Περιηγητής

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον Πλοηγητή (Navigator). Ο Navigator είναι ένα προσαρτήσιμο παράθυρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλοηγητής.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλοηγητής Ναι/Όχι

Πλοήγηση Ναι/Όχι

Από το πληκτρολόγιο:

F5


Περιήγηση σύνοψης εγγράφου

Επιλέξτε Προβολή - Περιηγητής για να εμφανιστεί η περιήγηση.

Στήλη

Εισάγετε το γράμμα της στήλης. Πατήστε Enter για να ξανατοποθετήσετε τον δρομέα κελιού στην καθορισμένη στήλη στην ίδια γραμμή.

Γραμμή

Εισάγετε τον αριθμό γραμμής. Πατήστε Enter για να ξανατοποθετήσετε τον δρομέα κελιού στην καθορισμένη γραμμή στην ίδια στήλη.

Περιοχή δεδομένων

Καθορίζει την τρέχουσα περιοχή δεδομένων που υποδεικνύεται από τη θέση του δρομέα κελιού.

Εικονίδιο

Περιοχή δεδομένων

Έναρξη

Μετακινείται στο κελί στην αρχή της τρέχουσας περιοχής δεδομένων, την οποία μπορείτε να επισημάνετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Περιοχή δεδομένων.

Εικονίδιο έναρξης

Έναρξη

Τέλος

Μετακινείται στο κελί στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων, την οποία μπορείτε να επισημάνετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Περιοχή δεδομένων.

Εικονίδιο τέλους

Τέλος

Εναλλαγή

Εναλλάσσει την προβολή περιεχομένου. Εμφανίζονται μόνο το επιλεγμένο στοιχείο Πλοήγησης και τα υποστοιχεία του. Ξαναπατήστε το εικονίδιο για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία για προβολή.

Εικονίδιο εναλλαγής

Εναλλαγή

Σενάρια

Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα σενάρια. Διπλοπατήστε σε ένα όνομα για να εφαρμόσετε αυτό το σενάριο. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο φύλλο. Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Εργαλεία - Σενάρια.

Εικονίδιο σεναρίων

Σενάρια

Αν η Περιήγηση εμφανίζει σενάρια, μπορείτε να προσπελάσετε τις ακόλουθες εντολές όταν δεξιοπατήστε σε μια καταχώρηση σεναρίου:

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο σενάριο.

Ιδιότητες

Ανοίγει τον διάλογο Επεξεργασία σεναρίου, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του σεναρίου.

Λειτουργία μεταφοράς

Ανοίγει ένα υπομενού για την επιλογή της λειτουργίας μεταφοράς. Αποφασίζετε ποια ενέργεια θα γίνει όταν σύρετε και αφήσετε ένα αντικείμενο από την Περιήγηση σε ένα έγγραφο. Ανάλογα με τη λειτουργία που θα επιλέξετε, το εικονίδιο υποδεικνύει αν θα δημιουργηθεί υπερσύνδεσμος, σύνδεσμος ή αντίγραφο.

Εικονίδιο κατάστασης μεταφοράς

Λειτουργία μεταφοράς

Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος

Εισάγει έναν υπερσύνδεσμο όταν σύρετε και αφήνετε ένα αντικείμενο από την Περιήγηση σε ένα έγγραφο. Μπορείτε αργότερα να πατήσετε στον υπερσύνδεσμο για να βάλετε τον δρομέα και την προβολή στο αντίστοιχο αντικείμενο.

note

Αν εισάγετε έναν υπερσύνδεσμο προς ένα ανοιχτό έγγραφο, πρέπει να σώσετε το έγγραφο πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπερσύνδεσμο.


Εισαγωγή ως σύνδεσμος

Δημιουργεί έναν σύνδεσμο όταν σύρετε και αφήνετε ένα αντικείμενο από την Περιήγηση σε ένα έγγραφο.

Εισαγωγή ως αντίγραφο

Δημιουργεί ένα αντίγραφο όταν σύρετε και αφήνετε ένα αντικείμενο από την Περιήγηση σε έγγραφο.

Αντικείμενα

Εμφανίζει όλα τα αντικείμενα στο έγγραφό σας.

Έγγραφα

Εμφανίζει τα ονόματα όλων των ανοιχτών εγγράφων. Για να μεταφερθείτε σε άλλο ανοιχτό έγγραφο στην Περιήγηση, πατήστε στο όνομα του εγγράφου. Η κατάσταση (ενεργό, ανενεργό) του εγγράφου εμφανίζεται σε αγκύλες μετά το όνομα. Μπορείτε να αλλάξετε το ενεργό έγγραφο στο μενού Παράθυρο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!