Λογικές συναρτήσεις

Η κατηγορία αυτή περιέχει Λογικές συναρτήσεις.

Χειρισμός μη λογικών ορισμάτων σε λογικές συναρτήσεις

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΛογική


AND

Επιστρέφει TRUE αν όλα τα ορίσματα είναι TRUE. Αν ένα από τα στοιχεία είναι FALSE, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή FALSE.

Τα ορίσματα είναι είτε λογικές εκφράσεις από μόνες τους (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) που επιστρέφουν λογικές τιμές, είτε πίνακες (A1:C3) που περιέχουν λογικές τιμές.

Σύνταξη

AND(Λογική 1 [; Λογική 2 [; … [; Λογική 255]]])

Λογική 1, Λογική 2, … , Λογική 255 είναι τιμές Μπουλ, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών λογικών τιμών.

Παράδειγμα

Θα ελεγχθούν οι λογικές τιμές των καταχωρήσεων 12<13; 14>12, και 7<6:

=AND(12<13;14>12;7<6) επιστρέφει FALSE.

=AND (FALSE;TRUE) επιστρέφει FALSE.

FALSE

Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE. Η συνάρτηση FALSE() δεν απαιτεί καθόλου ορίσματα, και πάντα επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE.

Σύνταξη

FALSE()

Παράδειγμα

=FALSE() επιστρέφει FALSE

=NOT(FALSE()) επιστρέφει TRUE

OR

Επσιτρέφει TRUE αν τουλάχιστον ένα όρισμα είναι TRUE. Αυτή η συνάρτηση πειστρέφει την τιμή FALSE, αν όλα τα ορίσματα έχουν τη λογική τιμή FALSE.

Τα ορίσματα είναι είτε λογικές εκφράσεις από μόνες τους (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) που επιστρέφουν λογικές τιμές, είτε πίνακες (A1:C3) που περιέχουν λογικές τιμές.

Σύνταξη

OR(Λογική 1 [; Λογική 2 [; … [; Λογική 255]]])

Λογική 1, Λογική 2, … , Λογική 255 είναι τιμές Μπουλ, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών λογικών τιμών.

Παράδειγμα

Θα ελεγχθούν οι λογικές τιμές των καταχωρήσεων 12<11; 13>22 και 45=45.

=OR(12<11;13>22;45=45) επιστρέφει TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) επιστρέφει TRUE.

TRUE

Η λογική τιμή ορίζεται TRUE. Η συνάρτηση TRUE() δεν χρειάζεται ορίσματα και πάντα επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE.

Σύνταξη

TRUE()

Παράδειγμα

Αν A=TRUE και B=FALSE εμφανίζονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

=AND(A;B) επιστρέφει FALSE

=OR(A;B) επιστρέφει TRUE

=NOT(AND(A;B)) επιστρέφει TRUE

IF

Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα εφαρμοστεί.

Σύνταξη

IF(Έλεγχος [; ΤότεΤιμή [; ΑλλιώςΤιμή]])

Έλεγχος είναι οποιαδήποτε τιμή ή έκφραση που μπορεί να είναι TRUE ή FALSE.

ThenValue (προαιρετική) είναι η τιμή που επιστρέφεται αν ο λογικός έλεγχος είναι TRUE.

OtherwiseValue (προαιρετική) είναι η τιμή που επιστρέφεται αν ο λογικός έλεγχος είναι FALSE.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παράδειγμα

=IF(A1>5;100;"too small") Αν η τιμή στο A1 είναι μεγαλύτερη από 5, εισάγεται η τιμή 100 στο τρέχον κελί; αλλιώς εισάγεται το κείμενο “πολύ μικρή” (χωρίς εισαγωγικά).

NOT

Συμπληρώνει (αντιστρέφει) μια λογική τιμή.

Σύνταξη

NOT(Λογική-τιμή)

LogicalValue είναι οποιαδήποτε τιμή προς συμπλήρωση.

Παράδειγμα

=NOT(A). Αν A=TRUE τότε το NOT(A) θα εκτιμήσει FALSE.

XOR

επιστρέφει αληθές αν ένας περιττός αριθμός ορισμάτων υπολογίζει σε ΑΛΗΘΗ.

Τα ορίσματα είναι είτε λογικές παραστάσεις από μόνες τους (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) που επιστρέφουν λογικές τιμές, είτε πίνακες (A1:C3) που περιέχουν λογικές τιμές.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.0.


Σύνταξη

XOR(Λογική 1 [; Λογική 2 [; … [; Λογική 255]]])

Λογική 1, Λογική 2, … , Λογική 255 είναι τιμές Μπουλ, αναφορές σε κελιά ή περιοχές κελιών λογικών τιμών.

Παράδειγμα

=XOR(ΑΛΗΘΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ) επιστρέφει ΨΕΥΔΕΣ

=XOR(ΑΛΗΘΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ) επιστρέφει ΑΛΗΘΕΣ

=XOR(ΨΕΥΔΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ) επιστρέφει ΑΛΗΘΕΣ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!