Συναρτήσεις ημερομηνίας & χρόνου

Αυτές οι συναρτήσεις υπολογιστικού φύλλου χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία ημερομηνιών και ώρας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Ημερομηνία & χρόνος


note

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Το LibreOffice εσωτερικά χειρίζεται μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ως αριθμητική τιμή. Αν δώσετε τη μορφή αρίθμησης "Αριθμός" σε μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας, θα μετατραπεί σε αριθμό. Π.χ., η 01/01/2000 12:00 PM, μετατρέπεται σε 36526,5. Η τιμή που προηγείται της υποδιαστολής αντιστοιχεί στην ημερομηνία· η τιμή που ακολουθεί την υποδιαστολή αντιστοιχεί στην ώρα. Αν δεν θέλετε να βλέπετε αυτόν τον τύπο αριθμητικής αναπαράστασης της ημερομηνίας ή ώρας, αλλάξτε τη μορφή αριθμού (ημερομηνία ή ώρας) αντίστοιχα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κελί που περιέχει την τιμή της ημερομηνίας ή ώρας, εμφανίστε το μενού περιεχομένων και επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών. Η σελίδα καρτέλας Αριθμοί περιέχει τις συναρτήσεις για τον ορισμό της μορφής του αριθμού.

Η αρχική ημερομηνία είναι η ημέρα μηδέν

Οι ημερομηνίες υπολογίζονται από μια αρχική ημέρα μηδέν. Μπορείτε να ορίσετε ως την ημέρα αυτή μία από τις ακόλουθες:

Βάση δεδομένων

Χρήση

'12/30/1899'

(προεπιλογή)

'01/01/1900'

(χρησιμοποιήθηκε στη μορφή του StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(χρησιμοποιήθηκε στο λογισμικό Apple)


Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Υπολογισμός για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων.

warning

Όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή και επικόλληση κελιών που περιέχουν τιμές ημερομηνιών από διαφορετικά λογιστικά φύλλα, και τα δύο λογιστικά έγγραφα πρέπει να έχουν την ίδια αρχική βάση ημερομηνίας. Αν η βάση είναι διαφορετική τότε οι τιμές της εμφανιζόμενης ημερομηνίας θα αλλάξουν!


Έτη με δύο ψηφία

Στο - LibreOffice - Γενικά θα βρείτε την περιοχή Έτος (δύο ψηφία). Αυτό ορίζει την περίοδο για την οποία εφαρμόζονται πληροφορίες δύο ψηφίων. Σημειώστε ότι αλλαγές που έγιναν εδώ έχουν επίδραση σε κάποιες από τις επόμενες συναρτήσεις.

note

Κατά την εισαγωγή ημερομηνιών ως τμημάτων τύπων, κάθετες ή παύλες που χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά ερμηνεύονται ως αριθμητικοί τελεστές. Συνεπώς, οι ημερομηνίες που εισέρχονται με αυτήν τη μορφή δεν αναγνωρίζονται ως ημερομηνίες και καταλήγουν σε εσφαλμένους υπολογισμούς. Για να αποφύγετε την ερμηνεία των ημερομηνιών ως τμημάτων των τύπων χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE, π.χ., DATE(1954;7;20), ή τοποθετήστε την ημερομηνία σε εισαγωγικά και χρησιμοποιήστε τη σημειογραφία ISO 8601, π.χ., "1954-07-20". Αποφύγετε τη χρήση μορφών ημερομηνίας που εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις όπως "07/20/54", τότε ο υπολογισμός μπορεί να παράξει σφάλματα αν το έγγραφο έχει φορτωθεί κάτω από διαφορετικές τοπικές ρυθμίσεις.


tip

Σαφής μετατροπή είναι δυνατή για ημερομηνίες και χρόνους ISO 8601 στην επεκταμένη τους μορφή με διαχωριστικά. Εάν συμβεί σφάλμα λάθους #VALUE! (ΤΙΜΗ), τότε αποεπιλέξτε Δημιουργία σφάλματος #VALUE! (ΤΙΜΗΣ) στο - LibreOffice Calc - Τύπος, πλήκτρο Λεπτομέρειες... στην ενότητα "Λεπτομερείς μετρήσεις υπολογισμού", στο πλαίσιο καταλόγου Μετατροπή από κείμενο σε αριθμό list box.


note

Οι πληροφορίες χρόνου ζώνης δεν χρησιμοποιούνται στις συναρτήσεις και στα κελιά ημερομηνίας και χρόνου.


Συναρτήσεις

Συναρτήσεις ημερομηνίας & χρόνου

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

ISOWEEKNUM

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!