Συναρτήσεις πίνακα

Η κατηγορία αυτή περιέχει τις συναρτήσεις πίνακα.

Τι είναι ένας πίνακας;

Ένας πίνακας είναι μία συνδεδεμένη περιοχή κελιών στο υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τιμές. Μια τετράγωνη περιοχή με 3 γραμμές και 3 στήλες είναι ένας πίνακας 3 x 3:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


Ο μικρότερος δυνατός πίνακας είναι ένας πίνακας 1 x 2 ή 2 x 1 με δύο γειτονικά κελιά.

Τι είναι ένας τύπος πίνακα;

Ένας τύπος στον οποίο αξιολογούνται οι μεμονωμένες τιμές σε μια περιοχή κελιών ονομάζεται τύπος πίνακα. Η διαφορά μεταξύ ενός τύπου πίνακα και των άλλων τύπων είναι ότι ο τύπος πίνακα χειρίζεται ταυτόχρονα πολλές τιμές αντί για μία.

Ένας τύπος πίνακα μπορεί όχι μόνο να επεξεργασθεί πολλές τιμές, αλλά επίσης μπορεί να επιστρέψει πολλές τιμές. Τα αποτελέσματα ενός τύπου πίνακα είναι επίσης ένας πίνακας.

Για να πολλαπλασιάσετε τις τιμές στα μεμονωμένα κελιά επί 10 στον παραπάνω πίνακα, δεν είναι ανάγκη να εφαρμόσετε ένα τύπο για κάθε ξεχωριστό κελί ή τιμή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να χρησιμοποιήσετε έναν μοναδικό τύπο πίνακα. Επιλέξτε μια περιοχή από 3 x 3 κελιά σε κάποιο άλλο μέρος του υπολογιστικού φύλλου, εισάγετε τον τύπο =10*A1:C3 και επιβεβαιώστε αυτήν την εισαγωγή χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό πλήκτρων+Shift+Enter. Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας 3 x 3 στον οποίο οι μεμονωμένες τιμές στην περιοχή κελιών (A1:C3) έχουν πολλαπλασιαστεί επί 10.

Επιπλέον του πολλαπλασιασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλους τελεστές στην περιοχή αναφοράς (ενός πίνακα). Με το LibreOffice Calc, μπορείτε να προσθέτετε (+), να αφαιρείτε (-), να πολλαπλασιάζετε (*), να διαιρείτε (/), να χρησιμοποιείτε δυνάμεις (^), συνενώσεις (&) και συγκρίσεις (=, <>, <, >, <=, >=). Οι τελεστές μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μία μεμονωμένη τιμή στην περιοχή κελιών και να επιστρέψουν το αποτέλεσμα ως πίνακα αν είχε εισαχθεί ένας τύπος πίνακα.

Οι τελεστές συγκρίσεων σε έναν τύπο πίνακα μεταχειρίζονται τα κενά κελιά με τον ίδιο τρόπο όπως σε έναν κανονικό τύπο, δηλαδή, είτε ως μηδέν ή ως κενή συμβολοσειρά. Παραδείγματος χάρη, αν τα κελιά Α1 και Α2 είναι κενά, οι τύποι πίνακα {=A1:A2=""} και {=A1:A2=0} θα επιστρέψουν και οι δύο έναν πίνακα κελιών 1 στήλης και 2 γραμμών που περιέχει TRUE.

Πότε χρησιμοποιείτε τύπους πίνακα;

Χρησιμοποιήστε τύπους πίνακα αν έχετε να επαναλάβετε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές. Αν αποφασίσετε να αλλάξετε τη μέθοδο υπολογισμού αργότερα, έχετε μόνο να ενημνερώσετε τον τύπο πίνακα. Για να προσθέσετε έναν τύπο πίνακα, επιλέξτε όλη την περιοχή του πίνακα και μετά κάντε την απαιτούμενη αλλαγή στον τύπο πίνακα.

Οι τύποι πίνακα εξοικονομούν επίσης χώρο όταν πρέπει να υπολογισθούν πολλές τιμές, από τη στιγμή που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε μνήμη. Επιπλέον, οι πίνακες είναι βασικά εργαλεία για την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών, επειδή μπορείτε να έχετε πολλές περιοχές κελιών στους υπολογισμούς σας. Το LibreOffice έχει διαφορετικές μαθηματικές συναρτήσεις για τους πίνακες, όπως την συνάρτηση MMULT για τον πολλαπλασιασμό δύο πινάκων ή την συνάρτηση SUMPRODUCT για τον υπολογισμό των εσωτερικών γινομένων δύο πινάκων.

Χρήση τύπων πίνακα στο LibreOffice Calc

Έμμεση διασταύρωση τύπων πίνακα

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν "κανονικό" τύπο στον οποίο το εύρος αναφοράς, όπως οι παράμετροι, υποδεικνύει έναν τύπο πίνακα. Αυτός ο τύπος είναι επίσης γνωστός ως "έμμεση διασταύρωση" του τύπου πίνακα. Το αποτέλεσμα προκύπτει από την διασταύρωση του εύρους αναφοράς και των γραμμών ή στηλών στις οποίες βρίσκεται ο τύπος. Εάν δεν υπάρχει διασταύρωση ή εάν το εύρος στη διασταύρωση καλύπτει πολλές σειρές ή στήλες, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος #ΤΙΜΗ!. Το ακόλουθο παράδειγμα επεξηγεί αυτήν την έννοια:

Στον παραπάνω πίνακα, τοποθετήστε τον τύπο πίνακα στο D1:

{=A1:A3 + 100}

Τα κελιά D1, D2, D3 έχουν τιμές 107, 195, 105 αντίστοιχα.

Εισαγάγετε τον παρακάτω τύπο στο Ε2, μην τον εισαγάγετε ως τύπο πίνακα.

=A1:A3 + 100

Τα κελιά E1 και E3 είναι κενά, το κελί E2 έχει τιμή 195. Αυτή είναι η έμμεση διασταύρωση των τύπων πίνακα.

Εισαγάγετε τον παρακάτω τύπο στο Ε4, όπως στο Ε2.

=A1:A3 + 100

Το κελί E4 εμφανίζει #ΤΙΜΗ!. Η σειρά 4 βρίσκεται εκτός του εύρους A1:A3 του τύπου.

Δημιουργία τύπων πίνακα

Αν δημιουργήσετε έναν τύπο πίνακα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό συνάρτησης, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πίνακας κάθε φορά έτσι ώστε τα αποτελέσματα να επιστραφούν ως πίνακας. Αλλιώς, μόνο η τιμή του πάνω αριστερά κελιού του υπολογιζόμενου πίνακα θα επιστραφεί.

Εάν εισάγετε τύπο πίνακα απευθείας στο κελί, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό Shift + + Enter αντί για το πλήκτρο Enter. Μόνο τότε ο τύπος γίνεται τύπος πίνακα.

note

Οι τύποι πίνακα εμφανίζονται σε άγκιστρα στο LibreOffice Calc. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους πίνακα εισάγοντας χειροκίνητα τα άγκιστρα.


warning

Τα κελιά σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων προστατεύονται αυτόματα από αλλαγές. Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να αντιγράψετε τον τύπο πίνακα επιλέγοντας ολόκληρη την περιοχή κελιών πίνακα.


Χρήση σταθερών πίνακα σε τύπους

Το Calc υποστηρίζει σταθερές τιμές από πίνακες/μήτρες δεδομένων σε τύπους. Ένας συνδεδεμένος πίνακας περιβάλλεται από άγκιστρα '{' και '}'. Τα στοιχεία μπορούν να είναι το καθένα ένας αριθμός (που περιέχει και αρνητικές τιμές), μία λογική σταθερά (TRUE, FALSE), ή ένα κυριολεκτικό αλφαριθμητικό. Οι μη σταθερές εκφράσεις δεν επιτρέπονται. Οι πίνακες μπορούν να εισαχθούν με μία ή περισσότερες γραμμές, και μία ή περισσότερες στήλες. Όλες οι γραμμές πρέπει να αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό στοιχείων, το ίδιο και όλες οι στήλες.

Ο διαχωριστής στήλης (που διαχωρίζει στοιχεία σε μια γραμμή) και ο διαχωριστής γραμμών εξαρτώνται από τη γλώσσα και το τοπικό. Αλλά στο περιεχόμενο αυτής της βοήθειας, η άνω τελεία ';' και το σύμβολο της παροχέτευσης '|' χρησιμοποιούνται για να δείξουν τους διαχωριστές στήλης και γραμμής, αντίστοιχα. Για παράδειγμα, στα τοπικά αγγλικά, το ',' κόμμα χρησιμοποιείται ως διαχωριστής στήλης, ενώ η άνω τελεία ';' χρησιμοποιείται ως διαχωριστής γραμμής.

tip

Μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε το διαχωριστικό γραμμής και στήλης στο - Calc - Τύπος - Διαχωριστικά.


Οι πίνακες δεν μπορούν να εμφωλευθούν.

Παραδείγματα:

={1;2;3}

Μία σειρά δεδομένων με μία γραμμή που αποτελείται από τρεις αριθμούς 1, 2 και 3.

Για να εισάγετε αυτήν τη σταθερά πίνακα, επιλέξτε τρία κελιά σε μια σειρά, έπειτα πληκτρολογήστε τον τύπο ={1;2;3} χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα και τα semicolons (;), έπειτα πατήστε + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

Ένας πίνακας με δύο γραμμές και τρεις τιμές σε κάθε γραμμή.

={0;1;2|FALSE;TRUE;"two"}

Ένας πίνακας ποικίλων δεδομένων.

=SIN({1;2;3})

Αν εισαχθεί ως τύπος μήτρας, επιστρέφει το αποτέλεσμα των τριών υπολογισμών SIN με τα ορίσματα 1, 2 και 3.

Επεξεργασία τύπων πίνακα

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή τον πίνακα που περιέχει τον τύπο πίνακα. Για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα, τοποθετήστε τον δρομέα κελιού στην περιοχή του πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε + /, όπου / είναι το πλήκτρο διαίρεσης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 2. Ή πατήστε F2 ή τοποθετήστε τον δρομέα στη γραμμή εισαγωγής. Και οι δύο αυτές ενέργειες σας επιτρέπουν να επεξεργαστείτε τον τύπο.

 3. Αφού έχετε κάνει τις αλλαγές, πατήστε + Shift + Enter.

tip

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα επιμέρους μέρη ενός πίνακα. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς. Επιλέξτε μια περιοχή κελιών και μετά αλλάξτε την ιδιότητα που θέλετε.


Διαγραφή τύπων πίνακα

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή τον πίνακα που περιέχει τον τύπο πίνακα. Για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα, τοποθετήστε τον δρομέα κελιού στην περιοχή του πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε + /, όπου / είναι το πλήκτρο διαίρεσης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 2. Πατήστε Delete για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του τύπου πίνακα, ή πατήστε Backspace και θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή περιεχομένων. Επιλέξτε Τύπος ή Διαγραφή όλων και πατήστε στο Εντάξει.

Αντιγραφή τύπων πίνακα.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή τον πίνακα που περιέχει τον τύπο πίνακα.

 2. Είτε πατήστε F2 ή τοποθετήστε τον δρομέα στη γραμμή εισαγωγής.

 3. Αντιγράψτε τον τύπο στη γραμμή εισόδου πατώντας +C.

 4. Επιλέξτε μια περιοχή κελιών όπου θέλετε να εισάγετε τον τύπο του πίνακα και είτε πατήστε F2 ή τοποθετήστε τον δρομέα στη γραμμή εισαγωγής.

 5. Επικολλήστε τον τύπο πατώντας + V στο επιλεγμένο διάστημα και επιβεβαιώστε το πατώντας + Shift + Enter. Η επιλεγμένη περιοχή περιέχει τώρα τον τύπο του πίνακα.

Ρύθμιση περιοχής πίνακα

Αν θέλετε να επεξεργασθείτε την έξοδο του πίνακα , κάντε τα ακόλουθα:

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή τον πίνακα που περιέχει τον τύπο πίνακα.

 2. Κάτω από την επιλογή, στα δεξιά, θα δείτε ένα μικρό εικονίδιο με το οποίο μπορείτε να εστιάσετε στην περιοχή χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.

note

Όταν προσαρμόζετε την περιοχή του πίνακα, ο τύπος πίνακα δεν θα προσαρμοσθεί αυτόματα. Αλλάζετε μόνο την περιοχή στην οποία θα εμφανισθεί το αποτέλεσμα.


Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο , μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του τύπου του πίνακα στη δεδομένη περιοχή.

Υπολογισμοί πίνακα υπό συνθήκη.

Ένας υπολογισμός πίνακα υπό συνθήκη είναι ένας τύπος πίνακα ή μήτρας, που περιλαμβάνει μια συνάρτηση IF() ή CHOOSE(). Το όρισμα της συνθήκης στον τύπο είναι μια παραπομπή περιοχής ή ένα πλέγμα αποτελέσματος.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο έλεγχος >0 του τύπου {=IF(A1:A3>0;"yes";"no")} εφαρμόζεται σε κάθε κελί στην περιοχή A1:A3 και το αποτέλεσμα αντιγράφεται στο αντίστοιχο κελί.

A

B (τύπος)

Β (αποτέλεσμα)

1

1

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

ναι

2

0

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

no

3

1

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

ναι


Οι ακόλουθες συναρτήσεις παρέχουν εξαναγκασμένη διαχείριση σειρών πινάκων: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Αν χρησιμοποιείτε παραπομπές κελιών ως ορίσματα όταν καλείτε μία από αυτές τις συναρτήσεις, οι συναρτήσεις συμπεριφέρονται σαν συναρτήσεις πίνακα. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει ένα παράδειγμα εξαναγκασμένης διαχείρισης πινάκων:

A

B (τύπος)

Β (αποτέλεσμα)

C (εξαναγκασμένος τύπος πίνακα)

C (αποτέλεσμα)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


FREQUENCY

Υποδεικνύει την κατανομή συχνότητας σε ένα πίνακα μίας στήλης. Η συνάρτηση καταμετρά τον αριθμό των τιμών στον πίνακα δεδομένων που βρίσκονται εντός των δοθέντων τιμών από τον πίνακα Κλάσεις.

Σύνταξη

FREQUENCY(Δεδομένα; Κλάσεις)

Τα Δεδομένα αντιπροσωπεύουν την παραπομπή σε τιμές που θα καταμετρηθούν.

Οι Κλάσεις αντιπροσωπεύουν τον πίνακα των οριακών τιμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


note

Μπορείτε να βρείτε μία γενική εισαγωγή σε συναρτήσεις σειρών δεδομένων στην κορυφή αυτής της σελίδας.


Παράδειγμα

Στον παρακάτω πίνακα, η στήλη Α απαριθμεί τις μη ταξινομημένες τιμές μέτρησης. Η στήλη Β περιέχει το πάνω όριο που εισαγάτε για τις κλάσεις στις οποίες επιθυμείτε να διαιρέσετε τα δεδομένα στη στήλη Α. Σύμφωνα με το όριο που εισήχθη στο Β1, η συνάρτηση FREQUENCY επιστρέφει τον αριθμό των καταμετρημένων τιμών που είναι μικρότερες ή ίσες με 5. Επειδή το όριο στο Β2 είναι 10, η συνάρτηση FREQUENCY επιστρέφει το δεύτερο αποτέλεσμα ως τον αριθμό των καταμετρημένων τιμών που είναι μεγαλύτερες από 5 και μικρότερες ή ίσες με 10. Το κείμενο που εισαγάγατε στο Β6, ">25", χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Επιλέξτε μία μοναδική περιοχή στήλης στην οποία εισάγετε τη συχνότητα σύμφωνα με τα όρια των κλάσεων. Πρέπει να επιλέξετε ένα πεδίο περισσότερο από την οροφή των κλάσεων. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξετε την περιοχή κελιών C1:C6. Καλέστε τη συνάρτηση FREQUENCY στον Οδηγό συναρτήσεων. Επιλέξτε την περιοχή Δεδομένα στα (A1:A11) και ύστερα την περιοχή Κλάσεις στην οποία εισαγάγατε τα όρια των κλάσεων (B1:B6). Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Πίνακας και πατήστε Εντάξει. Θα δείτε την καταμέτρηση των συχνοτήτων στην περιοχή κελιών C1:C6.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

GROWTH

Υπολογίζει τα σημεία μιας εκθετικής τάσης σε ένα πίνακα.

Σύνταξη

GROWTH(ΔεδομέναY [; [ ΔεδομέναX ] [; [ ΝέαΔεδομέναX ] [; ΤύποςΣυνάρτησης ] ] ])

Τα ΔεδομέναΥ αντιπροσωπεύουν τον πίνακα δεδομένων Υ.

Τα ΔεδομέναX (προαιρετικό) αντιπροσωπεύουν τον πίνακα δεδομένων Χ.

Το ΝέαΔεδομέναX (προαιρετικό) αντιπροσωπεύει τον πίνακα των Χ δεδομένων, στον οποίο θα επανυπολογισθούν οι τιμές.

Τύπος_συνάρτησης (προαιρετικό). Εάν Τύπος_συνάρτησης = 0, θα υπολογιστούν οι συναρτήσεις με τη μορφή y = m^x. Ειδάλλως, θα υπολογιστούν οι συναρτήσεις y = b*m^x.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

Παράδειγμα

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει ένα πίνακα και αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες συναρτήσεις πίνακα. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να εμφανιστούν οι απαντήσεις και επιλέξτε τη συνάρτηση. Επιλέξτε τα ΔεδομέναΥ. Εισάγετε τυχόν άλλες παραμέτρους, σημειώστε το Πίνακας και πατήστε Εντάξει.

LINEST

Επιστρέφει ένα πίνακα στατιστικών για μια ευθεία γραμμή που ταιριάζει καλύτερα σε μια ομάδα δεδομένων.

Σύνταξη

LINEST(δεδομένα_Y [; δεδομένα_X [; ΓραμμικόςΤύπος [; στατιστικά]]])

δεδομένα_Y είναι μια περιοχή μονής γραμμή ή στήλη που καθορίζει τις συντεταγμένες y σε μια ομάδα από σημεία δεδομένων.

δεδομένα_X είναι μια αντίστοιχη περιοχή μονής γραμμής ή στήλης που καθορίζει τις συντεταγμένες x . Αν παραλειφθεί το δεδομένα_X, προεπιλέγεται το 1, 2, 3, ..., n. Αν υπάρχουν περισσότερες από μια ομάδες μεταβλητών δεδομένα_X μπορεί να υπάρχει μια περιοχή με αντίστοιχες πολλαπλές γραμμές ή στήλες.

Η LINEST εντοπίζει μια ευθεία γραμμή y = a + bx η οποία ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα με τη χρήση της γραμμικής οπισθοδρόμησης, (η μέθοδος "least squares" ). Με περισσότερες από μια ομάδες μεταβλητών η ευθεία γραμμή απεικονίζεται με τη μορφή y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

Αν ο linearType (γραμμικός τύπος) είναι FALSE (ψευδές), η ευθεία γραμμή που βρίσκεται εξαναγκάζεται να περάσει μέσα από το αρχικό σημείο (η σταθερά a είναι μηδέν; y = bx). Εάν παραληφθεί, το linearType (γραμμικός τύπος) προεπιλέγεται το TRUE (αληθές) (η γραμμή δεν εξαναγκάζεται να περάσει από το αρχικό σημείο).

Εάν το stats (στατιστικά) παραλειφθεί ή είναι FALSE (ψευδές), επιστρέφεται μόνο η πάνω γραμμή του πίνακα στατιστικών. Εάν είναι TRUE (αληθές) τότε επιστρέφεται όλος ο πίνακας.

Η LINEST επιστέφει ένα πίνακα (μήτρα) με στατιστικά όπως παρακάτω και πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα (π.χ. χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα + Shift + Return αντί για απλώς Return).

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

Παράδειγμα

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει έναν πίνακα και επεξεργάζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες συναρτήσεις πίνακα. Επιλέξτε μια περιοχή για της απαντήσεις και μετά τη συνάρτηση. Επιλέξτε δεδομένα_Y. Αν θέλετε μπορείτε να εισάγετε και άλλες παραμέτρους. Επιλέξτε Πίνακας και πατήστε Εντάξει.

Τα αποτελέσματα που επιστρέφει το σύστημα (αν το sστατιστικά = 0), δείχνουν τουλάχιστον την κλίση της οπισθοδρόμησης και την τομή της με τον άξονα Y. Αν το στατιστικά δεν ισούται με το 0, τότε θα εμφανιστούν διαφορετικά αποτελέσματα.

Άλλα αποτελέσματα της LINEST:

Εξετάστε τα ακόλουθα παραδείγματα:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

Τιμή LINEST

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#ΔΥ

5

7

12

108

13,21

4

#ΔΥ

6

8

15

111

675,45

102,26

#ΔΥ

7

9

17

120

8

10

19

133


Η στήλη Α περιέχει διάφορες Χ1 τιμές, η στήλη Β διάφορες Χ2 τιμές και η στήλη C τις Υ τιμές. Έχετε ήδη εισάγει αυτές τις τιμές στο υπολογιστικό σας φύλλο. Τώρα θα ρυθμίσετε τα κελιά Ε2:G6 στο υπολογιστικό φύλλο και θα ενεργοποιήσετε τον Οδηγό συναρτήσεων. Για να εφαρμοστεί η συνάρτηση LINEST, πρέπει να έχετε επισημάνει στο πεδίο ελέγχου τη Πίνακας στον Οδηγό συναρτήσεων. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ακόλουθες τιμές στο υπολογιστικό φύλλο (ή εισάγετέ τες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο):

TRUE_Y είναι C2:C8

TRUE_X είναι A2:B8

linearType και stats έχουν ορισθεί και τα δύο σε 1.

Μέχρι να πατήσετε στο κουμπί Εντάξει, το LibreOffice Calc θα συμπληρώσει το παραπάνω παράδειγμα με τιμές LINEST όπως φαίνονται και στο παράδειγμα.

Ο τύπος στη γραμμή Τύπος αντιστοιχεί σε κάθε κελί πίνακα LINEST {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

Αυτό αντιπροσωπεύει τις υπολογισμένες τιμές LINEST:

E2 και F2: Κλίση m της γραμμής παλινδρόμησης y=b+m*x για τις τιμές x1 και x2. Οι τιμές δίνονται με αντίστροφη σειρά, αυτή είναι η κλίση για το x2 στο κελί E2 και η κλίση για το x1 στο κελί F2.

G2: τομή στο β με τον άξονα των y.

E3 και F3: ΤΟ τυπικό σφάλμα της κεκλιμένης τιμής.

G3: Το τυπικό σφάλμα της σταθεράς

E4: RSQ

F4: Το τυπικό σφάλμα της απόκλισης υπολογισμένο για την τιμή Υ.

E5: Η F τιμή από την ανάλυση διακύμανσης.

F5: Οι βαθμοί ελευθερίας από την ανάλυση διακύμανσης.

E6: ΤΟ άθροισμα της τυπικής απόκλισης των εκτιμώμενων Υ τιμών από το γραμμικό μέσο τους.

F6: Το άθροισμα της τυπικής απόκλισης της εκτιμώμενης Υ τιμής από τις δοθείσες Υ τιμές.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

LOGEST

Αυτή η συνάρτηση υπολογίζει την προσαρμογή των εισηγμένων δεδομένων στην εκθετική καμπύλη παλινδρόμησης (y=b*m^x).

Σύνταξη

LOGEST(ΔεδομέναY [; ΔεδομέναX [; ΤύποςΣυνάρτησης [; Στατιστικά]]])

Τα ΔεδομέναΥ αντιπροσωπεύουν τον πίνακα δεδομένων Υ.

Τα ΔεδομέναX (προαιρετικό) αντιπροσωπεύουν τον πίνακα δεδομένων Χ.

Τύπος-συνάρτησης (προαιρετικό). Αν Τύπος-συνάρτησης = 0, θα υπολογιστούν οι συναρτήσεις με τη μορφή y = m^x. Ειδάλλως, θα υπολογιστούν οι συναρτήσεις y = b*m^x.

Στατιστικά (προαιρετικά). Αν το Στατιστικά=0, υπολογίζεται μόνο ο συντελεστής παλινδρόμησης.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

Παράδειγμα

Δείτε τη συνάρτηση LINEST. Παρόλα αυτά, δεν θα επιστραφεί κανένα άθροισμα τετραγώνων.

MDETERM

Επιστρέφει τον προσδιοριστικό παράγοντα ενός πίνακα. Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει μία τιμή στο τρέχον κελί. Δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε μία περιοχή για τα αποτελέσματα.

Σύνταξη

MDETERM(Πίνακας)

Ο Πίνακας αντιπροσωπεύει τον τετράγωνο πίνακα στον οποίο καθορίζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες.

note

Μπορείτε να βρείτε μία γενική εισαγωγή στη χρήση συναρτήσεων πίνακα στην κορυφή αυτής της σελίδας.


Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

MINVERSE

Επιστρέφει τον αντίστροφο πίνακα.

Σύνταξη

MINVERSE(Πίνακας)

Ο Πίνακας αντιπροσωπεύει ένα τετραγωνικό πίνακα που πρόκειται να αντιστραφεί.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

Παράδειγμα

Επιλέξτε μία τετράγωνη περιοχή και επιλέξτε MINVERSE. Επιλέξτε τον πίνακα της εξόδου, επιλέξτε το πεδίο Πίνακας και πατήστε Εντάξει.

MMULT

Υπολογίζει το γινόμενο των δύο πινάκων. Ο αριθμός των στηλών στον πίνακα 1 πρέπει να ισούται με τον αριθμό των γραμμών του πίνακα 2. Ο τετραγωνικός πίνακας έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.

Σύνταξη

MMULT(Πίνακας 1; Πίνακας 2)

Πίνακας 1 αντιπροσωπεύει τον πρώτο πίνακα που χρησιμοποιείται στο γινόμενο πίνακα.

Πίνακας 2 απεικονίζει τον δεύτερο πίνακα με τον ίδιο αριθμό γραμμών.

note

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.


Παράδειγμα

Επιλέξτε μια τετραγωνική περιοχή. Επιλέξτε τη συνάρτηση MMULT. Επιλέξτε Πίνακας 1, έπειτα επιλέξτε Πίνακας 2. Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό συναρτήσεων, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Πίνακας. Πατήστε Εντάξει. Ο πίνακας εξόδου θα εμφανιστεί στην πρώτη επιλεγμένη περιοχή.

MUNIT

Επιστρέφει έναν μοναδιαίο τετραγωνικό πίνακα καθορισμένου μεγέθους. Ο ενιαίος πίνακας είναι ένας τετράγωνος πίνακας όπου τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου ισούνται με 1 και όλα τα άλλα στοιχεία του πίνακα ισούνται με 0.

Σύνταξη

MUNIT(Διαστάσεις)

Οι Διαστάσεις αναφέρονται στο μέγεθος της μονάδας του πίνακα.

note

Μπορείτε να βρείτε μία γενική εισαγωγή σε συναρτήσεις σειρών δεδομένων στην κορυφή αυτής της σελίδας.


Παράδειγμα

Επιλέξτε μία τετράγωνη περιοχή εντός του υπολογιστικού φύλλου, παραδείγματος χάρη, από το κελί Α1 έως το Ε5.

Χωρίς να αποεπιλέξετε την περιοχή, επιλέξτε τη συνάρτηση MUNIT. Επισημάνετε το πεδίο ελέγχου Πίνακας. Εισάγετε τις επιθυμητές διαστάσεις για τη μονάδα του πίνακα, σε αυτήν την περίπτωση 5 και πατήστε Εντάξει.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε τον τύπο =MUNIT(5) στο τελευταίο κελί της επιλεγμένης περιοχής (E5) και να πατήσετε .

Βλέπετε τώρα μία μονάδα πίνακα με μια περιοχή κελιών Α1:Ε5.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

SUMPRODUCT

Πολλαπλασιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία στις δοθείσες σειρές δεδομένων, και επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων.

Σύνταξη

SUMPRODUCT(Πίνακας 1[; Πίνακας 2;][...;[Πίνακας 255]])

Πίνακας 1[; Πίνακας 2;][...;[Πίνακας 255]] αντιπροσωπεύει πίνακες των οποίων τα αντίστοιχα στοιχεία πρόκειται να πολλαπλασιαστούν.

Τουλάχιστον ένας πίνακας πρέπει να είναι μέρος καταλόγου ορισμάτων. Εάν δίνεται μόνο ένας πίνακας, όλα τα στοιχεία του πίνακα αθροίζονται. Εάν δίνονται περισσότεροι από έναν πίνακες, πρέπει να είναι όλοι του ίδιου μεγέθους.

Παράδειγμα

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


Η συνάρτηση =SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3) επιστρέφει το αποτέλεσμα 397.

Υπολογισμός: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUMPRODUCT για να υπολογίσετε το μονόμετρο γινόμενο των δύο διανυσμάτων.

note

Η συνάρτηση SUMPRODUCT επιστρέφει έναν απλό αριθμό, ακόμα και στην περίπτωση που εισάγετε τη συνάρτηση ως συνάρτηση σειράς δεδομένων.


Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

SUMX2MY2

Επιστρέφει το άθροισμα των αποκλίσεων των τετραγώνων των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες.

Σύνταξη

SUMX2MY2(ΠίνακαςX;ΠίνακαςY)

Ο ΠίνακαςΧ αντιπροσωπεύει τον πρώτο πίνακα του οποίου τα στοιχεία θα τετραγωνιστούν και θα αθροιστούν.

Το ΠίνακαςΥ αντιπροσωπεύει τον δεύτερο πίνακα του οποίου τα στοιχεία θα τετραγωνισθούν και θα αφαιρεθούν.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

SUMX2PY2

Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες.

Σύνταξη

SUMX2PY2(ΠίνακαςX;ΠίνακαςY)

Ο ΠίνακαςΧ αντιπροσωπεύει τον πρώτο πίνακα του οποίου τα στοιχεία θα τετραγωνιστούν και θα αθροιστούν.

Το ΠίνακαςΥ αντιπροσωπεύει τον δεύτερο πίνακα, του οποίου τα στοιχεία θα αθροιστούν και θα τετραγωνισθούν.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

SUMXMY2

Προσθέτει τα τετράγωνα των διαφορών μεταξύ αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες.

Σύνταξη

SUMXMY2(ΠίνακαςX;ΠίνακαςY)

Το ΠίνακαςΧ αντιπροσωπεύει τον πρώτο πίνακα του οποίου τα στοιχεία θα αφαιρεθούν και θα τετραγωνισθούν.

Το ΠίνακαςΥ αντιπροσωπεύει τον δεύτερο πίνακα, του οποίου τα στοιχεία θα αφαιρεθούν και θα τετραγωνισθούν.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

TRANSPOSE

Αντιμεταθέτει τις γραμμές και τις στήλες ενός πίνακα.

Σύνταξη

TRANSPOSE(Πίνακας)

Ο Πίνακας αντιπροσωπεύει τον πίνακα στο υπολογιστικό φύλλο που πρόκειται να αντιμετατεθεί.

note

Μπορείτε να βρείτε μία γενική εισαγωγή σε συναρτήσεις πίνακα στην κορυφή αυτής της σελίδας.


Παράδειγμα

Στο υπολογιστικό φύλλο, επιλέξτε την περιοχή στην οποία θα εμφανιστεί ο μετατιθέμενος πίνακας. Εάν ο αρχικός πίνακας έχει n γραμμές και m στήλες, η επιλεγμένη περιοχή πρέπει να έχει τουλάχιστον m γραμμές και n στήλες. Για απευθείας εισαγωγή του τύπου, επιλέξτε τoν αρχικό πίνακα και πατήστε . Αλλιώς, εάν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό συναρτήσεων, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Πίνακας. Ο μετατιθέμενος πίνακας εμφανίζεται στην επιλεγμένη περιοχή προορισμού και προστατεύεται αυτόματα από αλλαγές.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


Ο επάνω πίνακας έχει 2 γραμμές και 4 στήλες. Για να τον αντιμεταθέσετε, πρέπει να επιλέξετε 4 γραμμές και 2 στήλες. Υποθέτοντας ότι θέλετε να αντιμεταθέσετε τον παραπάνω πίνακα στην περιοχή A7:B10 (4 γραμμές, 2 στήλες) θα πρέπει να επιλέξετε όλη την περιοχή και έπειτα να εισάγετε τα παρακάτω:

TRANSPOSE(A1:D2)

Έπειτα βεβαιωθείτε ότι τον εισάγετε ως τύπο πίνακας με . Το αποτέλεσμα θα είναι όπως παρακάτω:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Επιστρέφει τιμές επί μιας γραμμικής τάσης.

Σύνταξη

TREND(ΔεδομέναY [; ΔεδομέναX [; NewΔεδομέναX [; ΓραμμικόςΤύπος]]])

Τα ΔεδομέναΥ αντιπροσωπεύουν τον πίνακα δεδομένων Υ.

Τα ΔεδομέναX (προαιρετικό) αντιπροσωπεύουν τον πίνακα δεδομένων Χ.

Το Νέα_ΔεδομέναΧ (προαιρετικό) αναπαριστά τον πίνακα των Χ δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον επανυπολογισμό των τιμών.

Γραμμικός Τύπος (προαιρετικό). Εάν LinearType (ΓραμμικόςΤύπος) = 0, τότε οι γραμμές θα υπολογισθούν να διέρχονται από το μηδέν. Αλλιώς θα υπολογισθούν επίσης μετατοπισμένες γραμμές. Η προεπιλογή στο Γραμμικός Τύπος είναι <>0.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

Παράδειγμα

Επιλέξτε μαι περιοχή του υπολογιστικού φύλλου στην οποία θα εμφανισθούν τα δεδομένα τάσης. Επιλέξτε τη συνάρτηση. Εισάγετε τα δεδομένα εξαγωγής ή επιλέξτε τα με το ποντίκι. Σημειώστε το πεδίο Πίνακας και πατήστε Εντάξει. Θα εμφανισθούν τα υπολογισμένα δεδομένα τάσης από τα δεδομένα εξόδου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!