Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων

Επισκόπηση

Οι δώδεκα συναρτήσεις στην κατηγορία βάση δεδομένων σας βοηθούν στην ανάλυση μιας απλής βάσης δεδομένων που καταλαμβάνει μια ορθογώνια περιοχή υπολογιστικού φύλλου συμπεριλαμβάνοντας στήλες και γραμμές, με τα δεδομένα οργανωμένα ως μία γραμμή για κάθε εγγραφή. Το κελί κεφαλίδας κάθε στήλης εμφανίζει το όνομα της στήλης και αυτό το όνομα αντανακλά συνήθως τα περιεχόμενα κάθε κελιού σε αυτήν τη στήλη.

Οι συναρτήσεις στην κατηγορία βάσης δεδομένων παίρνουν τρία ορίσματα ως εξής:

 1. Βάση δεδομένων. Η περιοχή κελιών της βάσης δεδομένων.

 2. ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων. Η στήλη περιέχει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς της συνάρτησης.

 3. ΚριτήριαΑναζήτησης. Η περιοχή κελιών μιας ξεχωριστής περιοχής του υπολογιστικού φύλλου που περιέχει κριτήρια αναζήτησης.

Αυτά τα ορίσματα περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Όλες οι συναρτήσεις έχουν την ίδια έννοια διάρθρωσης της λειτουργίας. Το πρώτο λογικό βήμα είναι η χρήση των καθορισμένων ΚριτηρίωνΑναζήτησης για ταυτοποίηση του υποσυνόλου εγγραφών στη ΒάσηΔεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά τους επόμενους υπολογισμούς. Το δεύτερο βήμα είναι η εξαγωγή των τιμών δεδομένων και η εκτέλεση των υπολογισμών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συνάρτηση (μέσος όρος, άθροισμα, γινόμενο κ.ο.κ). Οι επεξεργαζόμενες τιμές είναι αυτές στη στήλη ΠεδίαΒάσηςΔεδομένων των επιλεγμένων εγγραφών.

note

Το Calc αντιμετωπίζει τις λογικές τιμές (TRUE και FALSE) και τις ημερομηνίες ως αριθμητικές κατά τον υπολογισμό αυτών των συναρτήσεων.


Ορίσματα συνάρτησης βάσης δεδομένων

Οι παρακάτω ορισμοί ορισμάτων εφαρμόζονται για όλες τις συναρτήσεις στην κατηγορία βάση δεδομένων:

 1. Όρισμα βάσης δεδομένων

  Η ΒάσηΔεδομένων καθορίζει την περιοχή των κελιών που καταλαμβάνεται από τον πίνακα της βάσης δεδομένων. Η πρώτη γραμμή της περιοχής περιέχει τα ονόματα πεδίου και οι επόμενες γραμμές είναι εγγραφές με τις αντίστοιχες τιμές πεδίου.

  Ένας τρόπος ορισμού της περιοχής κελιών είναι η εισαγωγή αναφοράς κελιού για το επάνω αριστερό κελί, ακολουθούμενο από κόλον (:) και έπειτα την κάτω δεξιά αναφορά κελιού. Παραδείγματος χάρη, A1:E10.

  Το όρισμα Βάση δεδομένων μπορεί επίσης να καθοριστεί περνώντας το όνομα μιας ονοματισμένης περιοχής ή περιοχής βάσης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας ένα κατανοητό όνομα για να ορίσετε την περιοχή κελιών μπορεί να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα του τύπου και τη συντήρηση του εγγράφου. Εάν το όνομα δεν ταιριάζει με το όνομα της καθορισμένης περιοχής, το Calc αναφέρει σφάλμα #ΟΝΟΜΑ?.

  Άλλα σφάλματα που μπορούν να αναφερθούν ως αποτέλεσμα άκυρου ορίσματος της ΒάσηςΔεδομένων είναι #ΤΙΜΗ! και Err:504 (σφάλμα στον κατάλογο παραμέτρων).

 2. Όρισμα ΠεδίουΒάσηςΔεδομένων

  Το ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων καθορίζει τη στήλη την οποία θα χρησιμοποιήσει η συνάρτηση για τους υπολογισμούς της μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αναζήτησης και τις γραμμές δεδομένων που έχουν επιλεγεί. Δεν σχετίζεται με τα κριτήρια αναζήτησης.

  Καθορίστε το όρισμα του ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • Εισάγοντας μια αναφορά σε κελί κεφαλίδας μέσα στην περιοχή ΒάσηΔεδομένων. Εναλλακτικά, εάν στο κελί έχει δοθεί κατανοητό όνομα ως ονοματισμένη περιοχή ή περιοχή βάσης δεδομένων, εισάγετε αυτό το όνομα. Εάν το όνομα δεν ταιριάζει με το όνομα μιας καθορισμένης περιοχής, το Calc θα αναφέρει σφάλμα #ΟΝΟΜΑ?. Εάν το όνομα είναι έγκυρο, αλλά δεν αντιστοιχεί σε ένα μόνο κελί, το Calc θα αναφέρει Err:504 (σφάλμα σε κατάλογο παραμέτρου).

  • Εισάγοντας έναν αριθμό για να καθοριστεί η στήλη μέσα στην περιοχή ΒάσηΔεδομένων, ξεκινώντας με το 1. Παραδείγματος χάρη, εάν μια ΒάσηΔεδομένων καταλαμβάνεται από την περιοχή κελιών D6:H123, τότε εισάγετε 3 για να δείξετε το κελί κεφαλίδας στο F6. Το Calc περιμένει ακέραιη τιμή που βρίσκεται μεταξύ του 1 και του αριθμού των στηλών που καθορίστηκαν στη ΒάσηΔεδομένων και αγνοεί τα ψηφία μετά την υποδιαστολή. Εάν η τιμή είναι μικρότερη από 1, το Calc αναφέρει Err:504 (σφάλμα στον κατάλογο παραμέτρων). Εάν η τιμή είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των στηλών στη ΒάσηΔεδομένων, το Calc αναφέρει σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

  • Εισάγοντας την κυριολεκτική κεφαλίδα στήλης από την πρώτη γραμμή της περιοχής ΒάσηΔεδομένων, τοποθετώντας εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας. Παραδείγματος χάρη, "Απόσταση από το σχολείο". Εάν η συμβολοσειρά δεν ταιριάζει με μία από τις επικεφαλίδες των στηλών της περιοχής ΒάσηΔεδομένων, το Calc αναφέρει Err:504 (σφάλμα στον κατάλογο παραμέτρων). Μπορείτε επίσης να δώσετε αναφορά σε ελεύθερο κελί (όχι μέσα στις περιοχές ΒάσηΔεδομένων και ΚριτήριαΑναζήτησης) που περιέχουν την απαιτούμενη συμβολοσειρά.

  Το όρισμα ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων είναι προαιρετικό για τις συναρτήσεις DCOUNT και DCOUNTA, αλλά απαιτείται για τις άλλες δέκα συναρτήσεις της βάσης δεδομένων.

 3. Όρισμα ΚριτήριαΑναζήτησης

  Το ΚριτήριαΑναζήτησης καθορίζει την περιοχή των κελιών που περιέχει τα κριτήρια αναζήτησης. Όπως η ΒάσηΔεδομένων, η πρώτη της γραμμή είναι επίσης ονόματα πεδίου και οι επόμενες γραμμές είναι συνθήκες των σχετικών πεδίων. Οι περιοχές ΒάσηΔεδομένων και ΚριτήριαΑναζήτησης δεν χρειάζεται να είναι γειτονικές, ή ακόμα στο ίδιο φύλλο.

  Ένας τρόπος καθορισμού της περιοχής των κελιών είναι να εισάγετε την αναφορά κελιού για το πάνω αριστερό κελί, ακολουθούμενο από κόλον (:) και έπειτα την κάτω δεξιά αναφορά κελιού. Παραδείγματος χάρη, A13:B14. Η περιοχή κελιών μπορεί επίσης να καθοριστεί μεταβιβάζοντας το όνομα μιας ονοματισμένης περιοχής ή περιοχής βάσης δεδομένων. Εάν το όνομα δεν ταιριάζει με το όνομα μιας καθορισμένης περιοχής, το Calc αναφέρει σφάλμα #ΟΝΟΜΑ?.

  Err:504 (σφάλμα σε κατάλογο παραμέτρων) μπορεί επίσης να αναφερθεί ως αποτέλεσμα άκυρου ορίσματος στο ΑναζήτησηΚριτηρίων.

  Τα περιεχόμενα της περιοχής ΑναζήτησηΚριτηρίων περιγράφονται πιο διεξοδικά στην επόμενη ενότητα.

Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης

Ο αριθμός των στηλών που καταλαμβάνεται από την περιοχή ΚριτήριαΑναζήτησης δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος με το πλάτος της περιοχής ΒάσηΔεδομένων. Όλες οι επικεφαλίδες που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή του ΚριτήριαΑναζήτησης πρέπει να ταυτίζονται με τις επικεφαλίδες στην πρώτη γραμμή του ΒάσηΔεδομένων. Όμως, δεν χρειάζεται να εμφανίζονται όλες οι επικεφαλίδες του ΒάσηΔεδομένων στην πρώτη γραμμή του ΚριτήριαΑναζήτησης, ενώ μια επικεφαλίδα στο ΒάσηΔεδομένων μπορεί να εμφανιστεί πολλές φορές στην πρώτη γραμμή του ΚριτήριαΑναζήτησης.

Τα κριτήρια αναζήτησης εισάγονται στα κελιά της δεύτερης και των επόμενων γραμμών της περιοχής ΚριτήριαΑναζήτησης, κάτω από τη γραμμή που περιέχει τις επικεφαλίδες. Τα κενά κελιά μέσα στην περιοχή ΚριτήριαΑναζήτησης αγνοούνται.

Δημιουργήστε κριτήρια στα κελιά της περιοχής ΚριτήριαΑναζήτησης χρησιμοποιώντας τους τελεστές σύγκρισης <, <=, =, <>, >= και >. Το = προϋποθέτει μη κενό κελί που δεν αρχίζει με τελεστή σύγκρισης.

Εάν γράψετε πολλά κριτήρια σε μια γραμμή, συνδέονται με AND. Εάν γράψετε πολλά κριτήρια σε διαφορετικές γραμμές, συνδέονται με OR.

Τα κριτήρια μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας χαρακτήρες υποκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι οι χαρακτήρες υποκατάστασης έχουν ενεργοποιηθεί μέσω της επιλογής Ενεργοποίηση χαρακτήρων υποκατάστασης στους τύπους στον διάλογο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός. Όταν η διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel είναι σημαντική για το υπολογιστικό σας φύλλο, αυτή η επιλογή πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Ακόμα πιο ισχυρά κριτήρια μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας κανονικές εκφράσεις, με την προϋπόθεση ότι οι κανονικές εκφράσεις έχουν ενεργοποιηθεί μέσω της επιλογής Ενεργοποίηση κανονικών εκφράσεων σε τύπους στον διάλογο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Μια άλλη ρύθμιση που επηρεάζει τον χειρισμό των κριτηρίων αναζήτησης είναι η επιλογή Search criteria = and <> must apply to whole cells στον διάλογο - LibreOffice Calc - Calculate. Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν τα κριτήρια αναζήτησης που ορίσατε για τις συναρτήσεις της βάσης δεδομένων πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς ακριβώς με ολόκληρο το κελί. Όταν η διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel είναι σημαντική για το υπολογιστικό σας φύλλο, αυτή η επιλογή πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Παραδείγματα χρήσης συνάρτησης βάσης δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας δίνει ένα παράδειγμα πίνακα βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για να δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις στην κατηγορία βάση δεδομένων. Η περιοχή κελιών A1:E10 περιέχει εικονικές πληροφορίες για τους προσκεκλημένους επισκέπτες στη γιορτή γενεθλίων του Τζο. Οι παρακάτω πληροφορίες δίνονται για κάθε όνομα επισκέπτη, τάξη σχολείου, ηλικία σε έτη, απόσταση από το σχολείο σε μέτρα και βάρος σε χιλιόγραμμα.

A

B

C

D

E

1

Όνομα

Τάξη

Ηλικία

Απόσταση

Βάρος

2

Άντι

3

9

150

40

3

Μπέτι

4

10

1000

42

4

Τσάρλς

3

10

300

51

5

Ντάνιελ

5

11

1200

48

6

Εύα

2

8

650

33

7

Φράνκ

2

7

300

42

8

Γκρέτα

1

7

200

36

9

Χάρι

3

9

1200

44

10

Ιρένα

2

8

1000

42

11


Τα παρακάτω έξι παραδείγματα χρησιμοποιούν τον παραπάνω πίνακα της βάσης δεδομένων, συνδυασμένο με διαφορετικές περιοχές κριτηρίων αναζήτησης.

Παράδειγμα 1

A

B

C

D

E

12

Όνομα

Τάξη

Ηλικία

Απόσταση

Βάρος

13

>600

14


Επειδή σε αυτό το απλό παράδειγμα, είναι επιθυμητό μερικές φορές (αλλά όχι απαραίτητο) να τοποθετήσετε την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης αμέσως κάτω από τον πίνακα της βάσης δεδομένων, με τις στήλες των δύο περιοχών στοιχισμένες κατακόρυφα. Οι κενές καταχωρίσεις στην περιοχή κριτηρίων αναζήτησης αγνοούνται. Με το παραπάνω παράδειγμα πίνακα της βάσης δεδομένων και αυτήν την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης, εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;;A12:E14) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να μετρήσετε πόσοι επισκέπτες του Τζο μετακινούνται περισσότερα από 600 μέτρα από το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 5 (μετρώντας τους Μπέτι, Ντάνιελ, Εύα, Χάρι και Ιρένα).

Σημειώστε επίσης ότι ο τύπος =DCOUNT(A1:E10;;D12:D13) επιστρέφει ακριβώς την ίδια τιμή, που δείχνει ότι για την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης είναι απαραίτητο μόνο να περιέχει τις σχετικές επικεφαλίδες στηλών.

Παράδειγμα 2

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Ηλικία

Τάξη

13

>7

2

14


Σε αυτό το παράδειγμα η περιοχή κριτηρίων αναζήτησης περιέχει μόνο δύο επικεφαλίδες και αυτές δεν είναι στοιχισμένες κατακόρυφα με τις αντίστοιχες επικεφαλίδες στο παράδειγμα του πίνακα της βάσης δεδομένων. Επειδή υπάρχουν δύο συνθήκες στην ίδια γραμμή, αυτές συνδέονται με AND. Με το παραπάνω παράδειγμα του πίνακα της βάσης δεδομένων και αυτήν την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης, εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να υπολογίσετε πόσοι επισκέπτες του Τζο είναι στην τάξη 2 και μεγαλύτεροι από 7 ετών. Επιστρέφεται η τιμή 2 (μετρώντας την Εύα και την Ιρένα).

Παράδειγμα 3

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Ηλικία

13

9

14

10


Σε αυτό το παράδειγμα η περιοχή κριτηρίων αναζήτησης περιέχει μόνο μία επικεφαλίδα. Επειδή υπάρχουν δύο συνθήκες σε διαδοχικές γραμμές, αυτές συνδέονται με OR. Με το παραπάνω παράδειγμα πίνακα της βάσης δεδομένων και αυτήν την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης, εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;;B12:B14) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να μετρήσετε πόσοι επισκέπτες του Τζο είναι 9 ή 10 ετών. Επιστρέφεται η τιμή 4 (μετρώντας Άντι, Μπέτι, Τσάρλς και Χάρι).

Παράδειγμα 4

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Ηλικία

Ηλικία

13

>=8

<=10

14


Σε αυτό το παράδειγμα η περιοχή κριτηρίων αναζήτησης περιέχει δύο εμφανίσεις της ίδιας επικεφαλίδας. Επειδή υπάρχουν δύο συνθήκες στην ίδια γραμμή, αυτές συνδέονται με AND. Με τον παραπάνω πίνακα βάσης δεδομένων του παραδείγματος και αυτήν την περιοχή αναζήτησης κριτηρίων, εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να μετρήσετε πόσοι επισκέπτες του Τζο έχουν ηλικία μεταξύ 8 και 10 ετών (συμπεριλαμβανομένων). Επιστρέφεται η τιμή 6 (μετρώντας Άντι, Μπέτι, Τσάρλς, Εύα, Χάρι και Ιρένα).

Παράδειγμα 5

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Όνομα

13

F*

14


Αυτό το απλό παράδειγμα εμφανίζει τη χρήση των χαρακτήρων υποκατάστασης. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε την ενεργοποίηση των χαρακτήρων υποκατάστασης στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός. Με τον παραπάνω πίνακα βάσης δεδομένων του παραδείγματος και αυτήν την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης, εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να μετρήσετε πόσοι επισκέπτες του Τζο έχουν ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα “F”. Επιστρέφεται η τιμή 1 (εάν είναι λατινικοί χαρακτήρες ο Frank).

Παράδειγμα 6

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Όνομα

13

[ABC].*

14


Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει τη χρήση των κανονικών εκφράσεων. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε την ενεργοποίηση των κανονικών εκφράσεων στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός. Με τον παραπάνω πίνακα βάσης δεδομένων του παραδείγματος και αυτήν την περιοχή κριτηρίων αναζήτησης, εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να μετρήσετε πόσοι επισκέπτες του Τζο έχουν ονόματα που αρχίζουν με τα λατινικά γράμματα “A”, “B”, ή “C”. Επιστρέφεται η τιμή 3 (εφόσον είναι με λατινικούς χαρακτήρες Andy, Betty και Charles).

DAVERAGE

Η DAVERAGE υπολογίζει τη διάμεσο των αριθμητικών τιμών στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Οι μη αριθμητικές τιμές σε αυτά τα κελιά αγνοούνται.

Επιστρέφεται σφάλμα #ΔΙΑΙΡ/0! εάν δεν υπάρχουν εγγραφές που να συμφωνούν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Σύνταξη

DAVERAGE(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DAVERAGE(A1:E10; "Απόσταση"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να υπολογίσετε τη διάμεση απόσταση σε μέτρα μέχρι το σχολείο για τους επισκέπτες της γιορτής του Τζο. Επιστρέφεται η τιμή 666,67.

DCOUNT

Η DCOUNT μετρά των αριθμό των κελιών (πεδίων) της καθορισμένης στήλης που περιέχει αριθμητικές τιμές, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Όμως, εάν δεν καθοριστεί καμία στήλη, η DCOUNT επιστρέφει το πλήθος όλων των εγγραφών που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης ανεξάρτητα από τα περιεχόμενά τους.

Σύνταξη

DCOUNT(ΒάσηΔεδομένων; [ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων]; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας βάσης δεδομένων του παραδείγματος δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή γενεθλίων του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) και πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">600" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης θα ταιριάξει τις εγγραφές του πίνακα της βάσης δεδομένων που έχουν τιμή μεγαλύτερη από 600 στη στήλη απόσταση).

Εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να υπολογίσετε πόσοι επισκέπτες της γιορτής του Τζο απέχουν περισσότερο από 600 μέτρα από το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 5.

Το ίδιο αποτέλεσμα λαμβάνεται εάν χρησιμοποιήσετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10; "Distance"; A12:E13), επειδή όλες οι καταχωρίσεις στη στήλη Απόσταση είναι αριθμητικές. Όμως, εάν χρησιμοποιήσετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10; "Name"; A12:E13), επιστρέφεται η τιμή 0 επειδή όλες οι καταχωρίσεις στη στήλη Όνομα είναι μη αριθμητικές.

DCOUNTA

Η DCOUNTA μετρά τον αριθμό των κελιών (πεδίων) της συγκεκριμένης στήλης που δεν είναι κενά, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα κενά κελιά της καθορισμένης στήλης δεν μετρώνται. Όμως, εάν δεν καθορίζεται στήλη, η DCOUNTA επιστρέφει το πλήθος όλων των εγγραφών που συμφωνούν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης ανεξάρτητα από τα περιεχόμενά τους.

Σύνταξη

DCOUNTA(ΒάσηΔεδομένων; [ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων]; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας βάσης δεδομένων του παραδείγματος δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή γενεθλίων του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) και πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">600" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης θα ταιριάξει τις εγγραφές του πίνακα της βάσης δεδομένων που έχουν τιμή μεγαλύτερη από 600 στη στήλη απόσταση).

Εισάγεται τον τύπο =DCOUNTA(A1:E10;; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου στο φύλλο για να υπολογίσετε πόσοι επισκέπτες από τη γιορτή του Τζο κινούνται πάνω από 600 μέτρα μέχρι το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 5.

Το ίδιο αποτέλεσμα λαμβάνεται εάν χρησιμοποιήσετε τον τύπο =DCOUNTA(A1:E10; "Απόσταση"; A12:E13) ή τον τύπο =DCOUNTA(A1:E10; "Name"; A12:E13). Η δεύτερη περίπτωση αντανακλά ότι αντίθετα από τις DCOUNT, DCOUNTA μετρά και αριθμητικές και αλφαριθμητικές τιμές στη στήλη που δείχνει το όρισμα ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων.

DGET

Η DGET επιστρέφει τα περιεχόμενα του κελιού (πεδίου) της καθορισμένης στήλης, για τη μοναδική γραμμή (εγγραφή της βάσης δεδομένων) που ταιριάζει στα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης.

Το Calc αναφέρει Err:502 (άκυρο όρισμα) εάν βρεθούν πολλές συμφωνίες, ή σφάλμα #ΤΙΜΗ! (εσφαλμένος τύπος δεδομένων) εάν δεν βρεθούν συμφωνίες. Σφάλμα #ΤΙΜΗ! αναφέρεται επίσης εάν η μοναδική συμφωνία βρεθεί , αλλά το σχετικό κελί είναι κενό.

Σύνταξη

DGET(Βάση-δεδομένων, Πεδίο-βάσης-δεδομένων, Κριτήρια-αναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή γενεθλίων του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) και πρέπει να καταλαμβάνει τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κελιά, εκτός από το κελί C13 που πρέπει να περιέχει "11" (αυτό είναι το κριτήριο αναζήτησης που ταιριάζει με τις εγγραφές στον πίνακα της βάσης δεδομένων που έχει τιμή 11 στη στήλη Ηλικία).

Εισάγετε τον τύπο =DGET(A1:E10; "Name"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να βρείτε το όνομα του επισκέπτη της γιορτής του Τζο που είναι 11. Επιστρέφεται το όνομα Ντάνιελ.

Εάν αλλάξετε την τιμή στο κελί C13 σε "10", τότε ο τύπος =DGET(A1:E10; "Name"; A12:E13) επιστρέφει άκυρο σφάλμα ορίσματος (Err:502). Αυτό αντανακλά ότι πολλές εγγραφές ταιριάζουν με το καθορισμένο κριτήριο (και η Μπέτι και ο Τσάρλς είναι 10 ετών).

DMAX

Η DMAX υπολογίζει τη μέγιστη τιμή στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης που περιέχει αριθμητικές τιμές, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα κενά κελιά ή κελιά που περιέχουν μη αριθμητικούς χαρακτήρες δεν συμπεριλαμβάνονται.

Επιστρέφει 0 εάν δεν βρεθούν συμφωνίες, ή εάν δεν υπάρχουν μη μηδενικές αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Σύνταξη

DMAX(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DMAX(A1:E10; "Distance"; A12:E13) σε κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να βρείτε την μέγιστη απόσταση σε μέτρα που διανύει οποιοσδήποτε από τους επισκέπτες της γιορτής του Τζο από το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 1200.

DMIN

Η DMIN υπολογίζει την ελάχιστη τιμή στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης που περιέχει αριθμητικές τιμές, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα κενά κελιά ή τα κελιά που περιέχουν μη αριθμητικούς χαρακτήρες δεν συμπεριλάμβάνονται.

Επιστρέφει 0 εάν δεν βρίσκονται συμφωνίες, ή εάν δεν υπάρχουν μη μηδενικές αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Σύνταξη

DMIN(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DMIN(A1:E10; "Απόσταση"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να βρείτε την ελάχιστη απόσταση σε μέτρα που διανύουν οι επισκέπτες της γιορτής του Τζο από το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 150.

DPRODUCT

Η DPRODUCT υπολογίζει το γινόμενο όλων των αριθμητικών τιμών στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα κενά κελιά ή τα κελιά που περιέχουν μη αριθμητικούς χαρακτήρες δεν συμπεριλαμβάνονται.

Επιστρέφει 0 εάν δεν βρεθεί συμφωνία, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τη συμφωνία των εγγραφών.

Σύνταξη

DPRODUCT(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί C13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DPRODUCT(A1:E10; "Age"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να υπολογίσετε το γινόμενο των ηλικιών σε έτη των επισκεπτών της γιορτής του Τζο. Επιστρέφεται η τιμή 279417600.

DSTDEV

Η DSTDEV υπολογίζει την τυπική απόκλιση του δείγματος με βάση τις αριθμητικές τιμές στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης . Οι μη αριθμητικές τιμές αγνοούνται.

Επιστρέφει σφάλμα #ΑΡΙΘ! εάν μία εγγραφή ακριβώς ταιριάζει με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης, ή εάν υπάρχει μόνο μία αριθμητική τιμή στα καλιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Επιστρέφει 0 εάν δεν βρεθεί συμφωνία, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τη συμφωνία των εγγραφών.

Σύνταξη

DSTDEV(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί E13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DSTDEV(A1:E10; "Weight"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση του δείγματος των βαρών των επισκεπτών της γιορτής του Τζο. Επιστρέφεται η τιμή 5,5.

DSTDEVP

Η DSTDEVP υπολογίζει την τυπική απόκλιση του πληθυσμού με βάση τις αριθμητικές τιμές στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Οι μη αριθμητικές τιμές αγνοούνται.

Επιστρέφει σφάλμα #ΑΡΙΘ! εάν δεν υπάρχουν εγγραφές που να ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης που να συμφωνούν με τις εγγραφές.

Σύνταξη

DSTDEVP(Βάσηδεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:D13 είναι κενά και ότι το κελί E13 περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DSTDEVP(A1:E10; "Weight"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση του πληθυσμού των βαρών σε kg των επισκεπτών της γιορτής του Τζο. Επιστρέφεται η τιμή 5,18545.

DSUM

Η DSUM υπολογίζει το άθροισμα όλων των αριθμητικών τιμών στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα κενά κελιά ή τα κελιά που περιέχουν μη αριθμητικούς χαρακτήρες δεν συμπεριλαμβάνονται.

Επιστρέφει ο εάν δεν υπάρχουν συμφωνίες, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Σύνταξη

DSUM(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DSUM(A1:E10; "Distance"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου άλλου στο φύλλο για να βρείτε την συνολική απόσταση σε μέτρα που όλοι οι επισκέπτες της γιορτής του Τζο διανύουν μέχρι το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 6000.

DVAR

Η DVAR υπολογίζει τη διακύμανση του δείγματος με βάση τις αριθμητικές τιμές στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Οι μη αριθμητικές τιμές αγνοούνται.

Επιστρέφει σφάλμα #ΑΡΙΘ! εάν μία εγγραφή ακριβώς ταιριάζει με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης, ή εάν υπάρχει μόνο μία αριθμητική τιμή στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Επιστρέφει 0 εάν δεν υπάρχουν συμφωνίες, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης για τις εγγραφές που ταιριάζουν.

Σύνταξη

DVAR(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος που δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνουν τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DVAR(A1:E10; "Απόσταση"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου αλλού στο φύλλο για να βρείτε τη διακύμανση δείγματος των αποστάσεων σε μέτρα των επισκεπτών της γιορτής του Τζο που διανύουν μέχρι το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 193125.

DVARP

Η DVARP υπολογίζει τη διακύμανση πληθυσμού με βάση τις αριθμητικές τιμές στα κελιά (πεδία) της καθορισμένης στήλης, για όλες τις γραμμές (εγγραφές της βάσης δεδομένων) που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Οι μη αριθμητικές τιμές αγνοούνται.

Επιστρέφει σφάλμα #ΑΡΙΘ! εάν δεν υπάρχουν εγγραφές που να ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης, ή εάν δεν υπάρχουν αριθμητικές τιμές στα κελιά της καθορισμένης στήλης που να συμφωνούν με τις εγγραφές.

Σύνταξη

DVARP(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Παράδειγμα

Ο πίνακας της βάσης δεδομένων του παραδείγματος δίνει πληροφορίες για τους επισκέπτες που προσκλήθηκαν στη γιορτή του Τζο (που περιγράφτηκε παραπάνω) πρέπει να καταλαμβάνει τα κελιά A1:E10. Το περιεχόμενο των κελιών A12:E12 πρέπει να ταυτίζεται με τις ετικέτες κεφαλίδας για τον πίνακα της βάσης δεδομένων στα κελιά A1:E1. Διασφαλίστε ότι τα κελιά A13:E13 είναι κενά, εκτός από το κελί D13 που πρέπει να περιέχει ">0" (αυτό το κριτήριο αναζήτησης αποσκοπεί στη συμφωνία όλων των εγγραφών στον πίνακα της βάσης δεδομένων).

Εισάγετε τον τύπο =DVARP(A1:E10; "Distance"; A12:E13) σε ένα κενό κελί κάπου άλλου στο φύλλο για να βρείτε τη διακύμανση πληθυσμού των αποστάσεων σε μέτρα που οι επισκέπτες της γιορτής του Τζο διανύουν μέχρι το σχολείο. Επιστρέφεται η τιμή 171666,67.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!