Μαθηματικές συναρτήσεις

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις Μαθηματικές συναρτήσεις για το Calc. Για ανοίξετε τον Οδηγό συναρτήσεων, επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

AGGREGATE

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει ένα συνολικό αποτέλεσμα των υπολογισμών στην περιοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές συγκεντρωτικές συναρτήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η συγκεντρωτική συνάρτηση σας επιτρέπει να παραλείψετε τις κρυφές γραμμές, σφάλματα, SUBTOTAL και άλλα αποτελέσματα της συνάρτησης AGGREGATE στον υπολογισμό.

RAWSUBTRACT

Αφαιρεί ένα σύνολο αριθμών και δίνει το αποτέλεσμα χωρίς να απαλείφει μικρά σφάλματα στρογγυλοποίησης.

SUM

Προσθέτει ένα σύνολο αριθμών.

COLOR

Επιστρέφει μια αριθμητική τιμή που υπολογίζεται από έναν συνδυασμό τριών χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και το κανάλι άλφα, στο χρωματικό σύστημα RGBA. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο χρωματικό σύστημα του υπολογιστή σας.

SUMIFS

Επιστρέφει το άθροισμα των τιμών των κελιών σε μια περιοχή που πληρεί πολλαπλά κριτήρια σε πολλαπλές περιοχές.

ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη

ABS(Αριθμός)

Αριθμός είναι ο αριθμός του οποίου η απόλυτη τιμή θα υπολογισθεί. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι η τιμή του χωρίς το πρόσημο +/-.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ABS(-56) επιστρέφει 56.

Η συνάρτηση =ABS(12) επιστρέφει 12.

Η συνάρτηση =ABS(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

ACOS

Επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ACOS(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό συνημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το συνημίτονο είναι ο Αριθμός. Η επιστρεφόμενη γωνία είναι μεταξύ 0 και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ACOS(-1) επιστρέφει 3,14159265358979 (Pi ακτίνια)

Η συνάρτηση =DEGREES(ACOS(0.5)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 60. Το συνημίτονο των 60 μοιρών είναι 0.5.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ACOSH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ACOSH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου το υπερβολικό συνημίτονο είναι ο Αριθμός.

Ο αριθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ACOSH(1) επιστρέφει 0.

Η συνάρτηση =ACOSH(COSH(4)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ACOT

Επιστρέφει την αντίστροφη συνεφαπτομένη (τόξο συνεφαπτομένης) του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ACOT(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική συνεφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας η συνεφαπτομένη είναι ο Αριθμός. Η επιστρεφόμενη γωνία είναι μεταξύ 0 και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η =ACOT(1) επιστρέφει 0,785398163397448 (π/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ACOT(1)) επιστρέφει 45. Η συνεφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ACOTH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ACOTH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου η υπερβολική συνεφαπτομένη είναι ο Αριθμός.

Υπάρχει κάποιο σφάλμα αν ο Αριθμός βρίσκεται στο κλειστό διάστημα από το -1 ως το 1.

Παράδειγμα

Το =ACOTH(1,1) επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του 1,1, περίπου 1,52226.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ASIN

Επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ASIN(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό ημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το ημίτονο είναι ο Αριθμός. Η γωνία είναι μεταξύ -π/2 και +π/2.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ASIN(0) επιστρέφει 0.

Η συνάρτηση =ASIN(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.5707963267949 (Pi/2 ακτίνια).

Η συνάρτηση =DEGREES(ASIN(0.5)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3. Το ημίτονο των 30 μοιρών είναι 0.5.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ASINH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ASINH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου το υπερβολικό ημίτονο είναι ο Αριθμός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ASINH(-90) επιστρέφει προσεγγιστικά -5,1929877.

Η συνάρτηση =ASINH(SINH(4)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα την τιμή 4.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ATAN

Επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

ATAN(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας η εφαπτομένη είναι ο Αριθμός. Η επιστρεφόμενη γωνία είναι μεταξύ -π/2 και π/2.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ATAN(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0,785398163397448 (Pi/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ATAN(1)) επιστρέφει 45. Η εφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ATAN2

Επιστρέφει τη γωνία (σε ακτίνια) μεταξύ του άξονα x και μιας γραμμής από την αρχή στο σημείο (ΑριθμόςΧ|ΑριθμόςΥ).

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

ATAN2(ΑριθμόςX; ΑριθμόςY)

ΑριθμόςΧ είναι η τιμή της x συντεταγμένης.

ΑριθμόςΥ είναι η τιμή της συντεταγμένης y.

tip

Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν συνήθως την αντίθετη σειρά ορισμάτων για τη συνάρτησή τους atan2().


Το ATAN2 επιστρέφει τη γωνία (σε ακτίνια) μεταξύ του άξονα x και μιας γραμμής από την αρχή στο σημείο (ΑριθμόςΧ|ΑριθμόςΥ)

Παράδειγμα

=ATAN2(-5;9) επιστρέφει 2,07789 ακτίνια.

Για να πάρετε τη γωνία σε μοίρες εφαρμόστε τη συνάρτηση DEGREES στο αποτέλεσμα.

Το =DEGREES(ATAN2(12,3;12,3)) επιστρέφει 45. Η εφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

note

Το LibreOffice δίνει 0 για ATAN2(0;0).


Η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μετατροπή καρτεσιανών συντεταγμένων σε πολικές συντεταγμένες.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) επιστρέφει φ = 147,9 μοίρες

Παράδειγμα καρτεσιανών συντεταγμένων σε πολικές συντεταγμένες

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ATANH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

ATANH(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου η υπερβολική εφαπτομένη είναι ο Αριθμός.

Ο αριθμός πρέπει να εκπληρεί τη συνθήκη -1 < αριθμός < 1.

Παράδειγμα

Το =ATANH(0) επιστρέφει 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COMBIN

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών των στοιχείων χωρίς επανάληψη.

Σύνταξη

COMBIN(Πλήθος1; Πλήθος2)

Πλήθος1 είναι ο αριθμός των αντικειμένων στο σύνολο.

Πλήθος2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων που θα επιλεγούν από το σύνολο.

Η COMBIN επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων με τις οποίες μπορούν να επιλεγούν αυτά τα αντικείμενα. Π.χ. αν υπάρχουν τρία αντικείμενα Α, Β και Γ σε ένα σύνολο, μπορείτε να επιλέξετε 2 αντικείμενα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, συγκεκριμένα ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ.

Η COMBIN εφαρμόζει τον τύπο: Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COMBIN(3;2) επιστρέφει 3.

COMBINA

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών ενός υποσυνόλου αντικειμένων με επαναλήψεις.

Σύνταξη

COMBINA(Πλήθος1; Πλήθος2)

Πλήθος1 είναι ο αριθμός των αντικειμένων στο σύνολο.

Πλήθος2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων που θα επιλεγούν από το σύνολο.

COMBINA επιστρέφει τον αριθμό των μοναδικών τρόπων για επιλογή αυτών των στοιχείων, όπου η σειρά επιλογής είναι αδιάφορη και η επανάληψη των στοιχείων επιτρέπεται. Για παράδειγμα εάν υπάρχουν 3 στοιχεία A, B και C σε ένα σύνολο, μπορείτε να διαλέξετε 2 στοιχεία με 6 διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή AA, AB, AC, BB, BC και CC.

Η COMBINA εφαρμόζει τον τύπο: (Πλήθος1+Πλήθος2-1)! / (Πλήθος2!(Πλήθος1-1)!)

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COMBINA(3;2)επιστρέφει 6.

CONVERT_OOO

Μετατρέπει σε ευρώ μια αξία νομίσματος που εκφράζεται σε ένα από τα παλαιού τύπου νομίσματα των 19 κρατών μελών της Ευρωζώνης και το αντίστροφο. Η μετατροπή χρησιμοποιεί τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες με τις οποίες εισήχθησαν τα νομίσματα παλαιού τύπου στο ευρώ.

tip

Συνιστούμε τη χρήση της πιο ευέλικτης συνάρτησης EUROCONVERT για τη μετατροπή μεταξύ αυτών των νομισμάτων. Η CONVERT_OOO δεν είναι μια τυποποιημένη συνάρτηση και δεν είναι φορητή.


Σύνταξη

CONVERT_OOO(Value; "Κείμενο1"; "Κείμενο2")

Τιμή είναι το ποσό του νομίσματος που θα μετατραπεί.

Κείμενο1 είναι μια συμβολοσειρά τριών χαρακτήρων που καθορίζει το νόμισμα από το οποίο θα μετατραπεί.

Κείμενο2 είναι μια συμβολοσειρά τριών χαρακτήρων που καθορίζει το νόμισμα στο οποίο θα μετατραπεί.

Κείμενο1 και Κείμενο2 πρέπει το καθένα να λάβει μία από τις ακόλουθες τιμές: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT " και" SKK ".

Ένα και μόνο ένα από τα Κείμενο1 ή Κείμενο2 πρέπει να είναι ίσο με "EUR".

Παράδειγμα

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") επιστρέφει την τιμή σε ευρώ 100 αυστριακών σίλινγκ.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") μετατρέπει 100 ευρώ σε γερμανικά μάρκα.

tip

Ανατρέξτε στη σελίδα CONVERT_OOO για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη συνάρτηση.


COS

Επιστρέφει το συνημίτονο μιας δεδομένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

COS(Αριθμός)

Επιστρέφει το (τριγωνομετρικό) συνημίτονο του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η τιμή του συνημιτόνου μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

H =COS(PI()/2) επιστρέφει 1, το συνημίτονο των 2*PI ακτινίων.

Το =COS(RADIANS(60)) επιστρέφει 0,5, το συνημίτονο των 60 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COSH

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

COSH(Αριθμός)

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =COSH(0) επιστρέφει 1, το υπερβολικό συνημίτονο του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COT

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη της δοθείσης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

COT(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) συνεφαπτομένη του Αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η συνεφαπτομένη μιας γωνίας σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Η συνεφαπτομένη μιας γωνίας ισούται με 1 προς την εφαπτομένη αυτής της γωνίας.

Παραδείγματα:

Το =COT(PI()/4) επιστρέφει 1, τη συνεφαπτομένη π/4 ακτινίων.

Το =COT(RADIANS(45)) επιστρέφει 1, τη συνεφαπτομένη 45 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COTH

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη ενός δεδομένου αριθμού (γωνίας).

Σύνταξη

COTH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =COTH(1) επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του 1, περίπου 1,3130.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

CSC

Επιστρέφει τη συντέμνουσα της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια). Η συντέμνουσα μιας γωνίας είναι ισοδύναμη με 1 διαιρεμένο με το ημίτονο αυτής της γωνίας

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

CSC(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) συντέμνουσα του Αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η συντέμνουσα μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

=CSC(PI()/4) επιστρέφει περίπου 1,4142135624, το αντίστροφο του ημιτόνου των PI/4 ακτινίων.

=CSC(RADIANS(30)) επιστρέφει 2, τη συντέμνουσα των 30 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

CSCH

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός αριθμού.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

CSCH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα του Αριθμού.

Παράδειγμα

=CSCH(1) επιστρέφει περίπου 0,8509181282, την υπερβολική συντέμνουσα του 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

DEGREES

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες.

Σύνταξη

DEGREES(Αριθμός)

Αριθμός είναι η γωνία σε ακτίνια που θα μετατραπεί σε μοίρες.

Παράδειγμα

Το =DEGREES(PI()) επιστρέφει 180 μοίρες.

EUROCONVERT

Μετατρέπει από παλιά Ευρωπαϊκά εθνικά νομίσματα προς Ευρώ και το αντίστροφο.

Σύνταξη

EUROCONVERT(Τιμή; "Από_νόμισμα"; "Σε_νόμισμα" [; Πλήρης_ακρίβεια [; ακρίβεια_τριγωνισμού]])

Τιμή είναι το ποσό του νομίσματος που θα μετατραπεί.

Οι Από_νόμισμα και η Σε_νόμισμα είναι οι νομισματικές μονάδες που θα μετατραπούν η μία στην άλλη και αντιστρόφως. Αυτές πρέπει να είναι κείμενο, η επίσημη συντομογραφία για το νόμισμα (π.χ. "EUR"). Οι ισοτιμίες (εμφανιζόμενες ανά Ευρώ) έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πλήρης ακρίβεια είναι προαιρετική. Αν δεν συμπεριληφθεί, ή είναι ψευδής, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τα δεκαδικά του νομίσματος στο πεδίο Προς. Αν η πλήρης ακρίβεια έχει ορισθεί σε αληθή, το αποτέλεσμα δεν στρογγυλοποιείται.

Η Τριγωνική ακρίβεια είναι προαιρετική. Αν δοθεί Τριγωνική ακρίβεια και είναι >=3, το αποτέλεσμα της τριγωνικής μετατροπής (νόμισμα1,EUR,νόμισμα2) στρογγυλοποιείται σε αυτή την ακρίβεια. Αν η Τριγωνική ακρίβεια δεν συμπεριληφθεί, το αποτέλεσμα δεν στρογγυλοποιείται. Ακόμα αν το νόμισμα είναι "EUR",η Τριγωνική ακρίβεια χρησιμοποιείται ως τριγωνική όταν χρειαστεί και όταν εφαρμόζεται μετατροπή από EUR σε EUR.

Παραδείγματα

Η =CONVERT(100;"ATS";"EUR") μετατρέπει 100 Αυστριακά Σελίνια σε Ευρώ.

Η =CONVERT(100;"EUR";"DEM") μετατρέπει 100 Ευρώ σε Γερμανικά Μάρκα.

EVEN

Στρογγυλοποιεί ένα θετικό αριθμό προς τα πάνω στον επόμενο άρτιο ακέραιο και έναν αρνητικό αριθμό προς τα κάτω στον επόμενο άρτιο ακέραιο.

Σύνταξη

EVEN(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω στον επόμενο άρτιο ακέραιο, αντίθετα από το μηδέν.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =EVEN(2,3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

Η συνάρτηση =EVEN(2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.

Η συνάρτηση =EVEN(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

Η συνάρτηση =EVEN(-0.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -2.

EXP

Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη ενός αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2,71828182845904.

Σύνταξη

EXP(Αριθμός)

Αριθμός είναι η δύναμη στην οποία θα υψωθεί το e.

Παράδειγμα

=EXP(1) επιστρέφει 2,71828182845904, τη μαθηματική σταθερά e με ακρίβεια του Calc.

FACT

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού.

Σύνταξη

FACT(Αριθμός)

Επιστρέφει το Αριθμός!, το παραγοντικό του Αριθμού, υπολογισμένο ως 1*2*3*4*...*Αριθμός.

=FACT(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα την τιμή 1 εξ ορισμού.

Το παραγοντικό ενός αρνητικού αριθμού επιστρέφει το σφάλμα "μη έγκυρο όρισμα".

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FACT(3) επιστρέφει 6.

Η συνάρτηση =FACT(0) επιστρέφει 1.

GCD

Επιστρέφει το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο ή περισσότερων ακεραίων.

Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί, χωρίς να αφήνει υπόλοιπο, κάθε έναν από τους δοσμένους ακέραιους.

Σύνταξη

GCD(Ακέραιος 1 [; Ακέραιος 2 [; … [; Ακέραιος 255]]])

Ακέραιος 1, Ακέραιος 2, … , Ακέραιος 255 είναι ακέραιοι, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών ακεραίων.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Το =GCD(16;32;24) δίνει αποτέλεσμα 8, επειδή το 8 είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί διαιρέσει το 16, το 24 και το 32 χωρίς υπόλοιπο.

Το =GCD(B1:B3) όπου τα κελιά B1, B2, B3 περιέχουν 9, 12, 9 δίνει 3.

GCD_EXCEL2003

Το αποτέλεσμα είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης ενός καταλόγου αριθμών.

note

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

GCD_EXCEL2003(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) επιστρέφει 5.

INT

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

Σύνταξη

INT(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

Οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στον επόμενο ακέραιο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =INT(5,7) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 5.

Η συνάρτηση =INT(-1,3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -2.

LCM

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός ή περισσότερων ακεραίων.

Σύνταξη

LCM(Ακέραιος 1 [; Ακέραιος 2 [; … [; Ακέραιος 255]]])

Ακέραιος 1, Ακέραιος 2, … , Ακέραιος 255 είναι ακέραιοι, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών ακεραίων.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Εάν εισάγετε τους αριθμούς 512; 1024 και 2000 ως ακέραιους 1;2 και 3, τότε θα επιστραφεί 128000.

LCM_EXCEL2003

Το αποτέλεσμα είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός καταλόγου αριθμών.

note

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

LCM_EXCEL2003(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

Παράδειγμα

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) επιστρέφει 75.

LN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο με βάση τη σταθερά e ενός αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2,71828182845904.

Σύνταξη

LN(Αριθμός)

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο φυσικός λογάριθμος.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LN(3) επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο του 3 (προσεγγιστικά 1,0986).

Η συνάρτηση =LN(EXP(321)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 321.

LOG

Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού στην καθορισμένη βάση.

Σύνταξη

LOG(Αριθμός [; Βάση])

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο λογάριθμος.

Βάση (προαιρετικό) είναι η βάση για τον λογαριθμικό υπολογισμό. Εάν παραληφθεί, υποτίθεται η βάση 10.

Παράδειγμα

Το =LOG(10;3) επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 3 του 10 (περίπου 2,0959).

Η συνάρτηση =LOG(7^4;7) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

LOG10

Επιστρέφει το δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη

LOG10(Αριθμός)

Επιστρέφει τον λογάριθμο με βάση 10 του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =LOG10(5) επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο του 5 (περίπου 0,69897).

MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο όταν ένας ακέραιος διαιρείται από άλλον.

Σύνταξη

MOD(Διαιρετέος; Διαιρέτης)

Για ακέραια ορίσματα αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον Διαιρετέο modulo Διαιρέτη, δηλαδή το υπόλοιπο όταν ο Διαιρετέος διαιρείται από τον Διαιρέτη.

Αυτή η συνάρτηση υπολογίζεται ως Διαιρετέος - Διαιρέτης * INT(Διαιρετέος/Διαιρέτης) και αυτός ο τύπος δίνει το αποτέλεσμα αν τα ορίσματα δεν είναι ακέραιοι.

Παράδειγμα

Το =MOD(22;3) επιστρέφει 1, το υπόλοιπο, όταν το 22 διαιρείται με το 3.

Η συνάρτηση =MOD(11.25;2.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.25.

MROUND

Επιστρέφει ένα αριθμό στρογγυλοποιημένο στο πιο κοντινό πολλαπλάσιο ενός άλλου αριθμού.

Σύνταξη

MROUND(Αριθμός; Πολλαπλάσιο)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του Πολλαπλάσιο.

Μια εναλλακτική υλοποίηση θα ήταν Πολλαπλάσιο * ROUND(Αριθμός/Πολλαπλάσιο).

Παράδειγμα

Η =MROUND(15,5;3) επιστρέφει 15, καθώς το 15,5 είναι πλησιέστερα στο 15 (= 3*5) από το 18 (= 3*6).

Το =MROUND(1.4;0.5) επιστρέφει 1.5 (= 0.5*3).

MULTINOMIAL

Επιστρέφει το παραγοντικό του αθροίσματος των ορισμάτων διαιρεμένου δια του γινόμενου των παραγοντικών των ορισμάτων.

Σύνταξη

MULTINOMIAL(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Το =MULTINOMIAL(F11:H11) επιστρέφει 1260, αν τα F11 ως H11 περιέχουν τις τιμές 2, 3 and 4. Αυτό αντιστοιχεί στον τύπο =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

Στρογγυλοποιεί έναν θετικό αριθμό προς τα πάνω στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο και έναν αρνητικό αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο.

Σύνταξη

ODD(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω στον επόμενο περιττό ακέραιο, αντίθετα από το μηδέν.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ODD(1,2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ODD(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =ODD(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =ODD(-3.1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -5.

PI

Επιστρέφει 3,14159265358979, την τιμή της μαθηματικής σταθεράς PI με ακρίβεια 14 δεκαδικών ψηφίων.

Σύνταξη

PI()

Παράδειγμα

Το =PI() επιστρέφει 3,14159265358979.

POWER

Επιστρέφει έναν αριθμό υψωμένο σε έναν άλλο αριθμό.

Σύνταξη

POWER(Βάση; Εκθέτης)

Επιστρέφει τη Βάση υψωμένη στη δύναμη του Εκθέτη.

Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τον τελεστή ^:

Βάση^εκθέτης

note

Το =POWER(0,0) επιστρέφει 1.


Παράδειγμα

Το =POWER(4;3) επιστρέφει 64, το οποίο είναι το 4 υψωμένο στη δύναμη του 3.

Το =4^3 επίσης επιστρέφει το 4 υψωμένο στη δύναμη του 3.

PRODUCT

Πολλαπλασιάζει όλους τους δοσμένους αριθμούς ως ορίσματα και επιστρέφει το γινόμενο.

Σύνταξη

PRODUCT(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Η =PRODUCT(2;3;4) επιστρέφει 24.

QUOTIENT

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος μιας διαίρεσης.

Σύνταξη

QUOTIENT(Αριθμητής; Παρονομαστής)

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του Αριθμητή διαιρούμενου δια του Παρονομαστή.

Το QUOTIENT είναι ισοδύναμο με το INT (αριθμητής/παρανομαστής) για το ίδιο πρόσημο αριθμητή και παρανομαστή, εκτός από το ότι μπορεί να αναφέρει σφάλματα με διαφορετικούς κωδικούς σφάλματος. Πιο γενικά, είναι ισοδύναμο με το INT(αριθμητής/παρανομαστής/SIGN(αριθμητής/παρανομαστής))*SIGN(αριθμητής/παρανομαστής).

Παράδειγμα

Το =QUOTIENT(11;3) επιστρέφει 3. Το υπόλοιπο 2 χάνεται.

RADIANS

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια.

Σύνταξη

RADIANS(Αριθμός)

Αριθμός είναι η γωνία σε μοίρες που θα μετατραπεί σε ακτίνια.

Παράδειγμα

Το =RADIANS(90) επιστρέφει 1.5707963267949, το οποίο είναι το π/2 με την ακρίβεια του Calc.

RAND

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

Αυτή η συνάρτηση επανυπολογίζεται πάντα, όταν συμβαίνει επανυπολογισμός.

Σύνταξη

RAND()

Αυτή η συνάρτηση παράγει έναν νέο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που το Calc ξαναϋπολογίζει. Για να εξαναγκάσετε το Calc να ξαναϋπολογίσει χειροκίνητα πατήστε F9.

Για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών που δεν επανυπολογίζονται ποτέ, είτε:

Παράδειγμα

Το =RAND() επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

RAND.NV

Επιστρέφει έναν διατηρήσιμο τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

Σύνταξη

RAND.NV()

Αυτή η συνάρτηση παράγει έναν σταθερό τυχαίο αριθμό στην είσοδο. Μια σταθερή συνάρτηση δεν επανϋπολογίζεται σε νέα συμβάντα εισόδου. Η συνάρτηση δεν υπολογίζεται ξανά όταν πατάτε το F9, εκτός εάν ο δρομέας βρίσκεται στο κελί που περιέχει τη συνάρτηση ή χρησιμοποιεί το Επανυπολογισμός όλων των τύπων (Shift++F9). Η συνάρτηση ξαναϋπολογίζεται κατά το άνοιγμα του αρχείου.

Παράδειγμα

Η =RAND.NV() επιστρέφει έναν διατηρήσιμο τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 7.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν ακέραιο τυχαίο αριθμό σε μία καθορισμένη περιοχή.

Αυτή η συνάρτηση επανυπολογίζεται πάντα, όταν συμβαίνει επανυπολογισμός.

Σύνταξη

RANDBETWEEN(Κάτω; Πάνω)

Επιστρέφει έναν ακέραιο τυχαίο αριθμό μεταξύ των ακεραίων Κάτω και Πάνω (συμπεριλαμβανομένων και των δύο).

Αυτή η συνάρτηση παράγει έναν νέο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που το Calc ξαναϋπολογίζει. Για να εξαναγκάσετε το Calc να ξαναϋπολογίσει χειροκίνητα πατήστε F9.

Για να δημιουργήσετε τυχαίους αριθμούς που δεν επανυπολογίζονται ποτέ, αντιγράψτε τα κελιά που περιέχουν αυτή τη συνάρτηση και χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση (με το Επικόλληση όλων και το Τύποι αποεπιλεγμένα και το Αριθμοί επιλεγμένο).

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =RANDBETWEEN(20;30) επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ του 20 και του 30.

RANDBETWEEN.NV

Επιστρέφει έναν διατηρήσιμο ακέραιο τυχαίο αριθμό σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη

RANDBETWEEN.NV(Κάτω; Άνω)

Επιστρέφει έναν μόνιμο ακέραιο τυχαίο αριθμό μεταξύ του μικρότερου (Bottom) και μεγαλύτερου (Top) ακεραίου (συμπεριλαμβανομένων και των δύο). Μια σταθερή συνάρτηση δεν ξαναϋπολογίζεται σε νέα συμβάντα εισαγωγής ή πατώντας το F9. Ωστόσο, η συνάρτηση ξαναϋπολογίζεται όταν πατάτε το F9 με τον δρομέα στο κελί που περιέχει τη συνάρτηση, όταν ανοίγετε το αρχείο, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Επανυπολογισμός όλων των τύπων (Shift++F9) και όταν επανυπολογίζονται ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος.

Παράδειγμα

=RANDBETWEEN.NV(20;30) επιστρέφει έναν διατηρήσιμο ακέραιο μεταξύ 20 και 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) επιστρέφει έναν διατηρήσιμο ακέραιο μεταξύ της τιμής του κελιού A1 και 30. Η συνάρτηση επανυπολογίζεται όταν τα περιεχόμενα του κελιού A1 αλλάζουν.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 7.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Σύνταξη

ROUND(Αριθμός [; Πλήθος])

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο σε Πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Αν το Πλήθος παραλειφθεί ή είναι 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στην πλησιέστερη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο αριθμό. Δείτε τις ROUNDDOWN και ROUNDUP για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUND(2,348;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2,35

=ROUND(-32,4834;3) επιστρέφει -32,483. Αλλάξτε τη μορφή των κελιών για να δείτε όλα τα δεκαδικά.

Η συνάρτηση =ROUND(2.348;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.

Η συνάρτηση =ROUND(2.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ROUND(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1000.

ROUNDDOWN

Περικόπτει έναν αριθμό ενώ διατηρεί έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

ROUNDUP

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα πάνω, αντίθετα από το μηδέν, με συγκεκριμένη ακρίβεια.

Σύνταξη

ROUNDUP(Αριθμός [; Πλήθος])

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν) σε Πλήθος δεκαδικών. Αν το Πλήθος παραλειφθεί, ή είναι 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω σε ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω στην επόμενη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί μακριά από το μηδέν. Δείτε τις ROUNDDOWN και ROUND για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUNDUP(1,1111;2) επιστρέφει 1,12.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(1.2345;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.3.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(45.67;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 46.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(-45.67) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -46.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1000.

SEC

Επιστρέφει την τέμνουσα της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια). Η τέμνουσα μιας γωνίας είναι ισοδύναμη με το 1 διαιρεμένο με το συνημίτονο αυτής της γωνίας

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

SEC(αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) τέμνουσα του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για επιστροφή της τέμνουσας μιας γωνίας σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

=SEC(PI()/4) επιστρέφει περίπου 1,4142135624, το αντίστροφο του συνημιτόνου των PI/4 ακτινίων.

=SEC(RADIANS(60)) επιστρέφει 2, την τέμνουσα των 60 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SECH

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός αριθμού.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

SECH(αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα του Αριθμού.

Παράδειγμα

=SECH(0) επιστρέφει 1, την υπερβολική τέμνουσα του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SERIESSUM

Αθροίζει τους πρώτους όρους μιας δυναμοσειράς.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Σύνταξη

SERIESSUM(X, N, M, συντελεστές)

X είναι η τιμή εισόδου της δυναμοσειράς.

N είναι η αρχική δύναμη.

M είναι το βήμα αύξησης του N

Συντελεστές είναι μια σειρά συντελεστών. Για κάθε συντελεστή το άθροισμα της σειράς επεκτείνεται κατά ένα τμήμα.

Παράδειγμα

Η =SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) υπολογίζει την τιμή του 1+2x+3x2, όπου x είναι η τιμή στο κελί A1 . Εάν το A1 περιέχει 1, ο τύπος επιστρέφει 6. Εάν το A1 περιέχει 2, ο τύπος επιστρέφει 17. Εάν το A1 περιέχει 3, ο τύπος επιστρέφει 34. και ούτω καθεξής.

tip

Ανατρέξτε στη σελίδα wiki SERIESSUM για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη συνάρτηση.


SIGN

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού. Επιστρέφει 1 αν ο αριθμός είναι θετικός, -1 αν είναι αρνητικός και 0 αν είναι μηδέν.

Σύνταξη

SIGN(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι ο αριθμός του οποίου θα καθοριστεί το πρόσημο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SIGN(3,4) επιστρέφει 1.

Η συνάρτηση =SIGN(-4,5) επιστρέφει -1.

SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

SIN(Αριθμός)

Επιστρέφει το (τριγωνομετρικό) ημίτονο του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για να πάρετε το ημίτονο μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

Το =SIN(PI()/2) επιστρέφει 1, το ημίτονο PI/2 ακτινίων.

Το =SIN(RADIANS(30)) επιστρέφει 0.5, το ημίτονο των 30 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

SINH(Αριθμός)

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =SINH(0) επιστρέφει 0, το υπερβολικό ημίτονο του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SQRT

Επιστρέφει την θετική τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού.

Σύνταξη

SQRT(Αριθμός)

Επιστρέφει τη θετική τετραγωνική ρίζα του Αριθμού.

Ο αριθμός πρέπει να είναι θετικός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SQRT(16) επιστρέφει 4.

Το =SQRT(-16) επιστρέφει λάθος άκυρο όρισμα.

SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (Pi φορές έναν αριθμό).

Σύνταξη

SQRTPI(Αριθμός)

Επιστρέφει τη θετική τετραγωνική ρίζα του (π επί τον Αριθμό).

Αυτό είναι ισοδύναμο του SQRT(PI()*Αριθμός).

Παράδειγμα

Η =SQRTPI(2) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (2PI), περίπου 2,506628.

SUBTOTAL

Υπολογίζει μερικά σύνολα. Εάν μια περιοχή περιέχει ήδη μερικά σύνολα, αυτά δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση με τα Αυτόματα φίλτρα για να ληφθούν υπόψη μόνο οι φιλτραρισμένες εγγραφές.

Σύνταξη

SUBTOTAL(Συνάρτηση; Περιοχή)

Συνάρτηση είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε μία από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Ευρετήριο συναρτήσεων

(περιλαμβάνει κρυφές τιμές)

Ευρετήριο συναρτήσεων

(αγνοεί τις κρυφές τιμές)

Συνάρτηση

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-11 για να συμπεριλάβετε χειροκίνητα κρυφές γραμμές ή 101-111 για να τις αποκλείσετε·αποκλείονται και τα φιλτραρισμένα κελιά.

Περιοχή είναι η περιοχή της οποίας τα κελιά συμπεριλαμβάνονται.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Έχετε έναν πίνακα στην περιοχή κελιών A1:B6 που περιέχει κατάλογο υλικών για 10 φοιτητές. Η γραμμή 2 (Pen) είναι χειροκίνητα κρυμμένη. Θέλετε να δείτε το άθροισμα των αριθμών που εμφανίζονται· δηλαδή, απλώς το μερικό άθροισμα για τις φιλτραρισμένες γραμμές. Σε αυτήν την περίπτωση ο σωστός τύπος θα είναι:

A

B

1

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

Στυλός

10

3

Μολύβι

10

4

Σημειωματάριο

10

5

Γόμα

10

6

Ξύστρα

10


Το =SUBTOTAL(9;B2:B6) δίνει 50.

Το =SUBTOTAL(109;B2:B6) επιστρέφει 40.

SUMIF

Προσθέτει τα καθορισμένα κελιά από το δοσμένο κριτήριο. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να αθροίσει μια περιοχή όταν αναζητείτε συγκεκριμένη τιμή.

Η αναζήτηση υποστηρίζει χαρακτήρες Υποκατάστασης (μπαλαντέρ) ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργοποιημένες τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισαγάγετε "all.*", για παράδειγμα, για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενη από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είτε να προηγηθεί κάθε μεταχαρακτήρα ή τελεστή κανονικής έκφρασης με έναν χαρακτήρα "\" ή να περικλείσετε το κείμενο στο \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση χαρακτήρων υποκατάστασης ή κανονικής έκφρασης στο - LibreOffice Υπολογισμός - Υπολογισμός .

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Σύνταξη

SUMIF(Περιοχή; Κριτήριο [; ΠεριοχήΑθροίσματος])

Περιοχή είναι η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί το κριτήριο.

Κριτήριο: Κριτήριο είναι μια μοναδική αναφορά κελιού, αριθμού, ή κειμένου. Χρησιμοποιείται σε συγκρίσεις με περιεχόμενα κελιού.

Μια αναφορά σε κενό κελί ερμηνεύεται ως η αριθμητική τιμή 0.

Μια σύμφωνη έκφραση μπορεί να είναι:

ΠεριοχήΆθροισης είναι η περιοχή, οι τιμές της οποίας αθροίζονται. Εάν αυτή η παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, αθροίζονται οι τιμές της παραμέτρου Περιοχή.

note

Το SUMIF υποστηρίζει τον τελεστή συνένωσης αναφοράς (~) μόνο στην παράμετρο περιοχής και μόνο εάν δεν δίνεται η προαιρετική παράμετρος SumRange.


Παράδειγμα

Για να αθροίσετε μόνο αρνητικούς αριθμούς: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - αθροίζει τιμές από την περιοχή B1:B10 μόνο εάν οι αντίστοιχες τιμές στην περιοχή A1:A10 είναι >0.

Δείτε την COUNTIF() για μερικά ακόμη παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την SUMIF().

SUMSQ

Υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων ενός συνόλου αριθμών.

Σύνταξη

SUMSQ(Αριθμός 1 [; Αριθμός 2 [; … [; Αριθμός 255]]])

Αριθμός 1, Αριθμός 2, … , Αριθμός 255 είναι αριθμοί, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών αριθμών.

note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Παράδειγμα

Εάν εισάγετε τους αριθμούς 2; 3 και 4 στα ορίσματα αριθμού 1; 2 και 3, επιστρέφεται ως αποτέλεσμα 29.

TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

TAN(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) εφαπτομένη του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για να δώσετε τη γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

Η =TAN(PI()/4) επιστρέφει 1, την εφαπτομένη π/4 ακτινίων.

Το =TAN(RADIANS(45)) επιστρέφει 1, την εφαπτομένη 45 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

TANH

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

TANH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =TANH(0) επιστρέφει 0, την υπερβολική εφαπτομένη του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό ενώ διατηρεί έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!