Πρόσθετες συναρτήσεις, Κατάλογος συναρτήσεων ανάλυσης, Μέρος πρώτο

note

Οι συναρτήσεις προσθέτων παρέχονται από την UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία


BESSELI

Υπολογίζει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης In(x) .

Σύνταξη

BESSELI(X; N)

X είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που παριστάνει την τάξη της συνάρτησης Bessel In(x)

Παράδειγμα

=BESSELI(3,45, 4), επιστρέφει 0,651416873060081

=BESSELI(3,45, 4,333), επιστρέφει 0,651416873060081, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELI(-1, 3), επιστρέφει -0,022168424924332

BESSELJ

Υπολογίζει την συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης Jn(x) (συνάρτηση κυλίνδρου).

Σύνταξη

BESSELJ(Χ, Ν)

X είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που αντιστοιχεί στην τάξη της συνάρτησης Bessel Jn(x)

Παράδειγμα

=BESSELJ(3,45, 4), επιστρέφει 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45, 4,333), επιστρέφει 0,196772639864984, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELJ(-1, 3), επιστρέφει -0,019563353982668

BESSELK

Υπολογίζει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel δεύτερης τάξης Kn(x) .

Σύνταξη

BESSELK(Χ, Ν)

X είναι η γνήσια θετική τιμή (X > 0) για την οποία πρόκειται να υπολογιστεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που αντιστοιχεί στην τάξη της συνάρτησης Bessel Kn(x)

Παράδειγμα

=BESSELK(3,45, 4), επιστρέφει 0,144803466373734

=BESSELI(3,45, 4,333), επιστρέφει 0,144803466373734, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELK(0, 3), επιστρέφει Err:502 – άκυρο όρισμα (X=0)

BESSELY

Υπολογίζει την συνάρτηση Bessel δεύτερης τάξης Yn(x) .

Σύνταξη

BESSELY(Χ, Ν)

X είναι η γνήσια θετική τιμή (X > 0) για την οποία πρόκειται να υπολογιστεί η συνάρτηση.

N είναι θετικός ακέραιος (N >= 0) που αντιστοιχεί στην τάξη της συνάρτησης Bessel Yn(x)

Παράδειγμα

=BESSELY(3,45, 4), δίνει -0,679848116844476

=BESSELY(3,45, 4,333), επιστρέφει -0,679848116844476, ίδιο όπως παραπάνω επειδή το κλασματικό μέρος του N παραβλέπεται.

=BESSELY(0, 3), επιστρέφει Err:502 – άκυρο όρισμα (X=0)

BIN2DEC

Το αποτέλεσμα είναι ο δεκαδικός αριθμός για το δυαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

BIN2DEC(Αριθμός)

Το Αριθμός είναι ένας δυαδικός αριθμός. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων (bits). Το πιο σημαντικό ψηφίο είναι του προσήμου. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Παράδειγμα

Το =BIN2DEC(1100100)επιστρέφει 100.

BIN2HEX

Το αποτέλεσμα είναι ο δεκαεξαδικός αριθμός για το δυαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

BIN2HEX(Αριθμός [; Θέσεις])

Το Αριθμός είναι ένας δυαδικός αριθμός. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων (bits). Το πιο σημαντικό ψηφίο είναι του προσήμου. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις σημαίνει τον αριθμό των θέσεων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Το =BIN2HEX(1100100;6) επιστρέφει 000064.

BIN2OCT

Το αποτέλεσμα είναι ο οκταδικός αριθμός για δυαδικό που εισήχθη.

Σύνταξη

BIN2OCT(Αριθμός [; Θέσεις])

Το Αριθμός είναι ένας δυαδικός αριθμός. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων (bits). Το πιο σημαντικό ψηφίο είναι του προσήμου. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Το =BIN2OCT(1100100;4) επιστρέφει 0144.

DEC2BIN

Το αποτέλεσμα είναι ο δυαδικός αριθμός για το δεκαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε μεταξύ του -512 και του 511.

Σύνταξη

DEC2BIN(Αριθμός [; Θέσεις])

Αριθμός: ο δεκαδικός αριθμός. Εάν ο Αριθμός είναι αρνητικός, η συνάρτηση επιστρέφει έναν δυαδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες. Το πιο σημαντικό bit είναι το bit του προσήμου. Τα υπόλοιπα 9 bit επιστρέφουν την τιμή.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Το =DEC2BIN(100;8) επιστρέφει 01100100.

DEC2HEX

Το αποτέλεσμα είναι ο δεκαεξαδικός αριθμός για το δεκαδικό που εισήχθη.

Σύνταξη

DEC2HEX(Αριθμός [; Θέσεις])

Αριθμός: ο δεκαδικός αριθμός. Εάν ο Αριθμός είίναι αρνητικός, η συνάρτηση επιστρέφει έναν δεκαεξαδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες (40 bit). Το πιο σημαντικό bit είναι το bit του προσήμου. Τα υπόλοιπα 39 bit επιστρέφουν την τιμή.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Το =DEC2HEX(100;4) επιστρέφει 0064.

DEC2OCT

Το αποτέλεσμα είναι ο οκταδικός αριθμός για τον δεκαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

DEC2OCT(Αριθμός [; Places])

Αριθμός: ο δεκαδικός αριθμός. Εάν ο Αριθμός είναι αρνητικός, η συνάρτηση επιστρέφει έναν οκταδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες (30 bit). Το πιο σημαντικό bit είναι το bit του προσήμου. Τα υπόλοιπα 29 bit επιστρέφουν την τιμή.

Το Θέσεις αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων που θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα

Το =DEC2OCT(100;4) επιστρέφει 0144.

DELTA

Το αποτέλεσμα είναι TRUE (1), εάν και οι δύο αριθμοί που παρέχονται ως όρισμα είναι ίσοι, διαφορετικά το αποτέλεσμα είναι FALSE (0).

Σύνταξη

DELTA(Αριθμός1 [; Αριθμός2])

Παράδειγμα

Το =DELTA(1;2) επιστρέφει 0.

ERF

Η συνάρτηση επιστρέφει τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Gauss .

Σύνταξη

ERF(ΚατώτεροΌριο [; ΑνώτεροΌριο])

Κάτω όριο: το κάτω όριο του ολοκληρώματος.

ΆνωΌριο: είναι προαιρετικό. Είναι το άνω όριο του ολοκληρώματος. Εάν λείπει αυτή η τιμή, ο υπολογισμός γίνεται μεταξύ του 0 και του κάτω ορίου.

Παράδειγμα

Το =ERF(0;1) επιστρέφει 0.842701.

ERF.PRECISE

Επιστρέφει τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Gauss μεταξύ του 0 και του άπειρου.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

ERF.PRECISE(ΚάτωΌριο)

ΚάτωΌριο είναι το όριο του ολοκληρώματος. Ο υπολογισμός συμβαίνει μεταξύ 0 και αυτού του ορίου.

Παράδειγμα

=ERF.PRECISE(1) επιστρέφει 0,842701.

ERFC

Η συνάρτηση επιστρέφει συμπληρωματικές τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Γκάους μεταξύ του x και του άπειρου.

Σύνταξη

ERFC(Κάτω_όριο)

Κάτω όριο: το κάτω όριο του ολοκληρώματος.

Παράδειγμα

Το =ERFC(1) επιστρέφει 0.157299.

ERFC.PRECISE

>Επιστρέφει συμπληρωματικές τιμές του ολοκληρώματος σφάλματος Γκάους μεταξύ του x και του άπειρου.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Σύνταξη

ERFC.PRECISE(ΚατώτεροΌριο)

Κάτω όριο: το κάτω όριο του ολοκληρώματος.

Παράδειγμα

Το =ERFC.PRECISE(1) επιστρέφει 0,157299.

HEX2BIN

Το αποτέλεσμα είναι ο δυαδικός αριθμός για το δεκαεξαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

HEX2BIN(Αριθμός [; Θέσεις])

Το Αριθμός είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός ή μια συμβολοσειρά που παριστάνει έναν δεκαεξαδικό αριθμό. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων. Το πιο σημαντικό δυαδικό ψηφίο είναι το δυαδικό ψηφίο του προσήμου, τα ακόλουθα δυαδικά ψηφία επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Το =HEX2BIN("6a";8) επιστρέφει 01100100.

HEX2DEC

Το αποτέλεσμα είναι ο δεκαδικός αριθμός για το δεκαεξαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

HEX2DEC(Αριθμός)

Το Αριθμός είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός ή μια συμβολοσειρά που παριστάνει έναν δεκαεξαδικό αριθμό . Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων. Το πιο σημαντικό δυαδικό ψηφίο είναι το δυαδικό ψηφίο του προσήμου, τα ακόλουθα δυαδικά ψηφία επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Παράδειγμα

Το =HEX2DEC("6a")επιστρέφει 106.

HEX2OCT

Το αποτέλεσμα είναι ο οκταδικός αριθμός για τον δεκαεξαδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

HEX2OCT(Αριθμός [; Θέσεις])

Το Αριθμός είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός ή μια συμβολοσειρά που παριστάνει έναν δεκαεξαδικό αριθμό. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων. Το πιο σημαντικό δυαδικό ψηφίο είναι το δυαδικό ψηφίο του προσήμου, τα ακόλουθα δυαδικά ψηφία επιστρέφουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Το =HEX2OCT("6a";4) επιστρέφει 0152.

STDEVP

Το αποτέλεσμα είναι 1 αν ο Αριθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το Βήμα.

Σύνταξη

GESTEP(Αριθμός [; Βήμα])

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =GESTEP(5;1) επιστρέφει την τιμή 1.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!