Πρόσθετες συναρτήσεις, Κατάλογος συναρτήσεων ανάλυσης, Μέρος πρώτο

note

Οι συναρτήσεις προσθέτων παρέχονται από την UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία


BESSELI

Υπολογίζει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης In(x) .

Σύνταξη

BESSELI(X; N)

X είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που παριστάνει την τάξη της συνάρτησης Bessel In(x)

Παράδειγμα

=BESSELI(3,45, 4), επιστρέφει 0,651416873060081

=BESSELI(3,45, 4,333), επιστρέφει 0,651416873060081, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELI(-1, 3), επιστρέφει -0,022168424924332

BESSELJ

Υπολογίζει την συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης Jn(x) (συνάρτηση κυλίνδρου).

Σύνταξη

BESSELJ(Χ, Ν)

X είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που αντιστοιχεί στην τάξη της συνάρτησης Bessel Jn(x)

Παράδειγμα

=BESSELJ(3,45, 4), επιστρέφει 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45, 4,333), επιστρέφει 0,196772639864984, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELJ(-1, 3), επιστρέφει -0,019563353982668

BESSELK

Υπολογίζει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel δεύτερης τάξης Kn(x) .

Σύνταξη

BESSELK(Χ, Ν)

X είναι η γνήσια θετική τιμή (X > 0) για την οποία πρόκειται να υπολογιστεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που αντιστοιχεί στην τάξη της συνάρτησης Bessel Kn(x)

Παράδειγμα

=BESSELK(3,45, 4), επιστρέφει 0,144803466373734

=BESSELI(3,45, 4,333), επιστρέφει 0,144803466373734, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELK(0, 3), επιστρέφει Err:502 – άκυρο όρισμα (X=0)

BESSELY

Υπολογίζει την συνάρτηση Bessel δεύτερης τάξης Yn(x) .

Σύνταξη

BESSELY(Χ, Ν)

X είναι η γνήσια θετική τιμή (X > 0) για την οποία πρόκειται να υπολογιστεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που αντιστοιχεί στην τάξη της συνάρτησης Bessel Yn(x)

Παράδειγμα

=BESSELY(3,45, 4), δίνει -0,679848116844476

=BESSELY(3,45, 4,333), επιστρέφει -0,679848116844476, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELY(0, 3), επιστρέφει Err:502 – άκυρο όρισμα (X=0)

BIN2DEC

Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός για τη δυαδική (βάση το 2) συμβολοσειρά αριθμών που εισάγατε.

Σύνταξη

BIN2DEC(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν δυαδικό αριθμό (βάση το 2). Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις (bit). Το πιο σημαντικό δυαδικό (bit) είναι το bit του προσήμου. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Παράδειγμα

Η =BIN2DEC("1100100") επιστρέφει 100.

BIN2HEX

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε δεκαεξαδική μορφή για τη δυαδική (βάση το 2) συμβολοσειρά αριθμών που έχει εισαχθεί.

Σύνταξη

BIN2HEX(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν δυαδικό αριθμό (βάση το 2). Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις (bit). Το πιο σημαντικό δυαδικό (bit) είναι το bit του προσήμου. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Η =BIN2HEX("1100100";6) επιστρέφει "000064".

BIN2OCT

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε οκταδική μορφή για τη δυαδική (βάση το 2) συμβολοσειρά αριθμών που έχει εισαχθεί.

Σύνταξη

BIN2OCT(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν δυαδικό αριθμό (βάση το 2). Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις (bit). Το πιο σημαντικό δυαδικό (bit) είναι το bit του προσήμου. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Η =BIN2OCT("1100100";4) επιστρέφει "0144".

DEC2BIN

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε δυαδική μορφή (βάση το 2) για τον αριθμό που εισήχθη.

Σύνταξη

DEC2BIN(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι ένας αριθμός μεταξύ -512 και 511. Εάν ο αριθμός είναι αρνητικός, η συνάρτηση επιστρέφει μια δυαδική συμβολοσειρά αριθμών με 10 χαρακτήρες. Το πιο σημαντικό δυαδικό (bit) είναι το bit προσήμου, τα άλλα 9 bit επιστρέφουν την τιμή.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Η =DEC2BIN(100;8) επιστρέφει "01100100".

DEC2HEX

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε δεκαεξαδική μορφή για τον αριθμό που εισήχθη.

Σύνταξη

DEC2HEX(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι ένας αριθμός. Εάν ο αριθμός είναι αρνητικός, η συνάρτηση επιστρέφει μια δεκαεξαδική συμβολοσειρά αριθμών με 10 χαρακτήρες (40 bit). Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα άλλα 39 bit επιστρέφουν την τιμή.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Η =DEC2HEX(100;4) επιστρέφει "0064".

DEC2OCT

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε οκταδική για τον αριθμό που καταχωρίσατε.

Σύνταξη

DEC2OCT(Αριθμός [; Places])

Ο Αριθμός είναι ένας αριθμός. Εάν ο αριθμός είναι αρνητικός, η συνάρτηση επιστρέφει μια οκταδική συμβολοσειρά αριθμών με 10 χαρακτήρες (30 bit). Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα άλλα 29 bit επιστρέφουν την τιμή.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Η =DEC2OCT(100;4) επιστρέφει "0144".

DELTA

Το αποτέλεσμα είναι TRUE (1), εάν και οι δύο αριθμοί που παρέχονται ως όρισμα είναι ίσοι, διαφορετικά το αποτέλεσμα είναι FALSE (0).

Σύνταξη

DELTA(Αριθμός1 [; Αριθμός2])

Παράδειγμα

Το =DELTA(1;2) επιστρέφει 0.

ERF

Η συνάρτηση επιστρέφει τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Gauss .

Σύνταξη

ERF(ΚατώτεροΌριο [; ΑνώτεροΌριο])

Κάτω όριο: το κάτω όριο του ολοκληρώματος.

ΆνωΌριο: είναι προαιρετικό. Είναι το άνω όριο του ολοκληρώματος. Εάν λείπει αυτή η τιμή, ο υπολογισμός γίνεται μεταξύ του 0 και του κάτω ορίου.

Παράδειγμα

Το =ERF(0;1) επιστρέφει 0.842701.

ERF.PRECISE

Επιστρέφει τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Gauss μεταξύ του 0 και του άπειρου.

Σύνταξη

ERF.PRECISE(ΚάτωΌριο)

ΚάτωΌριο είναι το όριο του ολοκληρώματος. Ο υπολογισμός συμβαίνει μεταξύ 0 και αυτού του ορίου.

Παράδειγμα

=ERF.PRECISE(1) επιστρέφει 0,842701.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC

Η συνάρτηση επιστρέφει συμπληρωματικές τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Γκάους μεταξύ του x και του άπειρου.

Σύνταξη

ERFC(Κάτω_όριο)

Κάτω όριο: το κάτω όριο του ολοκληρώματος.

Παράδειγμα

Το =ERFC(1) επιστρέφει 0.157299.

ERFC.PRECISE

>Επιστρέφει συμπληρωματικές τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Γκάους μεταξύ του x και του άπειρου.

Σύνταξη

ERFC.PRECISE(ΚατώτεροΌριο)

Κάτω όριο: το κάτω όριο του ολοκληρώματος.

Παράδειγμα

Το =ERFC.PRECISE(1) επιστρέφει 0,157299.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

HEX2BIN

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε δυαδική μορφή (βάση το 2) για τη δεκαεξαδική συμβολοσειρά αριθμών που έχει εισαχθεί.

Σύνταξη

HEX2BIN(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν δεκαεξαδικό αριθμό. Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα επόμενα bit επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Η =HEX2BIN("6a";8) επιστρέφει "01101010".

HEX2DEC

Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός για τη δεκαεξαδική συμβολοσειρά αριθμών που εισάγατε.

Σύνταξη

HEX2DEC(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν δεκαεξαδικό αριθμό. Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα επόμενα bit επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Παράδειγμα

Το =HEX2DEC("6a")επιστρέφει 106.

HEX2OCT

Το αποτέλεσμα είναι η συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τον αριθμό σε οκταδική μορφή για τη δεκαεξαδική συμβολοσειρά αριθμών που έχει εισαχθεί.

Σύνταξη

HEX2OCT(Αριθμός [; Θέσεις])

Ο Αριθμός είναι μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν δεκαεξαδικό αριθμό. Μπορεί να έχει το πολύ 10 θέσεις. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit προσήμου, τα επόμενα bit επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Η =HEX2OCT("6a";4) επιστρέφει "0152".

STDEVP

Το αποτέλεσμα είναι 1 αν ο Αριθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το Βήμα.

Σύνταξη

GESTEP(Αριθμός [; Βήμα])

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =GESTEP(5;1) επιστρέφει την τιμή 1.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!