Πρόσθετες συναρτήσεις

Τα ακόλουθα περιγράφουν και αναφέρουν μερικές από τις διαθέσιμες πρόσθετες συναρτήσεις.

Η έννοια του πρόσθετου

Θα βρείτε επίσης μια περιγραφή του περιβάλλοντος προσθέτων του LibreOffice Calc στη Βοήθεια. Επιπλέον, σημαντικές συναρτήσεις και οι παράμετροί τους περιγράφονται στη Βοήθεια για το .

Παρεχόμενα πρόσθετα

Το LibreOffice περιέχει παραδείγματα για τη διαχείριση προσθέτων του LibreOffice Calc.

Συναρτήσεις ανάλυσης - Μέρος πρώτο

Συναρτήσεις ανάλυσης - Μέρος δεύτερο

DAYSINMONTH

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών στο μήνα μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύνταξη

DAYSINMONTH(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία είναι κάποια ημερομηνία στο συγκεκριμένο μήνα του επιθυμητού έτους. Η παράμετρος Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τοπικοποίησης του LibreOffice.

Παράδειγμα

=DAYSINMONTH(A1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 29 ημέρες εφόσον το κελί Α1 περιέχει την ημερομηνία 1968-02-17, μία έγκυρη ημερομηνία για τον Φεβρουάριο του 1968.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών στο έτος μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία.

Σύνταξη

DAYSINYEAR(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία είναι κάποια ημερομηνία στο αντίστοιχο έτος. Η παράμετρο Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τοπικοποίησης του LibreOffice.

Παράδειγμα

=DAYSINYEAR(A1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 366 ημέρες εφόσον το κελί Α1 περιέχει την ημερομηνία 1968-02-29, μία έγκυρη ημερομηνία για το έτος 1968.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Καθορίζει εάν το έτος είναι δίσεκτο. Εάν ναι, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή 1 (ΑΛΗΘΗΣ). Εάν όχι, επιστρέφει 0 (ΨΕΥΔΗΣ).

Σύνταξη

ISLEAPYEAR(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία καθορίζει αν η δοθείσα ημερομηνία βρίσκεται σε δίσεκτο έτος. Η παράμετρος Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Παράδειγμα

=ISLEAPYEAR(A1) επιστρέφει την τιμή 1, αν το κελί Α1 περιέχει την ημερομηνία 1968-02-29, την έγκυρη ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου 1968 στην τοπική σας ρύθμιση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) ή =ISLEAPYEAR("1968-02-29") που δίνει τη συμβολοσειρά ημερομηνίας στη σημειογραφία ISO 8601.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ =ISLEAPYEAR(2/29/68), επειδή αυτή η συνάρτηση υπολογίζει το 2 διαιρεμένο με το 29 και με το 68, και ύστερα υπολογίζει τη συνάρτηση ISLEAPYEAR για το μικρό αυτό αριθμό ως ακολουθιακό αριθμό ημερομηνίας.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε μήνες.

Σύνταξη

MONTHS(Ημερομηνία-έναρξης, Ημερομηνία-λήξης, Τύπος)

Η Ημερομηνία-έναρξης είναι η πρώτη ημερομηνία

Η Ημερομηνία-λήξης είναι η δεύτερη ημερομηνία

Ο Τύπος υπολογίζει τον τύπο της διαφοράς. Πιθανές τιμές είναι το 0 (διάστημα) και το 1 (σε ημερολογιακά έτη).

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Κρυπτογραφεί μια ακολουθία χαρακτήρων μετακινώντας του χαρακτήρες κατά 13 θέσεις μέσα στην αλφάβητο. Μετά το γράμμα Z, το αλφάβητο αρχίζει από την αρχή (Περιστροφή). Εφαρμόζοντας ξανά τη συνάρτηση κρυπτογράφησης στον κώδικα που θα προκύψει, μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε το κείμενο.

Σύνταξη

ROT13(Κείμενο)

Το Κείμενο είναι η ακολουθία χαρακτήρων που θα κρυπτογραφηθεί, Η συνάρτηση ROT13(ROT13(Κείμενο)) αποκρυπτογραφεί τον κωδικό.

Παράδειγμα

=ROT13 ("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") επιστρέφει τη συμβολοσειρά "The Document Foundation ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010.". Παρατηρήστε πώς τα κενά, τα ψηφία και οι τελείες δεν επηρεάζονται από το ROT13.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βίκι ROT13 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.


WEEKS

Υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε εβδομάδες.

Σύνταξη

WEEKS(Ημερομηνία-έναρξης, Ημερομηνία-λήξης, Τύπος)

ΗμερομηνίαΈναρξης (StartDate) είναι η ημερομηνία έναρξης του διαστήματος.

ΗμερομηνίαΛήξης (EndDate) είναι η ημερομηνία λήξης του διαστήματος. Η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία έναρξης, ή διαφορετικά θα επιστραφεί σφάλμα.

Το Type καθορίζει τον τύπο της διαφοράς που θα υπολογιστεί. Πιθανές τιμές είναι 0 (χρονικό διάστημα) ή 1 (ημερολογιακές εβδομάδες).

Εάν Τύπος (Type) = 0 η συνάρτηση θα υποθέσει ότι 7 ημέρες ισοδυναμούν με μία εβδομάδα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κάποια συγκεκριμένη ημέρα για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας εβδομάδας.

Εάν Τύπος (Type) = 1 η συνάρτηση θα θεωρήσει τη Δευτέρα ως την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Επομένως, εκτός από την ημερομηνία έναρξης, κάθε εμφάνιση Δευτέρας στο μεσοδιάστημα υπολογίζεται ως επιπλέον εβδομάδα.

note

Αυτή η συνάρτηση θεωρεί τη Δευτέρα ως την πρώτη ημέρα της εβδομάδας ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ρυθμίσεις τοπικής ρύθμισης.


Παράδειγμα

Στα ακόλουθα παραδείγματα, οι ημερομηνίες μεταβιβάζονται ως συμβολοσειρές. Ωστόσο, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε ξεχωριστά κελιά και να περάσουν ως αναφορές.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) επιστρέφει 0 επειδή ο Τύπος ορίστηκε σε 0 και υπάρχουν μόνο 5 ημέρες το διάστημα.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) επιστρέφει 1 επειδή ο Τύπος ορίστηκε σε 0 και υπάρχουν 7 ημέρες στο διάστημα.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) επιστρέφει 1 επειδή ο Τύπος ορίστηκε σε 1 και το διάστημα περιέχει Δευτέρα, αφού η 12/01/2022 είναι Τετάρτη και η 17/01/2022 είναι Δευτέρα.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) επιστρέφει 0 επειδή ο Τύπος ορίστηκε σε 1 και το διάστημα δεν περιέχει Δευτέρα, εκτός από την ημερομηνία έναρξης.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Υπολογίζει τον αριθμό των εβδομάδων σε ένα έτος μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία. Ο αριθμός των εβδομάδων ορίζεται ως εξής: μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται αλλαγή του έτους προστίθεται στο έτος στο οποίο ανήκουν οι περισσότερες ημέρες αυτής της εβδομάδας.

Σύνταξη

WEEKSINYEAR(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία είναι κάποια ημερομηνία στο αντίστοιχο έτος. Η παράμετρο Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τοπικοποίησης του LibreOffice.

Παράδειγμα

Το WEEKSINYEAR(A1) επιστρέφει 53 αν το Α1 περιέχει 1970-02-17, μια έγκυρη ημερομηνία για το έτος 1970.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε έτη.

Σύνταξη

YEARS(Ημερομηνία-έναρξης, Ημερομηνία-λήξης, Τύπος)

Η Ημερομηνία-έναρξης είναι η πρώτη ημερομηνία

Η Ημερομηνία-λήξης είναι η δεύτερη ημερομηνία

Ο Τύπος υπολογίζει τον τύπο της διαφοράς. Πιθανές τιμές είναι το 0 (διάστημα) και το 1 (σε ημερολογιακά έτη).

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Πρόσθετα μέσω του LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!