Συναρτήσεις υπολογιστικών φύλλων

Αυτή η ενότητα περιέχει περιγραφές των συναρτήσεων υπολογιστικού φύλλουμαζί με ένα παράδειγμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Υπολογιστικό φύλλο


ERROR.TYPE

Επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει έναν ειδικό τύπο σφάλματος, ή την τιμή σφάλματος #N/A, αν δεν υπάρχει σφάλμα.

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula.

ADDRESS

Επιστρέφει μια διεύθυνση κελιού (παραπομπή) ως κείμενο, σύμφωνα με τους καθορισμένους αριθμούς γραμμής και στήλης. Μπορείτε να καθορίσετε εάν η διεύθυνση θα εκφρασθεί ως απόλυτη (π.χ. $Α$1) ή ως σχετική (ως A1) ή σε μικτή μορφή (Α$1 ή $A1). Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το όνομα του φύλλου.

Για καλύτερη λειτουργία ανάμεσα τους, οι συναρτήσεις ADDRESS και INDIRECT υποστηρίζουν μια προαιρετική παράμετρο για τον καθορισμό του αν θα γίνεται χρήση της σημείωσης διεύθυνσης R1C1 αντί για τη συνήθη σημείωση A1.

Στην ADDRESS, η παράμετρος εισάγεται ως η τέταρτη παράμετρος και μετακινεί τη προαιρετική παράμετρο ονόματος φύλλου στην πέμπτη θέση.

Στην INDIRECT, η παράμετρος προστίθεται ως δεύτερη παράμετρος.

Και στις δυο συναρτήσεις αν εισαχθεί όρισμα με τιμή 0, τότε χρησιμοποιείται η σημείωση R1C1. Αν δεν έχει εισαχθεί όρισμα ή έχει τιμή μεγαλύτερη του 0, τότε χρησιμοποιείται η σημείωση A1.

Στην περίπτωση της σημείωσης R1C1, η ADDRESS επιστρέφει αλφαριθμητικά διεύθυνσης χρησιμοποιώντας το θαυμαστικό '!' ως διαχωριστικό ονόματος φύλλων, και η INDIRECT αναμένει ότι το θαυμαστικό θα είναι διαχωριστικό ονόματος φύλλων. Και οι δύο συναρτήσεις χρησιμοποιούν την τελεία '.' ως διαχωριστικό ονομάτων φύλλων αν χρησιμοποιηθεί η σημείωση A1.

Κατά το άνοιγμα εγγράφων μορφής ODF 1.0/1.1, οι συναρτήσεις ADDRESS που δείχνουν όνομα του φύλλου ως την τέταρτη παράμετρο θα μετακινήσουν αυτό το όνομα φύλλου ώστε να γίνει η πέμπτη παράμετρος. Μια νέα τέταρτη παράμετρος με την τιμή 1 θα εισαχθεί.

Κατά την αποθήκευση εγγράφων σε μορφή ODF 1.0/1.1, αν οι συναρτήσεις ADDRESS έχουν μια τέταρτη παράμετρο, αυτή η παράμετρος θα απομακρυνθεί.

note

Μην αποθηκεύετε ένα λογιστικό φύλλο με την παλιά μορφή ODF 1.0/1.1 αν η νέα τέταρτη παράμετρος της συνάρτησης ADDRESS έχει τιμή 0.


note

Η συνάρτηση INDIRECT αποθηκεύεται χωρίς μετατροπή σε μορφή αρχείου ODF 1.0/1.1 Αν η δεύτερη παράμετρος είναι παρούσα, μια παλαιότερη έκδοση του Calc θα επιστρέψει σφάλμα για αυτή την συνάρτηση.


Σύνταξη

ADDRESS(Γραμμή; Στήλη [; Abs [; A1 [; "Φύλλο"]]])

Το Γραμμή αναπαριστά τον αριθμό γραμμής για την αναφορά κελιού.

Το Στήλη αναπαριστά τον αριθμό στήλης για την αναφορά κελιού (τον αριθμό, όχι το γράμμα)

Το Abs καθορίζει τον τύπο αναφοράς:

1: απόλυτη ($A$1)

2: αναφορά γραμμής απόλυτη, αναφορά στήλης σχετική (A$1)

3: γραμμή (σχετική); στήλη (απόλυτη) ($A1)

4: σχετική (A1)

A1 (προαιρετικό) - Αν ορισθεί σε 0, χρησιμοποιείται η σημείωση R1C1. Αν αυτή η παράμετρος είναι απούσα ή έχει άλλη τιμή εκτός από 0, τότε χρησιμοποιείται η σημείωση A1 notation.

Το Φύλλο αντιπροσωπεύει το όνομα του φύλλου. Πρέπει να τοποθετείται σε διπλά εισαγωγικά.

Παράδειγμα:

Η συνάρτηση =ADDRESS(1;1;2;"Φύλλο2") επιστρέφει τα εξής: Φύλλο2.A$1

Εάν ο επάνω τύπος είναι στο κελί Β2 του τρέχοντος φύλλου και το το κελί Α1 στο φύλλο 2 περιέχει την τιμή -6, μπορείτε να αναφερθείτε έμμεσα στο κελί παραπομπής χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση στο B2 εισάγοντας =ABS(INDIRECT(B2)). Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη τιμή της αναφοράς κελιού που έχει καθοριστεί στο κελί B2, η οποία σε αυτήν την περίπτωση είναι το 6.

AREAS

Επιστρέφει τον αριθμό των μεμονωμένων περιοχών που ανήκουν σε μια πολλαπλή περιοχή. Μια περιοχή μπορεί να αποτελείται από συνεχόμενα κελιά ή από ένα μόνο κελί.

Η συνάρτηση αναμένει μια παράμετρο. Αν δηλώσετε πολλαπλές περιοχές, θα πρέπει να τις περικλείσετε μέσα σε επιπρόσθετες παρενθέσεις. Οι πολλαπλές περιοχές μπορούν να εισαχθούν με τη χρήση του ερωτηματικού (;) ως διαχωριστικό, το οποίο θα μετατραπεί αυτόματα σε περισπωμένη (~). Η περισπωμένη χρησιμοποιείται για την συνένωση περιοχών.

Σύνταξη

AREAS(Παραπομπή)

Η παραπομπή απεικονίζει την αναφορά σε ένα κελί ή μία περιοχή κελιών.

Παράδειγμα

Το =ΠΕΡΙΟΧΕΣ(A1:B3;F2;G1) επιστρέφει 3, καθώς αναφέρεται σε τρία κελιά και/ή περιοχές. Μετά την καταχώριση αυτό μετατρέπεται σε =ΠΕΡΙΟΧΕΣ((A1:B3~F2~G1)).

Το =AREAS(Όλα) επιστρέφει 1 αν έχετε ορίσει μια περιοχή με το όνομα Όλα στο Δεδομένα - Ορισμός Περιοχής.

CHOOSE

Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο για να επιστρέψει μια τιμή από έναν κατάλογο μέχρι 30 τιμές.

Σύνταξη

CHOOSE(Ευρετήριο; Τιμή 1 [; Τιμή 2 [; ... [; Τιμή 30]]])

Ευρετήριο είναι μια αναφορά ή ένας αριθμός ανάμεσα στο 1 και το 30 που υποδηλώνει την τιμή που θα χρησιμοποιηθεί από τον κατάλογο.

Τιμή 1, Τιμή 2, …, Τιμή 30 είναι ο κατάλογος εισαγόμενων τιμών ως αναφορά σε κελί ή ως μεμονωμένες τιμές.

Παράδειγμα

=CHOOSE(A1;B1;B2;B3;"Σήμερα";"Χθες";"Αύριο"), π.χ., επιστρέφει τα περιεχόμενα του κελιού Β2 για Α1=2. Για Α1=4, η συνάρτηση επιστρέφει το κείμενο "Σήμερα".

COLUMN

Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς κελιού. Εάν η αναφορά είναι κελί, επιστρέφεται ο αριθμός στήλης του κελιού. Εάν η παράμετρος είναι μια περιοχή κελιού, οι αντίστοιχοι αριθμοί στηλών επιστρέφονται σε πίνακα μίας σειράς εάν ο τύπος εισάγεται ως τύπος πίνακα. Εάν η συνάρτηση COLUMN με παράμετρο αναφοράς περιοχής δεν χρησιμοποιείται για έναν τύπο πίνακα, προσδιορίζεται μόνο ο αριθμός στήλης του πρώτου κελιού εντός της περιοχής.

Σύνταξη

COLUMN([Αναφορά])

Η Παραπομπή είναι η παραπομπή σε κελί ή περιοχή κελιών της οποίας ο αριθμός της πρώτης στήλης θα εντοπιστεί.

Εάν δεν έχει εισαχθεί παραπομπή, εντοπίζεται ο αριθμός στήλης του κελιού στο οποίο έχει εισαχθεί ο τύπος. Το LibreOffice Calc ορίζει αυτόματα την παραπομπή στο τρέχον κελί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COLUMN(A1) ισούται με 1. Η στήλη Α είναι η πρώτη στήλη του πίνακα.

Η συνάρτηση =COLUMN(C3:E3) ισούται με 3. Η στήλη C είναι η τρίτη στήλη του πίνακα.

Η συνάρτηση =COLUMN(D3:G10) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4 επειδή η στήλη D είναι η τέταρτη στήλη του πίνακα και η συνάρτηση COLUMN δεν χρησιμοποιείται σαν συνάρτηση πίνακα. (Σε αυτήν την περίπτωση, η πρώτη τιμή του πίνακα χρησιμοποιείται πάντα ως αποτέλεσμα.)

Οι συναρτήσεις {=COLUMN(B2:B7)} και =COLUMN(B2:B7) επιστρέφουν και οι δύο τον αριθμό 2 γιατί η παραπομπή περιέχει μόνο τη στήλη B ως τη δεύτερη στήλη του πίνακα. Επειδή οι περιοχές με μία μόνο στήλη έχουν μόνο έναν αριθμό στήλης, δεν έχει σημασία εάν ο τύπος χρησιμοποιείται ως τύπος πίνακα.

Η συνάρτηση =COLUMN() επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3 αν ο τύπος έχει εισαχθεί στη στήλη C.

Η συνάρτηση {=COLUMN(Rabbit)} επιστρέφει τον πίνακα μίας σειράς (3, 4), εάν το "Κουνέλι" είναι η καθορισμένη περιοχή (C1:D3).

COLUMNS

Επιστρέφει τον αριθμό των στηλών στη δοθείσα παραπομπή.

Σύνταξη

COLUMNS(Πίνακας)

Ο Πίνακας είναι η παραπομπή σε μια περιοχή κελιών, της οποίας ο συνολικός αριθμός στηλών θα εντοπιστεί. Το όρισμα μπορεί επίσης να είναι ένα μόνο κελί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COLUMNS(B5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1 επειδή ένα κελί μόνο του περιέχει μία στήλη.

Η συνάρτηση =COLUMNS(A1:C5) ισούται με 3. Η παραπομπή συγκρίνει τρεις στήλες.

Η συνάρτηση =COLUMNS(Κουνέλι) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2 αν το Κουνέλι είναι η καθορισμένη περιοχή (C1:D3).

DDE

Επιστρέφει το αποτέλεσμα μιας σύνδεσης DDE. Αν τα περιεχόμενα της συνδεδεμένης περιοχής ή ενότητας αλλάξουν, η τιμή που επιστρέφεται θα αλλάξει επίσης. Πρέπει να ξαναφορτώσετε το υπολογιστικό φύλλο ή να επιλέξετε Επεξεργασία - Σύνδεσμοι για να δείτε τους ανανεωμένους συνδέσμους. Δεν επιτρέπονται συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών, π.χ. από εγκατάσταση του LibreOffice σε Windows σε έγγραφο δημιουργημένο σε εγκατάσταση σε Λίνουξ.

Σύνταξη

DDE("Διακομιστής"; "Αρχείο"; "Περιοχή" [; Κατάσταση])

Διακομιστής είναι το όνομα μιας εφαρμογής στον διακομιστή. Οι εφαρμογές του LibreOffice έχουν το όνομα διακομιστή "soffice".

Αρχείο είναι ολόκληρο το όνομα αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής.

Περιοχή είναι η περιοχή που περιέχει τα δεδομένα που θα αξιολογηθούν.

Κατάσταση είναι μια προαιρετική παράμετρος που ελέγχει τη μέθοδο με την οποία ο διακομιστής DDE μετατρέπει τα δεδομένα του σε αριθμούς.

Mode

Effect

0 ή ελλιπής

Μορφή αριθμού από την τεχνοτροπία κελιού "Προεπιλογή"

1

Τα δεδομένα ερμηνεύονται πάντα με την προεπιλεγμένη μορφή για Αγγλικά ΗΠΑ

2

Τα δεδομένα ανακτώνται ως κείμενο και δεν μετατρέπονται σε αριθμούς


Παράδειγμα

Η =DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"φύλλο1.A1") διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού Α1 στο φύλλο1 του υπολογιστικού φύλλου data1.ods του LibreOffice Calc.

Το =DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto (Σημερινό Απόφθεγμα)") επιστρέφει ένα απόφθεγμα στο κελί που περιέχει αυτό τον τύπο. Πρώτα, πρέπει να εισάγετε για γραμμή στο έγγραφο motto.odt που περιέχει το κείμενο του αποφθέγματος και να την καθορίσετε ως πρώτη γραμμή μιας ενότητας με το όνομα Today's Motto (Σημερινό Απόφθεγμα) (στο LibreOffice Writer στο Εισαγωγή - Ενότητα). Αν το απόφθεγμα τροποποιηθεί (και αποθηκευθεί) στο έγγραφο του LibreOffice Writer, το απόφθεγμα ενημερώνεται σε όλα τα κελιά του LibreOffice Calc στα οποία έχει καθορισθεί αυτή η σύνδεση DDE.

ERRORTYPE

Επιστρέφει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε μια τιμή σφάλματος που εμφανίζεται σε διαφορετικό κελί. Με τη βοήθεια αυτού του αριθμού, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κείμενο σφάλματος.

Αν συμβεί κάποιο λάθος, η συνάρτηση επιστρέφει μια λογική ή αριθμητική τιμή.

note

Η γραμμή κατάστασης έχει τον προκαθορισμένο κωδικό σφάλματος από το LibreOffice, αν πατήσετε στο κελί που περιέχει το σφάλμα.


Σύνταξη

ERRORTYPE(Παραπομπή)

Η Παραπομπή περιέχει τη διεύθυνση του κελιού στο οποίο παρουσιάζεται στο σφάλμα.

Παράδειγμα

Εάν το κελί A1 εμφανίζει την τιμή Err:518, η συνάρτηση =ERRORTYPE(A1) θα επιστρέψει τον αριθμό 518.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.ERRORTYPE

GETPIVOTDATA

Η συνάρτηση GETPIVOTDATA επιστρέφει αποτέλεσμα από ένα συγκεντρωτικό πίνακα. Η τιμή διευθυνσιοδοτείται με χρήση ονομάτων πεδίων και στοιχείων, έτσι παραμένει έγκυρη εάν η διάταξη του συγκεντρωτικού πίνακα αλλάξει.

Σύνταξη

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικοί ορισμοί σύνταξης:

GETPIVOTDATA(ΠεδίοΠροορισμού; συγκεντρωτικός πίνακας[; Πεδίο 1; Στοιχείο 1][; ... [Πεδίο 126; Στοιχείο 126]])

ή

GETPIVOTDATA(συγκεντρωτικός πίνακας; περιορισμοί)

Ο δεύτερος τρόπος σύνταξης υιοθετείται αν δίνονται ακριβώς δύο παράμετροι εκ των οποίων η πρώτη είναι ένα κελί ή μια αναφορά περιοχής κελιών. Ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιείται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ο Οδηγός συνάρτησης δείχνει τον πρώτο τρόπο.

Πρώτη σύνταξη

Το πεδίο στόχου είναι ένα αλφαριθμητικό που επιλέγει ένα από πεδία δεδομένων του συγκεντρωτικού πίνακα. Το αλφαριθμητικό μπορεί να είναι το όνομα της στήλης προέλευσης ή το όνομα του πεδίου δεδομένων όπως φαίνεται στον πίνακα (όπως "Άθροισμα - Πωλήσεις").

Ο Συγκεντρωτικός πίνακας είναι μια αναφορά σε ένα κελί ή περιοχή κελιών που είναι τοποθετημένο σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα ή περιέχει ένα συγκεντρωτικό πίνακα. Αν η περιοχή κελιών περιλαμβάνει πολλούς συγκεντρωτικούς πίνακες, χρησιμοποιείται ο πίνακας που δημιουργήθηκε τελευταίος.

Αν δεν δίνονται τα ζευγάρια Πεδίο n / Στοιχείο n, επιστρέφεται το συνολικό άθροισμα. Αλλιώς κάθε ζεύγος προσθέτει έναν περιορισμό τον οποίο πρέπει να ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Το Πεδίο n είναι το όνομα ενός πεδίου από τον συγκεντρωτικό πίνακα. Το Στοιχείο n είναι το όνομα ενός στοιχείου από αυτό το πεδίο.

Αν ο συγκεντρωτικός πίνακας περιέχει μόνο μία τιμή αποτελέσματος που ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς, ή ένα υποσύνολο που συνοψίζει όλες τις τιμές που ταιριάζουν, επιστρέφεται αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο αποτέλεσμα ή υπάρχουν πολλά χωρίς υποσύνολο για αυτά, επιστρέφεται μήνυμα λάθους. Αυτές οι συνθήκες ισχύουν για αποτελέσματα που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα.

Αν τα δεδομένα προέλευσης περιέχουν καταχωρήσεις που αποκρύπτονται από ρυθμίσεις του συγκεντρωτικού πίνακα, αυτές αγνοούνται. Η σειρά των ζευγών Πεδίο/Στοιχείο δεν παίζει ρόλο. Τα ονόματα πεδίων και στοιχείων δεν διακρίνουν πεζά-κεφαλαία.

Εάν δεν δίνεται περιορισμός για δεδομένο φίλτρο, χρησιμοποιείται η επιλεγμένη τιμή του φίλτρου έμμεσα. Εάν δίνεται περιορισμός ενός φίλτρου, πρέπει να ταιριάζει την επιλεγμένη τιμή του φίλτρου, ή επιστρέφεται σφάλμα. Τα φίλτρα είναι τα πεδία πάνω αριστερά σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα, που γεμίζει χρησιμοποιώντας την περιοχή "Filters" του διαλόγου διάταξης του συγκεντρωτικού πίνακα. Από κάθε πίνακα, μπορεί να επιλεγεί ένα στοιχείο (τιμή), που σημαίνει ότι μόνο αυτό το στοιχείο συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό.

Τιμές υποαθροισμάτων από τον συγκεντρωτικό πίνακα χρησιμοποιούνται μόνο αν χρησιμοποιούν τη λειτουργία "auto" (εκτός όταν καθορίζεται στον περιορισμό, βλέπε Δεύτερη σύνταξη παρακάτω).

Δεύτερη σύνταξη

Ο συγκεντρωτικός πίνακας έχει την ίδια έννοια όπως η πρώτη σύνταξη.

Το Περιορισμοί είναι ένας κατάλογος διαχωρισμένος με κενά. Οι καταχωρίσεις μπορούν να έχουν εισαγωγικά (μονά). Ολόκληρο το αλφαριθμητικό πρέπει να περιλαμβάνεται σε εισαγωγικά (διπλά) εκτός και αν παραπέμπεται το αλφαριθμητικό από άλλο κελί.

Μία από τις καταχωρίσεις μπορεί να είναι το όνομα του πεδίου δεδομένων. Το όνομα του πεδίου τιμών μπορεί να μην συμπεριληφθεί αν ο συγκεντρωτικός πίνακας περιλαμβάνει μόνο ένα πεδίο δεδομένων, αλλιώς πρέπει να υπάρχει.

Κάθε μία από τις άλλες καταχωρίσεις καθορίζει ένα περιορισμό της μορφής Πεδίο[Στοιχείο] (με τους τυπογραφικούς χαρακτήρες [ και ]) ή μόνο Στοιχείο αν το όνομα του στοιχείου είναι μοναδικό σε όλα τα πεδία που χρησιμοποιούνται στον συγκεντρωτικό πίνακα.

Μπορεί να προστεθεί ένα όνομα συνάρτησης με τη μορφή Πεδίο[Αντικείμενο;Συνάρτηση], το οποίο θα οδηγήσει τον περιορισμό να ταιριάξει μόνο όσες τιμές υποσυνόλων χρησιμοποιούν αυτή τη συνάρτηση. Τα δυνατά ονόματα συναρτήσεων είναι Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (Αριθμοί μόνο), StDev (Δείγμα), StDevP (Πληθυσμός), Var (Δείγμα), και VarP (Πληθυσμός), με ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων.

HLOOKUP

Επιστρέφει για μια τιμή και αναφορά στα κελιά κάτω από την επιλεγμένη περιοχή. Αυτή η συνάρτηση επαληθεύει αν η πρώτη γραμμή ενός πίνακα περιέχει μια συγκεκριμένη τιμή. Η συνάρτηση επιστρέφει τότε την τιμή σε μια γραμμή του πίνακα, που ονομάζεται στο Ευρετήριο, στην ίδια στήλη.

Η αναζήτηση υποστηρίζει χαρακτήρες Υποκατάστασης (μπαλαντέρ) ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργοποιημένες τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισαγάγετε "all.*", για παράδειγμα, για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενη από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είτε να προηγηθεί κάθε μεταχαρακτήρα ή τελεστή κανονικής έκφρασης με έναν χαρακτήρα "\" ή να περικλείσετε το κείμενο στο \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση χαρακτήρων υποκατάστασης ή κανονικής έκφρασης στο - LibreOffice Υπολογισμός - Υπολογισμός .

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Σύνταξη

HLOOKUP(Αναζήτηση; πίνακας; Δείκτης [; ΑναζήτησηΤαξινομημένηςΠεριοχής])

Για εξήγηση των παραμέτρων, δείτε: VLOOKUP (οι στήλες και οι γραμμές έχουν ανταλλαχθεί)

Διαχείριση κενών κελιών

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει έναν μικρό πίνακα βάσης δεδομένων που καταλαμβάνει την περιοχή κελιών A1:DO4 και περιέχει βασικές πληροφορίες για τα 118 χημικά στοιχεία. Η πρώτη στήλη περιέχει τις επικεφαλίδες των στηλών “Στοιχείο”, “Σύμβολο”, “Ατομικός αριθμός” και “Σχετική ατομική μάζα”. Οι επόμενες στήλες περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες για καθένα από τα στοιχεία, διαταγμένα από αριστερά προς τα δεξιά κατά ατομικό αριθμό. Παραδείγματος χάρη, τα κελιά B1:B4 περιέχουν “Υδρογόνο”, “H”, “1” και “1,008”, ενώ τα κελιά DO1:DO4 περιέχουν “Ογκαν”, “Og”, “118” και “294”.

A

B

C

D

...

DO

1

Στοιχείο

Υδρογόνο

Ήλιο

Λίθιο

...

Ογκανέσιο

2

Σύμβολο

H

He

Li

...

Og

3

Ατομικός αριθμός

1

2

3

...

118

4

Σχετική ατομική μάζα

1.008

4.0026

6.94

...

294


=HLOOKUP("Lead"; $A$1:$DO$4; 2; 0) επιστρέφει “Pb”, το σύμβολο του μολύβδου.

=HLOOKUP("Gold"; $A$1:$DO$4; 3; 0) επιστρέφει 79, τον ατομικό αριθμό του χρυσού.

=HLOOKUP("Carbon"; $A$1:$DO$4; 4; 0) επιστρέφει 12,011, τη σχετική ατομική μάζα του άνθρακα.

HYPERLINK

Όταν πατάτε σε ένα κελί που περιέχει τη συνάρτηση HYPERLINK, τότε ανοίγει ο υπερσύνδεσμος.

Εάν χρησιμοποιείτε την προαιρετική παράμετρο CellValue, ο τύπος εντοπίζει τη διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, εμφανίζει το κείμενο ή τον αριθμό.

tip

Για να ανοίξετε ένα κελί που περιέχει μια υπερσύνδεση με το πληκτρολόγιο, επιλέξτε το κελί, πιέστε το πλήκτρο F2 για να εισάγετε τη λειτουργία Επεξεργασία, μετακινήστε το δρομέα μπροστά από την υπερσύνδεση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10, και τέλος επιλέξτε Άνοιγμα υπερσύνδεσης.


Σύνταξη

HYPERLINK("URL" [; CellValue (ΤιμήΚελιού)])

Το URL καθορίζει τον προορισμό του συνδέσμου. Η προαιρετική παράμετρος CellValue (ΤιμήΚελιού) είναι το κείμενο ή ένας αριθμός που εμφανίζεται στο κελί και θα επιστραφεί ως αποτέλεσμα. Εάν η παράμετρος CellValue δεν έχει καθοριστεί, η URL εμφανίζεται στο κείμενο του κελιού και θα επιστραφεί ως αποτέλεσμα.

Ο αριθμός 0 επιστρέφεται για κενά κελιά και στοιχεία πινάκων.

Παράδειγμα

=HYPERLINK("http://www.example.org") εμφανίζει το κείμενο "http://www.example.org" στο κελί και εκτελεί τον υπερσύνδεσμο hyperlink http://www.example.org όταν πατηθεί.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") εμφανίζει το κείμενο "Click here" στο κελί και εκτελεί τον υπερσύνδεσμο http://www.example.org όταν πατηθεί.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) εμφανίζει τον αριθμό 12345 και εκτελεί τον υπερσύνδεσμο http://www.example.org όταν πατηθεί.

=HYPERLINK($B4) όπου το κελί B4 περιέχει http://www.example.org. Η συνάρτηση προσθέτει το http://www.example.org στο URL του κελιού υπερσυνδέσμου και επιστρέφει το ίδιο κείμενο που χρησιμοποιείται ως αποτέλεσμα τύπου.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" εμφανίζει το κείμενο Click example.org στο κελί και εκτελεί τον υπερσύνδεσμο hyperlink http://www.example.org όταν πατηθεί.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") εμφανίζει το κείμενο Go to top και μεταβαίνει στο κελί Sheet1.A1 σε αυτό το έγγραφο.

Η =HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") εμφανίζει το κείμενο "Go to Writer bookmark", φορτώνει το συγκεκριμένο έγγραφο κειμένου και μεταβαίνει στον σελιδοδείκτη "Specification".

Η =HYPERLINK("file:///C:/Documents/";"Open Documents folder") εμφανίζει το κείμενο "Open Documents folder" και προβάλλει τα περιεχόμενα του φακέλου χρησιμοποιώντας τον τυπικό διαχειριστή αρχείων του λειτουργικού σας συστήματος.

INDEX

INDEX returns a reference, a value or an array of values from a reference range, specified by row and column index number or array of row and array of columns index numbers, and an optional range index.

INDEX() returns a reference if the argument is one or more references. When used in a cell in the form =INDEX(), the reference is resolved and the values displayed. When INDEX() is used in arguments of other functions, =FUNCTION(INDEX()...), the function gets the reference passed that was returned by INDEX(). Returning a reference is different from returning an array of values for functions that handles them differently.

Σύνταξη

INDEX(Reference [; [Row] [; [Column] [; Range]]])

Reference is a reference, entered either directly or by specifying a range name. If the reference consists of multiple ranges, you must enclose the list of references or range names in parentheses, or either use the tilde (~) range concatenation operator or define a named range with multiple areas.

Row (optional) represents the row or the array of row indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific row) all referenced rows are returned.

Column (optional) represents the column or array of column indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific column) all referenced columns are returned.

note

If Row, Column or both are omitted or defined as arrays of indexes, the INDEX function must be entered as an array function.


Range (optional) represents the index of the subrange if referring to a multiple range, default is 1.

Παράδειγμα

{=INDEX({1,3,5;7,9,10},{2;1},1)} return a 2 row array containing 7 and 1. The row index {2;1} pick row 2 then row 1. The columns index 1 picks the first column.

{=INDEX(D3:G12,{1;2;3;4},{3,1})} return a 4 rows by 2 columns array. The row index array {1;2;3;4} picks rows 3 to 6 and {3;1} picks the third (F) and first column (D). Columns 1 and 3 of the source reference are swapped in the resulting array.

Το =INDEX(Prices;4;1) επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 4 και τη στήλη 1 της περιοχής βάσης δεδομένων που καθορίζεται στο Δεδομένα - Ορισμός περιοχής ως Τιμές.

Το =INDEX(SumX;4;1) επιστρέφει την τιμή από την περιοχή SumX στη γραμμή 4 και στήλη 1 όπως καθορίζεται στο Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις - Ορισμός.

{=INDEX(A1:B6;1)} returns the values of the first row of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

{=INDEX(A1:B6;0;1)} returns the values of the first column of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

Το =INDEX(A1:B6;1;1) υποδεικνύει την τιμή πάνω αριστερά της περιοχής A1:B6.

{=INDEX((A1:B6;C1:D6);0;0;2)} returns the values of the second range C1:D6 of the multiple range. Enter the formula as an array formula.

INDIRECT

Επιστρέφει την παραπομπή που καθορίζεται από ένα κείμενο. Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επιστραφεί η περιοχή μιας αντίστοιχης συμβολοσειράς.

Αυτή η συνάρτηση επανυπολογίζεται πάντα, όταν συμβαίνει επανυπολογισμός.

Για καλύτερη λειτουργία ανάμεσα τους, οι συναρτήσεις ADDRESS και INDIRECT υποστηρίζουν μια προαιρετική παράμετρο για τον καθορισμό του αν θα γίνεται χρήση της σημείωσης διεύθυνσης R1C1 αντί για τη συνήθη σημείωση A1.

Στην ADDRESS, η παράμετρος εισάγεται ως η τέταρτη παράμετρος και μετακινεί τη προαιρετική παράμετρο ονόματος φύλλου στην πέμπτη θέση.

Στην INDIRECT, η παράμετρος προστίθεται ως δεύτερη παράμετρος.

Και στις δυο συναρτήσεις αν εισαχθεί όρισμα με τιμή 0, τότε χρησιμοποιείται η σημείωση R1C1. Αν δεν έχει εισαχθεί όρισμα ή έχει τιμή μεγαλύτερη του 0, τότε χρησιμοποιείται η σημείωση A1.

Στην περίπτωση της σημείωσης R1C1, η ADDRESS επιστρέφει αλφαριθμητικά διεύθυνσης χρησιμοποιώντας το θαυμαστικό '!' ως διαχωριστικό ονόματος φύλλων, και η INDIRECT αναμένει ότι το θαυμαστικό θα είναι διαχωριστικό ονόματος φύλλων. Και οι δύο συναρτήσεις χρησιμοποιούν την τελεία '.' ως διαχωριστικό ονομάτων φύλλων αν χρησιμοποιηθεί η σημείωση A1.

Κατά το άνοιγμα εγγράφων μορφής ODF 1.0/1.1, οι συναρτήσεις ADDRESS που δείχνουν όνομα του φύλλου ως την τέταρτη παράμετρο θα μετακινήσουν αυτό το όνομα φύλλου ώστε να γίνει η πέμπτη παράμετρος. Μια νέα τέταρτη παράμετρος με την τιμή 1 θα εισαχθεί.

Κατά την αποθήκευση εγγράφων σε μορφή ODF 1.0/1.1, αν οι συναρτήσεις ADDRESS έχουν μια τέταρτη παράμετρο, αυτή η παράμετρος θα απομακρυνθεί.

note

Μην αποθηκεύετε ένα λογιστικό φύλλο με την παλιά μορφή ODF 1.0/1.1 αν η νέα τέταρτη παράμετρος της συνάρτησης ADDRESS έχει τιμή 0.


note

Η συνάρτηση INDIRECT αποθηκεύεται χωρίς μετατροπή σε μορφή αρχείου ODF 1.0/1.1 Αν η δεύτερη παράμετρος είναι παρούσα, μια παλαιότερη έκδοση του Calc θα επιστρέψει σφάλμα για αυτή την συνάρτηση.


Σύνταξη

INDIRECT(Αναφ [; A1])

Το Ref αναπαριστά μια παραπομπή σε ένα κελί ή μια περιοχή (σε μορφή κειμένου) της οποίας τα περιεχόμενα θα επιστραφούν.

A1 (προαιρετικό) - Αν ορισθεί σε 0, χρησιμοποιείται η σημείωση R1C1. Αν αυτή η παράμετρος είναι απούσα ή έχει άλλη τιμή εκτός από 0, τότε χρησιμοποιείται η σημείωση A1 notation.

note

Εάν ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel που χρησιμοποιεί έμμεσες διευθύνσεις που υπολογίζονται από αλφαριθμητικές συναρτήσεις, οι διευθύνσεις του φύλλου δεν θα μεταφρασθούν αυτόματα. Π.χ., η διεύθυνση του Excel στο INDIRECT("[filename]sheetname!"&B1) δεν μετατρέπεται στη διεύθυνση του Calc στο INDIRECT("filename#sheetname."&B1).


Παράδειγμα

Το =INDIRECT(A1) ισούται με 100 αν το Α1 περιέχει το C108 ως αναφορά και το κελί C108 περιέχει την τιμή 100.

Το =SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) αθροίζει τα κελιά στην περιοχή Α1 έως το κελί με τη διεύθυνση που ορίζεται από τη γραμμή 1 και στήλη 3. Αυτό σημαίνει ότι αθροίζεται η περιοχή A1:C1.

LOOKUP

Επιστρέφει τα περιεχόμενα ενός κελιού από μια περιοχή μιας γραμμής ή μιας στήλης. Προαιρετικά, η αντιστοιχισμένη τιμή (του ίδιου δείκτη) επιστρέφεται σε διαφορετική στήλη και γραμμή. Σε αντίθεση με τις συναρτήσεις VLOOKUP και HLOOKUP, τα διανύσματα αναζήτησης και αποτελέσματος μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενα. Επιπλέον, το διάνυσμα αναζήτησης για τη συνάρτηση LOOKUP πρέπει να είναι ταξινομημένο αυξητικά, διαφορετικά η αναζήτηση δεν θα επιστρέψει χρησιμοποιήσιμα αποτελέσματα.

note

Αν η LOOKUP δεν μπορεί να βρει ακριβώς το κριτήριο αναζήτησης, ταιριάζει τη μεγαλύτερη τιμή στο εύρος αναζήτησης που είναι μικρότερη ή ίση με το κριτήριο αναζήτησης.


Η αναζήτηση υποστηρίζει χαρακτήρες Υποκατάστασης (μπαλαντέρ) ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργοποιημένες τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισαγάγετε "all.*", για παράδειγμα, για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενη από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είτε να προηγηθεί κάθε μεταχαρακτήρα ή τελεστή κανονικής έκφρασης με έναν χαρακτήρα "\" ή να περικλείσετε το κείμενο στο \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση χαρακτήρων υποκατάστασης ή κανονικής έκφρασης στο - LibreOffice Υπολογισμός - Υπολογισμός .

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Σύνταξη

LOOKUP(Αναζήτηση; ΆνυσμαΑναζήτησης [; ΆνυσμαΑποτελέσματος])

Αναζήτηση είναι η τιμή οποιουδήποτε τύπου που αναζητείται· εισάγεται είτε άμεσα, είτε ως αναφορά.

Το Διάνυσμα-αναζήτησης είναι η περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης όπου θα διενεργηθεί η αναζήτηση.

Το Διάνυσμα-αποτελέσματος είναι μια άλλη περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης από την οποία λαμβάνεται το αποτέλεσμα της συνάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι το κελί του διανύσματος αποτελέσματος με τον ίδιο δείκτη όπως στην εμφάνιση που βρέθηκε στο διάνυσμα αναζήτησης.

Διαχείριση κενών κελιών

Παράδειγμα

Το =LOOKUP(A1;D1:D100;F1:F100) αναζητά το αντίστοιχο κελί στην περιοχή D1:D100 για τον αριθμό που εισάγατε στο Α1. Για την εύρεση, καθορίζεται ο αριθμός, π.χ. το 12ο κελί στην περιοχή. Μετά, το περιεχόμενο του 12ου κελιού επιστρέφεται ως τιμή της συνάρτησης (στο διάνυσμα αποτελέσματος).

MATCH

Επιστρέφει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα που ταιριάζει με μια καθορισμένη τιμή. Η συνάρτηση επιστρέφει τη θέση της τιμής που βρέθηκε ως αριθμός στον πίνακα-αναζήτησης.

Σύνταξη

MATCH(Αναζήτηση; ΠίνακαςΑναζήτησης [; Τύπος])

Αναζήτηση είναι η τιμή που αναζητείται στην μοναδική γραμμή ή στήλη.

ΠίνακαςΑναζήτησης είναι η παραπομπή που αναζητείται. Ένας πίνακας αναζήτησης μπορεί να είναι μία μόνο γραμμή ή στήλη, ή τμήμα μίας γραμμής ή στήλης.

Ο Τύπος μπορεί να έχει τις τιμές 1, 0 ή -1. Εάν Τύπος = 1 ή εάν αυτή η προαιρετική παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, θεωρείται ότι η πρώτη στήλη του πίνακα αναζήτησης ταξινομείται σε αύξουσα σειρά. Εάν Τύπος = -1 θεωρείται ότι η στήλη ταξινομείται σε φθίνουσα σειρά. Αντιστοιχεί στη συμπεριφορά της ίδιας συνάρτησης στο Microsoft Excel.

Εάν Τύπος = 0, εντοπίζονται μόνο ακριβείς περιπτώσεις συμφωνίας. Εάν το κριτήριο αναζήτησης βρεθεί πάνω από μία φορά, η συνάρτηση επιστρέφει τον δείκτη της πρώτης τιμής που ταιριάζει. Μόνο εάν Τύπος = 0, μπορείτε να αναζητήσετε κανονικές εκφράσεις (εάν είναι ενεργοποιημένο στις επιλογές υπολογισμού) ή σύμβολα υποκατάστασης (εάν είναι ενεργοποιημένο στις επιλογές υπολογισμού).

Εάν λείπει Τύπος = 1 ή η τρίτη παράμετρος, επιστρέφεται ο δείκτης της τελευταίας τιμής που είναι μικρότερη ή ίση με το κριτήριο αναζήτησης. Για Τύπος = -1, επιστρέφεται ο δείκτης της τελευταίας τιμής που είναι μεγαλύτερη ή ίση.

Η αναζήτηση υποστηρίζει χαρακτήρες Υποκατάστασης (μπαλαντέρ) ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργοποιημένες τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισαγάγετε "all.*", για παράδειγμα, για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενη από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είτε να προηγηθεί κάθε μεταχαρακτήρα ή τελεστή κανονικής έκφρασης με έναν χαρακτήρα "\" ή να περικλείσετε το κείμενο στο \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση χαρακτήρων υποκατάστασης ή κανονικής έκφρασης στο - LibreOffice Υπολογισμός - Υπολογισμός .

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Παράδειγμα

Το =MATCH(200;D1:D100) αναζητεί την περιοχή D1:D100, η οποία ταξινομείται κατά τη στήλη D, για την τιμή 200. Μόλις βρεθεί η τιμή αυτή, επιστρέφεται ο αριθμός της σειράς στην οποία βρέθηκε. Αν βρεθεί μεγαλύτερη τιμή κατά την αναζήτηση στη στήλη, επιστρέφεται ο αριθμός της προηγούμενης γραμμής.

OFFSET

Επιστρέφει την τιμή ενός κελιού μετατοπισμένο κατά ορισμένο αριθμό γραμμών και στηλών από ένα δεδομένο σημείο αναφοράς.

Αυτή η συνάρτηση επανυπολογίζεται πάντα, όταν συμβαίνει επανυπολογισμός.

Σύνταξη

OFFSET(Αναφορά; Γραμμές; Στήλες [; Ύψος [; Πλάτος]])

Η Παραπομπή είναι η αναφορά από την οποία η συνάρτηση αναζητά τη νέα παραπομπή.

Γραμμές είναι ο αριθμός των γραμμών από τις οποίες η αναφορά διορθώθηκε προς τα πάνω (αρνητική τιμή) ή προς τα κάτω. Χρησιμοποιήστε 0 για να παραμείνει στην ίδια γραμμή.

Στήλες είναι ο αριθμός των στηλών κατά τον οποίο η αναφορά διορθώθηκε στα αριστερά (αρνητική τιμή) ή στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το 0 για να παραμείνετε στην ίδια στήλη.

Το Ύψος (προαιρετικό) είναι το κατακόρυφο ύψος για μία περιοχή που ξεκινά από τη θέση της νέας παραπομπής.

Το Πλάτος (προαιρετικό) είναι το οριζόντιο πλάτος για μια περιοχή που ξεκινά στη θέση της νέας παραπομπής.

Τα ορίσματα Γραμμές και Στήλες δεν πρέπει να οδηγούν σε μηδενική ή αρνητική εκκίνηση γραμμής ή στήλης.

Τα ορίσματα Ύψος και Πλάτος δεν πρέπει να οδηγούν σε μηδενικό ή αρνητικό πλήθος γραμμών ή στηλών.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =OFFSET(A1;2;2) επιστρέφει την τιμή στο κελί C3 (το Α1 μετακινήθηκε δύο γραμμές και δύο στήλες κάτω). Αν το κελί C3 περιέχει την τιμή 100, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει την τιμή 100.

Το =OFFSET(B2:C3;1;1) επιστρέφει μια αναφορά στη B2:C3 μετατοπισμένη προς τα κάτω κατά μία σειρά και μία στήλη προς τα δεξιά (C3:D4).

Το =OFFSET(B2:C3;-1;-1) επιστρέφει μια αναφορά στη B2:C3 μετατοπισμένη κατά μία σειρά επάνω και κατά μία στήλη αριστερά (A1:B2).

Το =OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) επιστρέφει μια αναφορά στη B2:C3 με αλλαγή μεγέθους σε 3 σειρές και 4 στήλες (B2:E4).

Το =OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) επιστρέφει μια αναφορά στη B2:C3 μετατοπισμένη κατά μία σειρά κάτω με αλλαγή μεγέθους σε 3 σειρές και 4 στήλες (B3:E5).

Η συνάρτηση =SUM(OFFSET(A1;2;2;5;6)) καθορίζει το σύνολο της περιοχής που ξεκινά από το κελί C3 και έχει ύψος 5 γραμμές και πλάτος 6 στήλες (περιοχή=C3:H7).

note

Εάν δίνονται το Πλάτος ή το Ύψος, η συνάρτηση OFFSET επιστρέφει μια αναφορά περιοχής κελιών. Εάν η Αναφορά είναι αναφορά μοναδικού κελιού και το Πλάτος και το Ύψος παραλείπονται, επιστρέφεται αναφορά μοναδικού κελιού.


ROW

Επιστρέφει τον αριθμό σειράς μιας αναφοράς κελιού. Εάν η αναφορά είναι κελί, επιστρέφει τον αριθμό σειράς του κελιού. Εάν η αναφορά είναι μια περιοχή κελιών, επιστρέφει τους αντίστοιχους αριθμούς σειρών σε πίνακα μιας στήλης, εάν ο τύπος εισάγεται ως τύπος πίνακα. Εάν η συνάρτηση ROW με αναφορά περιοχής δεν χρησιμοποιείται σε έναν τύπο πίνακα, θα επιστραφεί μόνο ο αριθμός σειράς του πρώτου κελιού της περιοχής.

Σύνταξη

ROW([Αναφορά])

Η Παραπομπή είναι ένα κελί, μια περιοχή ή το όνομα μιας περιοχής.

Εάν δεν ορίσετε μια παραπομπή, θα βρεθεί ο αριθμός γραμμής του κελιού στο οποίο έχει εισαχθεί ο τύπος. Το LibreOffice Calc ορίζει αυτόματα την παραπομπή στο τρέχον κελί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROW(B3) επιστρέφει την τιμή 3 επειδή η παραπομπή αναφέρεται στην τρίτη γραμμή του πίνακα.

Η συνάρτηση {=ROW(D5:D8)} επιστρέφει τη σειρά δεδομένων μίας στήλης (5, 6, 7, 8) γιατί η καθορισμένη παραπομπή περιέχει τις γραμμές 5 έως 8.

Η συνάρτηση =ROW(D5:D8) επιστρέφει την τιμή 5 γιατί η συνάρτηση ROW δεν χρησιμοποιείται σαν τύπος σειράς δεδομένων και μόνο ο αριθμός της πρώτης γραμμή της παραπομπής επιστρέφεται.

Οι συναρτήσεις {=ROW(A1:E1)} και =ROW(A1:E1) επιστρέφουν την τιμή 1 γιατί η παραπομπή περιέχει μόνο τη γραμμή 1, ως πρώτη στήλη του πίνακα. (Καθώς οι περιοχές μίας γραμμής έχουν μόνο έναν αριθμό γραμμής, δεν έχει σημασία εάν ο τύπος χρησιμοποιείται ως τύπος σειράς δεδομένων.)

Η συνάρτηση =ROW() επιστρέφει την τιμή 3 αν ο τύπος εισήχθηκε στη γραμμή 3.

Η συνάρτηση {=ROW(Κουνέλι)} επιστρέφει τη σειρά δεδομένων μίας γραμμής (1, 2, 3) εάν η περιοχή (C1:D3) ονομάζεται "Κουνέλι".

ROWS

Επιστρέφει το πλήθος των γραμμών σε μια παραπομπή ή σειρά δεδομένων.

Σύνταξη

ROWS(Πίνακας)

Ο Πίνακας είναι η παραπομπή ή η καθορισμένη περιοχή της οποίας ο συνολικός αριθμός γραμμών θα καθοριστεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =Rows(B5) επιστρέφει την τιμή 1 επειδή ένα κελί μόνο περιέχει μία γραμμή.

Η συνάρτηση =ROWS(A10:B12) επιστρέφει αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ROWS(Rabbit) επιστρέφει την τιμή 3 αν το "Κουνέλι" είναι το όνομα της περιοχής (C1:D3).

SHEET

Επιστρέφει τον αριθμό του φύλλου είτε αναφοράς, είτε συμβολοσειράς που αντιπροσωπεύει όνομα φύλλου. Εάν δεν εισάγετε παραμέτρους, το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός φύλλου του υπολογιστικού φύλλου που περιέχει τον τύπο.

Σύνταξη

SHEET([Αναφορά])

Η Παραπομπή είναι προαιρετική και είναι η παραπομπή σε ένα κελί, μια περιοχή ή μια ακολουθία χαρακτήρων ονόματος πίνακα.

Παράδειγμα

=SHEET(Φύλλο2.A1) επιστρέφει 2 εάν το Φύλλο2 είναι το δεύτερο φύλλο στο έγγραφο του υπολογιστικού φύλλου.

=SHEET("Φύλλο3") επιστρέφει 3 εάν το Φύλλο3 είναι το τρίτο φύλλο στο έγγραφο του υπολογιστικού φύλλου.

SHEETS

Καθορίζει τον αριθμό των φύλλων σε μια αναφορά. Εάν δεν εισαγάγετε παραμέτρους, επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων στο τρέχον έγγραφο.

Σύνταξη

SHEETS([Αναφορά])

Η Παραπομπή είναι η παραπομπή σε έναν πίνακα ή μια περιοχή. Αυτή η παράμετρος είναι προαιρετική.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3 αν τα φύλλα Φύλλο1, Φύλλο2 και Φύλλο3 υπάρχουν με την σειρά που υποδεικνύονται.

VLOOKUP

Κάθετη αναζήτηση με αναφορά σε γειτονικά κελιά στα δεξιά. Αυτή η συνάρτηση ελέγχει εάν περιέχεται μια συγκεκριμένη τιμή στην πρώτη στήλη ενός πίνακα. Η συνάρτηση επιστρέφει τότε την τιμή στην ίδια γραμμή της στήλης ονοματισμένης με Δείκτη. Εάν παραληφθεί η παράμετρος Ταξινομημένη ή οριστεί σε TRUE ή ένα, θεωρείται ότι τα δεδομένα είναι ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν δεν βρεθεί η ακριβής Αναζήτηση, θα επιστραφεί η τελευταία τιμή που είναι μικρότερη από το κριτήριο. Εάν το Ταξινομημένη οριστεί σε FALSE ή μηδέν, πρέπει να βρεθεί μια ακριβής συμφωνία, αλλιώς θα εμφανιστεί το σφάλμα Error: Value Not Available. Συνεπώς με τιμή μηδέν τα δεδομένα δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν σε αύξουσα σειρά.

Η αναζήτηση υποστηρίζει χαρακτήρες Υποκατάστασης (μπαλαντέρ) ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργοποιημένες τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισαγάγετε "all.*", για παράδειγμα, για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενη από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είτε να προηγηθεί κάθε μεταχαρακτήρα ή τελεστή κανονικής έκφρασης με έναν χαρακτήρα "\" ή να περικλείσετε το κείμενο στο \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση χαρακτήρων υποκατάστασης ή κανονικής έκφρασης στο - LibreOffice Υπολογισμός - Υπολογισμός .

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Σύνταξη

=VLOOKUP(Αναζήτηση; Πίνακας; Δείκτης [; ΤαξινομημένηΠεριοχήΑναζήτησης])

Αναζήτηση είναι η τιμή οποιουδήποτε τύπου που εμφανίζεται στην πρώτη στήλη του πίνακα.

Πίνακας είναι η αναφορά, που πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τόσες στήλες όσες και ο αριθμός που περάστηκε στο όρισμα του δείκτη.

Ο Δείκτης είναι ο αριθμός της στήλης στον πίνακα που περιέχει την τιμή που θα επιστραφεί ως αποτέλεσμα. Η πρώτη στήλη έχει τον αριθμό 1.

ΑναζήτησηΤαξινομημένηςΠεριοχής είναι μια προαιρετική παράμετρος που δείχνει εάν η πρώτη στήλη στον πίνακα περιέχει όρια περιοχής αντί για απλές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, η αναζήτηση επιστρέφει την τιμή στη γραμμή με την πρώτη στήλη που έχει τιμή ίση ή μικρότερη από την Αναζήτηση. Π.χ., θα μπορούσε να περιέχει ημερομηνίες, όταν κάποια τιμή φόρου αλλάχτηκε και έτσι οι τιμές αναπαριστούν εναρκτήριες ημερομηνίες μιας περιόδου όταν μια ειδική τιμή φόρου ήταν ενεργή. Συνεπώς, η αναζήτηση ημερομηνίας που απουσιάζει από την πρώτη στήλη του πίνακα, αλλά πέφτει μεταξύ υφιστάμενων οριακών ημερομηνιών, μπορεί να δώσει την μικρότερη από αυτές, επιτρέποντας την εύρεση των δεδομένων που είναι ενεργά στην ημερομηνία αναζήτησης. Εισάγετε την τιμή Μπουλ FALSE ή μηδέν εάν η πρώτη στήλη δεν είναι περιοχή καταλόγου ορίου. Όταν αυτή η παράμετρος είναι TRUE ή δεν δίνεται, η πρώτη στήλη στον πίνακα πρέπει να ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά. Οι ταξινομημένες στήλες μπορούν να εξεταστούν πολύ πιο γρήγορα και η συνάρτηση επιστρέφει πάντα μια τιμή, ακόμα κι αν η τιμή αναζήτησης δεν συμφώνησε ακριβώς, εάν είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη τιμή του ταξινομημένου καταλόγου. Σε αταξινόμητους καταλόγους, η τιμή αναζήτησης πρέπει να συμφωνεί ακριβώς. Αλλιώς η συνάρτηση θα επιστρέψει #Δ/Υ με μήνυμα Σφάλμα: μη διαθέσιμη τιμή.

Διαχείριση κενών κελιών

Παράδειγμα

Θέλετε να εισάγετε τον αριθμό ενός πιάτου στο μενού στο κελί A1 και το όνομα του πιάτου θα εμφανιστεί ως κείμενο στο γειτονικό κελί (B1) αμέσως. Η αντιστοίχηση αριθμός-σε-όνομα περιέχεται στον πίνακα D1:E100. Το κελί D1 περιέχει την τιμή 100, το κελί E1 περιέχει το όνομα Vegetable Soup (Σούπα χορτοφάγων), κ.ο.κ., για 100 αντικείμενα του μενού. Οι αριθμοί στην στήλη D ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά. Συνεπώς, η προαιρετική παράμετρος Ταξινομημένο δεν είναι απαραίτητη.

Εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί B1:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

Μόλις εισάγετε έναν αριθμό στο κελί A1, στο B1 θα εμφανίζει το αντίστοιχο κείμενο που περιέχεται στη δεύτερη στήλη παραπομπής D1:E100. Εισάγοντας έναν αριθμό που δεν υπάρχει, εμφανίζεται το κείμενο του επόμενου αριθμού από κάτω. Για να το αποφύγετε, εισαγάγετε την τιμή FALSE ως την τελευταία παράμετρο στον τύπο, ώστε να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος, όταν εισάγεται ένας ανύπαρκτος αριθμός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!