [ ΤρέχουσαΑξία ] [ ; Τύπος ] ])

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

ΑριθμόςΠεριόδων είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων (περίοδος πληρωμής).

Pmt είναι η πρόσοδος που καταβάλλεται τακτικά ανά περίοδο.

PV (προαιρετικό) είναι η (παρούσα) τρέχουσα αξία μιας επένδυσης.

Τύπος (προαιρετικό) καθορίζει αν η πληρωμή αναμένεται στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Ποια είναι η αξία στο τέλος της επένδυσης αν το επιτόκιο είναι 4% και η περίοδος πληρωμής είναι δύο έτη, με περιοδική πληρωμή 750 νομισματικών μονάδων. Η επένδυση έχει παρούσα αξία 2.500 νομισματικών μονάδων.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234,00 νομισματικές μονάδες. Η αξία στη λήξη της επένδυσης είναι 4234,00 νομισματικές μονάδες.

FVSCHEDULE

Υπολογίζει τη συσσωρευμένη αξία του αρχικού κεφαλαίου για μια σειρά περιοδικά μεταβλητών επιτοκίων.

Σύνταξη

FVSCHEDULE(Κεφάλαιο; Πρόγραμμα)

Κεφάλαιο: είναι το αρχικό κεφάλαιο.

Πρόγραμμα: μια σειρά επιτοκίων, π.χ. ως περιοχή H3:H5 ή ως (κατάλογο) (δείτε παράδειγμα).

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Έχετε επενδύσει 1.000 νομισματικές μονάδες για τρία χρόνια. Τα επιτόκια ήταν 3%, 4% και 5% ανά έτος. Ποια θα είναι η αξία μετά από τρία χρόνια;

Το =FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) επιστρέφει 1124.76.

INTRATE

Υπολογίζει το ετήσιο επιτόκιο που προκύπτει όταν ένας τίτλος (ή άλλο στοιχείο) αγοράζεται σε αξία επένδυσης και πωλείται σε αξία εξαγοράς. Δεν καταβάλλεται τόκος.

Σύνταξη

INTRATE(Διακανονισμός; Λήξη; Επένδυση; εξαργύρωση [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη: η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Επένδυση: η τιμή αγοράς.

Εξαγορά: η τιμή πώλησης.

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ένας πίνακας αγοράστηκε στις 15/1/1990 για 1 εκατομμύριο και πωλήθηκε στις 5/5/2002 για 2 εκατομμύρια. Η βάση είναι υπολογισμός ημερήσιας απόσβεσης (βάση = 3). Ποιο είναι το μέσο ετήσιο επίπεδο τόκων;

=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) επιστρέφει 8.12%.

IPMT

Υπολογίζει το περιοδικό τοκοχρεολύσιο για μια επένδυση με τακτικές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

IPMT(Επιτόκιο; Περίοδος; ΑριθμόςΠεριόδων; ΤρέχουσαΑξία [; ΜελλοντικήΑξία [; Τύπος]])

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Περίοδος είναι η περίοδος για την οποία υπολογίζεται ο σύνθετος τόκος. Περίοδος = ΝΠερ αν υπολογίζεται ο σύνθετος τόκος για την τελευταία περίοδο.

ΝΠερ είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία στη σειρά πληρωμών.

FV (προαιρετικό) είναι η επιθυμητή αξία (μελλοντική αξία) στο τέλος των περιόδων.

Τύπος είναι η ημερομηνία που πρέπει να καταβληθούν οι περιοδικές πληρωμές.

Παράδειγμα

Ποιο είναι το επιτόκιο κατά την πέμπτη περίοδο (έτος) αν το σταθερό επιτόκιο είναι 5% και η τρέχουσα αξία είναι 15.000 νομισματικές μονάδες; Η περιοδική πληρωμή είναι επτά έτη.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352,97 νομισματικές μονάδες. Ο σύνθετος τόκος κατά την πέμπτη περίοδο (έτος) είναι 352,97 νομισματικές μονάδες.

NPER

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και με σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

NPER(Επιτόκιο; ΔόσηΠληρωμής; ΤρέχουσαΑξία [ ; [ ΜελλοντικήΑξία ] [ ; Τύπος ] ])

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Pmt είναι η σταθερή πρόσοδος που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία σε μια σειρά πληρωμών.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική αξία, η οποία επιτυγχάνεται στο τέλος της τελευταίας περιόδου.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η ημερομηνία που πρέπει να γίνει η πληρωμή, είτε στην αρχή είτε στο τέλος της περιόδου.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Πόσες περιόδους πληρωμής καλύπτει μια περίοδος πληρωμής με περιοδικό επιτόκιο 6%, περιοδική πληρωμή 153,75 νομισματικών μονάδων και παρούσα τρέχουσα αξία 2600 νομισματικών μονάδων.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. Η περίοδος πληρωμής καλύπτει 12.02 περιόδους.

ODDFPRICE

Υπολογίζει την τιμή ανά 100 νομισματικές μονάδες ονομαστικής αξίας ενός τίτλου, αν η πρώτη ημερομηνία του πρώτου τοκισμού του τίτλου είναι ακανόνιστη.

Σύνταξη

ODDFPRICE(Διακανονισμός; Λήξη; Έκδοση; ΠρώτοΚουπόνι; Επιτόκιο; Απόδοση; Εξαργύρωση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Έκδοση: η ημερομηνία έκδοσης του τίτλου.

Πρώτος τοκομερίδιο: Η ημερομηνία πρώτου τοκισμού του τίτλου.

Επιτόκιο είναι η ετήσια τιμή επιτοκίου.

Απόδοση είναι η ετήσια απόδοση του τίτλου.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


ODDFYIELD

Υπολογίζει την απόδοση ενός τίτλου αν η πρώτη ημερομηνία τοκισμού είναι ακανόνιστη.

Σύνταξη

ODDFYIELD(Διακανονισμός; Λήξη; έκδοση; ΠρώτοΚουπόνι; Επιτόκιο; Τιμή; Εξαργύρωση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Έκδοση: η ημερομηνία έκδοσης του τίτλου.

Πρώτος τοκομερίδιο: Η ημερομηνία πρώτου τοκισμού του τίτλου.

Επιτόκιο είναι η ετήσια τιμή επιτοκίου.

Τιμή είναι η τιμή του τίτλου.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


ODDLPRICE

Υπολογίζει την τιμή ανά 100 νομισματικές μονάδες ονομαστικής αξίας ενός τίτλου, αν η τελευταία ημερομηνία τοκισμού του τίτλου είναι ακανόνιστη.

Σύνταξη

ODDLPRICE(Διακανονισμός; Λήξη; ΤελαυταίοςΤόκος; Επιτόκιο; Απόδοση; Εξαργύρωση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Τελευταίος τόκος: Η ημερομηνία τελευταίου τοκισμού του τίτλου.

Επιτόκιο είναι η ετήσια τιμή επιτοκίου.

Απόδοση είναι η ετήσια απόδοση του τίτλου.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ημερομηνία διακανονισμού: 7 Φεβρουαρίου 1999, ημερομηνία λήξης: 15 Ιουνίου 1999, τελευταία ημερομηνία τοκισμού: 15 Οκτωβρίου 1998. Επιτόκιο: 3,75 στα εκατό, απόδοση: 4,05 στα εκατό, τιμή εξαγοράς: 100 νομισματικές μονάδες, συχνότητα πληρωμών: εξαμηνιαία = 2, βάση: = 0

Η τιμή ανά 100 νομισματικές μονάδες ονομαστικής αξίας ενός τίτλου, που έχει ακανόνιστη τελευταία ημερομηνία τοκισμού, υπολογίζεται ως ακολούθως:

Το =ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) επιστρέφει 99.87829.

ODDLYIELD

Υπολογίζει την απόδοση ενός τίτλου αν η τελευταία ημερομηνία του τελευταίου τοκισμού είναι ακανόνιστη.

Σύνταξη

ODDLYIELD(Διακανονισμός; Λήξη; ΤελευταίοςΤόκος; Επιτόκιο; Τιμή; Εξαργύρωση; Συχνότητα [; Βάση])

Διακανονσιμός είναι η ημερομηνία αγοράς του τίτλου.

Λήξη είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο τίτλος.

Τελευταίος τόκος: Η ημερομηνία τελευταίου τοκισμού του τίτλου.

Επιτόκιο είναι η ετήσια τιμή επιτοκίου.

Τιμή είναι η τιμή του τίτλου.

Εξαγορά: η τιμή εξαγοράς του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της ονομαστικής αξίας.

Συχνότητα είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής τόκου ετησίως (1, 2 ή 4).

Η Βάση (προαιρετική) επιλέγεται από έναν κατάλογο επιλογών και υποδηλώνει πώς πρόκειται να υπολογιστεί το έτος.

Βάση

Υπολογισμός

0 ή λείπει

Μέθοδος ΗΠΑ (NASD), 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας

1

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνες, ακριβής αριθμός ημερών σε έτος

2

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 360 ημέρες

3

Ακριβής αριθμός ημερών σε μήνα, ένα έτος αποτελείται από 365 ημέρες

4

Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας


Παράδειγμα

Ημερομηνία διακανονισμού: 20 Απριλίου 1999, ημερομηνία λήξης: 15 Ιουνίου 1999, τελευταία ημερομηνία τοκισμού: 15 Οκτωβρίου 1998. Επιτόκιο: 3,75 στα εκατό, τιμή: 99,875 νομισματικές μονάδες, τιμή εξαγοράς: 100 νομισματικές μονάδες, συχνότητα πληρωμών: εξαμηνιαία: = 2, βάση: = 0

Η απόδοση του τίτλου, που έχει ακανόνιστη τελευταία ημερομηνία τοκισμού, υπολογίζεται ως ακολούθως:

Το =ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) επιστρέφει 0.044873 ή 4.4873%.

RATE

Επιστρέφει το σταθερό επιτόκιο ανά περίοδο μιας προσόδου.

Σύνταξη

RATE(ΑριθμόςΠεριόδων; ΔόσηΠληρωμής; ΤρέχουσαΑξία [ ; [ FV ] [ ; [ Τύπος ] [ ; Εκτίμηση ] ] ])

NPer είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων κατά τις οποίες καταβάλλονται πληρωμές (περίοδος πληρωμής).

Pmt είναι η σταθερή πληρωμή (πρόσοδος) που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία σε μια σειρά πληρωμών.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική αξία, η οποία επιτυγχάνεται στο τέλος των περιοδικών πληρωμών.

Τύπος (προαιρετικό) είναι η ημερομηνία λήξης της περιοδικής πληρωμής, είτε στην αρχή είτε στο τέλος της περιόδου.

Εκτίμηση (προαιρετικό) καθορίζει την εκτιμώμενη αξία του τόκου με διαδοχικούς υπολογισμούς.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Ποιο είναι το σταθερό επιτόκιο για περίοδο πληρωμής 3 περιόδων αν καταβάλλονται τακτικά 10 νομισματικές μονάδες και η παρούσα αξία είναι 900 νομισματικές μονάδες.

=RATE(3;-10;900) = -75,63% Το επιτόκιο είναι συνεπώς 75,63%.

RRI

Υπολογίζει το επιτόκιο που προκύπτει από το κέρδος (απόδοση) μιας επένδυσης.

Σύνταξη

RRI(P;PV;FV)

P είναι ο αριθμός των περιόδων που χρειάζονται για τον υπολογισμό του επιτοκίου.

Το PV είναι η τρέχουσα αξία. Η χρηματική αξία είναι η προκαταβολή μετρητών ή τρέχουσα ταμιακή αξία ενός ποσού σε είδος. Ως αξία προκαταβολής πρέπει να εισαχθεί θετική τιμή. Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι 0 ή <0.

FV καθορίζει τι είναι επιθυμητό ως αξία της κατάθεσης.

Παράδειγμα

Για τέσσερις περιόδους (έτη) και για τρέχουσα αξία 7.500 νομισματικών μονάδων, πρόκειται να υπολογισθεί το επιτόκιο της απόδοσης αν η μελλοντική αξία είναι 10.000 νομισματικές μονάδες.

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

Το επιτόκιο πρέπει να είναι 7,46 % έτσι ώστε οι 7.500 νομισματικές μονάδες να γίνουν 10.000 νομισματικές μονάδες.

VDB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη ή μερική περίοδο, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο μεταβλητών φθινουσών προβλέψεων.

Σύνταξη

VDB(Κόστος; ΥπολειμματικήΑξία; Ζωή; Έναρξη; Λήξη [; Συντελεστής [; ΧωρίςΔιακόπτη]])

Κόστος είναι το αρχικό κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία είναι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της απόσβεσης.

Ζωή είναι η περίοδος απόσβεσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

Ε είναι η αρχή της απόσβεσης. Ο συντελεστής απόσβεσης A πρέπει να εισάγεται στην ίδια μονάδα ημερομηνίας με την διάρκεια.

Τέλος είναι το τέλος της απόσβεσης.

Συντελεστής (προαιρετικό) είναι ο συντελεστής απόσβεσης. Συντελεστής = 2 είναι απόσβεση με διπλάσιο ποσοστό της γραμμικής.

ΧωρίςΑλλαγή (NoSwitch) είναι μια προαιρετική παράμετρος. ΧωρίςΑλλαγή = 0 (προεπιλογή) σημαίνει διακόπτη για γραμμική απόσβεση. Στο ΧωρίςΑλλαγή = 1 δεν γίνεται αλλαγή.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Ποια είναι η φθίνουσα απόσβεση για μια περίοδο, αν το αρχικό κόστος είναι 35.000 νομισματικές μονάδες και η αξία στο τέλος της απόσβεσης είναι 7.500 νομισματικές μονάδες. Η περίοδος απόσβεσης είναι 3 έτη. Υπολογίζεται η απόσβεση από την 10η έως την 20η περίοδο.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 νομισματικές μονάδες. Η απόσβεση κατά την περίοδο μεταξύ της 10ης και 20ης περιόδου είναι 8.603,80 νομισματικές μονάδες.

XIRR

Υπολογίζει τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης για έναν κατάλογο πληρωμών που πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες. Ο υπολογισμός βασίζεται σε 365 μέρες το χρόνο αγνοώντας τα δίσεκτα έτη.

Αν οι πληρωμές γίνονται σε κανονικά διαστήματα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IRR.

Σύνταξη

XIRR(Τιμές; Ημερομηνίες [; Εκτίμηση])

Τιμές και Ημερομηνίες: μια σειρά πληρωμών και η σειρά των αντίστοιχων τιμών των ημερομηνιών. Το πρώτο ζεύγος ημερομηνιών καθορίζει την έναρξη του σχεδίου πληρωμής. Όλες οι άλλες τιμές ημερομηνιών πρέπει να είναι αργότερα, αλλά δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε σειρά. Η σειρά των τιμών πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία αρνητική και μία θετική τιμή (αναλήψεις και καταθέσεις).

Εκτίμηση: μπορείτε να εισαγάγετε προαιρετικά μια υπόθεση για τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης. Η προεπιλογή είναι 10%.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Υπολογισμός του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης για τις παρακάτω πέντε πληρωμές (οι ημερομηνίες είναι σε μορφή ISO 8601):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Παραλαβή

2

2001-02-01

2000

Κατάθεση

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


Η =XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) επιστρέφει 0,1828 ή 18,28%.

XNPV

Υπολογίζει την κεφαλαιακή αξία (καθαρή παρούσα αξία) για μια λίστα πληρωμών που πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες. Η βάση υπολογισμού είναι 365 μέρες το χρόνο, αγνοώντας τα δίσεκτα έτη.

Αν οι πληρωμές γίνονται σε κανονικά διαστήματα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση NPV.

Σύνταξη

XNPV(Επιτόκιο; Τιμές; Ημερομηνίες)

Επιτόκιο: ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης για τις πληρωμές.

Τιμές και Ημερομηνίες: μια σειρά πληρωμών και η σειρά των αντίστοιχων τιμών των ημερομηνιών. Το πρώτο ζεύγος ημερομηνιών καθορίζει την έναρξη του σχεδίου πληρωμής. Όλες οι άλλες τιμές ημερομηνιών πρέπει να είναι αργότερα, αλλά δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε σειρά. Η σειρά των τιμών πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία αρνητική και μία θετική τιμή (αναλήψεις και καταθέσεις)

Παράδειγμα

Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας για τις προαναφερθείσες πέντε πληρωμές για ένα εθνικό εσωτερικό συντελεστή απόδοσης της τάξεως του 6%.

Το =XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) επιστρέφει 323.02.

Επιστροφή στις Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος Πρώτο

Επιστροφή στις Οικονομικές συναρτήσεις - Μέρος δεύτερο

Συναρτήσεις ανά κατηγορία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!