Συμπλήρωση με τυχαίους αριθμούς

Συμπληρώστε μια περιοχή κελιών με αυτόματα παραγόμενους ψευδοτυχαίους αριθμούς με την επιλεγμένη συνάρτηση κατανομής και τις παραμέτρους της.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Συμπλήρωση με τυχαίο αριθμό


Δεδομένα

Περιοχή κελιών

Ορίστε την περιοχή των κελιών που θα συμπληρώσετε με τυχαίους αριθμούς. Εάν έχετε επιλέξει προηγουμένως μια περιοχή, θα εμφανιστεί εδώ.

Γεννήτρια τυχαίων αριθμών

Κατανομή

Η συνάρτηση κατανομής για τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

Έγκυρη συνάρτηση κατανομών και οι παράμετροι της είναι

Κατανομή

Παράμετροι

Ομοιόμορφο

 • Ελάχιστο: Η ελάχιστη τιμή του δείγματος.

 • Μέγιστο: Η μέγιστη τιμή του δείγματος.

Ομοιόμορφος ακέραιος

 • Ελάχιστο: Η ελάχιστη τιμή του δείγματος.

 • Μέγιστο: Η μέγιστη τιμή του δείγματος.

Κανονική

 • ΜέσηΤιμή: Η μέση τιμή της κανονικής κατανομής.

 • Τυπική απόκλιση: Η τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής.

warning

Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των παραγόμενων αριθμών μπορεί να μην είναι ίση με την εισηγμένη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση στον διάλογο.


Κοσί

 • Μέση τιμή: η μέση τιμή των δεδομένων ή παραμέτρου θέσης.

 • Σίγμα: η παράμετρος κλίμακας.

warning

Η μέση τιμή και σίγμα των παραγόμενων αριθμών μπορεί να μην ισούται με τα εισηγμένα δεδομένα στον διάλογο.


Μπερνούλι

 • Τιμή p: Η πιθανότητα επιτυχίας

Διωνυμική

 • Η τιμή p: είναι η πιθανότητα επιτυχίας για κάθε δοκιμή.

 • Αριθμός δοκιμών: ο αριθμός δοκιμών του πειράματος.

Χι τετράγωνο

 • Τιμή n: ένας θετικός ακέραιος που ορίζει τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας.

Γεωμετρική

 • Η Τιμή p: είναι η πιθανότητα επιτυχίας για κάθε δοκιμή.

Αρνητική διωνυμική

 • Η Τιμή p: είναι η πιθανότητα επιτυχίας για κάθε δοκιμή.

 • Αριθμός δοκιμών: ο αριθμός των δοκιμών του πειράματος.

Πουασόν (Poisson)

 • Μέσος όρος: Ο μέσος όρος της κατανομής Poisson.


Επιλογές

Ενεργοποίηση τυχαίου σπόρου

Ορίστε την αρχική τιμή της γεννήτριας τυχαίων αριθμών σε μια γνωστή τιμή Σπόρου.

Σπόρος (αρχική τιμή)

Η ορισμένη τιμή για αρχικοποίηση του αλγορίθμου της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Χρησιμοποιείται για αρχικοποίηση (σπόρος) της γεννήτριας τυχαίων αριθμών για να αναπαράξει την ίδια σειρά των ψευδοτυχαίων αριθμών. Ορίστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό (1,2,...) για να αναπαράξετε μια συγκεκριμένη σειρά, ή αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν χρειάζεστε αυτήν τη συγκεκριμένη ιδιότητα.

Ενεργοποίηση στρογγυλοποίησης

Στρογγυλοποιήστε τον αριθμό σε έναν δεδομένο αριθμό δεκαδικών θέσεων.

Δεκαδικές θέσεις

Ο αριθμός των δεκαδικών θέσεων των παραγόμενων αριθμών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!