Πρόσθετες συναρτήσεις, κατάλογος των συναρτήσεων ανάλυσης, μέρος δεύτερο

note

Οι συναρτήσεις προσθέτων παρέχονται από την UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία


IMCOS

Επιστρέφει το συνημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMCOSH

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMCOT

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιγαδικού αριθμού.

IMCSC

Επιστρέφει τη συντέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMCSCH

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMSEC

Επιστρέφει την τέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMSECH

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMSIN

Επιστρέφει το ημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMSINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMTAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη μιγαδικού αριθμού.

CONVERT

Μετατρέπει μια τιμή από μία μονάδα μέτρησης στην αντίστοιχη τιμή σε άλλη μονάδα μέτρησης.

COMPLEX

Το αποτέλεσμα είναι ένας μιγαδικός αριθμός, που αποτελείται από ένα πραγματικό και ένα φανταστικό μέρος.

Σύνταξη

COMPLEX(πραγματικόςΑριθμός; ΦανταστικόςΑριθμός [; Επίθημα])

Πραγματικός αριθμός: το πραγματικό μέρος του μιγαδικού αριθμού.

Φανταστικός αριθμός: το φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού.

Κατάληξη: είναι ένας κατάλογος επιλογών, "i" ή "j".

Παράδειγμα

=COMPLEX(3;4;"j") επιστρέφει 3+4j.

FACTDOUBLE

Το αποτέλεσμα είναι το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού.

Σύνταξη

FACTDOUBLE(Αριθμός)

Επιστρέφει το Αριθμός!!, το διπλό παραγοντικό του Αριθμού, όπου Αριθμός ακέραιος μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός.

Για άρτιους αριθμούς το FACTDOUBLE(n) επιστρέφει:

2*4*6*8* ... *ν

Για περιττούς αριθμούς το FACTDOUBLE(n) επιστρέφει:

1*3*5*7* ... *ν

Το FACTDOUBLE(0) επιστρέφει 1 εξ ορισμού.

Παράδειγμα

=FACTDOUBLE(5) επιστρέφει 15.

=FACTDOUBLE(6) επιστρέφει 48.

=FACTDOUBLE(0) επιστρέφει 1.

IMABS

Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη τιμή ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMABS("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMABS("5+12j") επιστρέφει 13.

IMAGINARY

Το αποτέλεσμα είναι το φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMAGINARY("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMAGINARY("4+3j") επιστρέφει 3.

IMARGUMENT

Το αποτέλεσμα είναι το όρισμα (η γωνία φ) ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMARGUMENT("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMARGUMENT("3+4j") επιστρέφει 0.927295.

IMCONJUGATE

Το αποτέλεσμα είναι ο συζυγής μιγαδικός ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMCONJUGATE("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMCONJUGATE("1+j") επιστρέφει 1-j.

IMDIV

Το αποτέλεσμα είναι το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMDIV("Αριθμητής"; "Παρονομαστής")

Αριθμητής, Παρονομαστής: οι μιγαδικοί αριθμοί που εισάγονται με τη μορφή "x + yi" or "x + yj".

Παράδειγμα

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") επιστρέφει 5+12i.

IMEXP

Το αποτέλεσμα είναι η δύναμη του e (ο αριθμός Euler) υψωμένη στο μιγαδικό αριθμό. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2.71828182845904.

Σύνταξη

IMEXP("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMEXP("1+j") επιστρέφει 1.47+2.29j (στρογυλοποιημένο).

IMLN

Το αποτέλεσμα είναι ο φυσικός λογάριθμος (βάση e) ενός μιγαδικού αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου2.71828182845904.

Σύνταξη

IMLN("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMLN("1+j") επιστρέφει 0.35+0.79j (στρογγυλοποιημένο).

IMLOG10

Το αποτέλεσμα είναι ο κοινός λογάριθμος (βάση 10) ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMLOG10("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMLOG10("1+j") επιστρέφει 0.15+0.34j (στρογγυλοποιημένο).

IMLOG2

Το αποτέλεσμα είναι ο δυαδικός λογάριθμος ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMLOG2("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMLOG2("1+j") επιστρέφει 0.50+1.13j (στρογγυλοππιημένο).

IMPOWER

Το αποτέλεσμα είναι ο ΜιγαδικόςΑριθμός υψωμένος στη δύναμη του αριθμού.

Σύνταξη

IMPOWER("Μιγαδικός αριθμός"; Αριθμός)

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Το Αριθμός είναι ο εκθέτης.

Παράδειγμα

=IMPOWER("2+3i";2) επιστρέφει -5+12i.

IMPRODUCT

Το αποτέλεσμα είναι το γινόμενο ενός συνόλου μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMPRODUCT(Μιγαδικός 1 [; Μιγαδικός 2 [; … [; Μιγαδικός 255]]])

Μιγαδικός 1, Μιγαδικός 2, … ,Μιγαδικός 255 είναι μιγαδικοί αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών μιγαδικών αριθμών. Οι μιγαδικοί αριθμοί εισάγονται με τη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") επιστρέφει 27+11j.

IMREAL

Το αποτέλεσμα είναι το πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMREAL("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMREAL("1+3j") επιστρέφει 1.

IMSQRT

Το αποτέλεσμα είναι η τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMSQRT("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMSQRT("3+4i") επιστρέφει 2+1i.

IMSUB

Το αποτέλεσμα είναι η διαφορά δύο μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMSUB("Μιγαδικός αριθμός1"; "Μιγαδικός αριθμός2")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMSUB("13+4j";"5+3j") επιστρέφει 8+j.

IMSUM

Το αποτέλεσμα είναι το άθροισμα ενός συνόλου μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMSUM(Μιγαδικός 1 [; Μιγαδικός 2 [; … [; Μιγαδικός 255]]])

Μιγαδικός 1, Μιγαδικός 2, … ,Μιγαδικός 255 είναι μιγαδικοί αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών μιγαδικών αριθμών. Οι μιγαδικοί αριθμοί εισάγονται με τη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMSUM("13+4j";"5+3j") επιστρέφει 18+7j.

OCT2BIN

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε δυαδική μορφή (βάση το 2) για την οκταδική συμβολοσειρά αριθμών που εισάγατε.

Σύνταξη

OCT2BIN(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν οκταδικό αριθμό. Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα επόμενα bit επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Η =OCT2BIN("3";3) επιστρέφει "011".

OCT2DEC

Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός για την οκταδική συμβολοσειρά αριθμών που εισαγάγατε.

Σύνταξη

OCT2DEC(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν οκταδικό αριθμό. Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα επόμενα bit επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Παράδειγμα

Η =OCT2DEC("144") επιστρέφει 100.

OCT2HEX

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε δεκαεξαδική μορφή για την οκταδική συμβολοσειρά αριθμών που εισάγατε.

Σύνταξη

OCT2HEX(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν οκταδικό αριθμό. Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα επόμενα bit επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Η =OCT2HEX("144";4) επιστρέφει "0064".

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!