Μενού Εργαλεία

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Ίχνος προηγούμενων.

Shift+F9

Μενού Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αφαίρεση προηγούμενων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Εντοπισμός προηγούμενων.

Shift+F5

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αφαίρεση εξαρτημένων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αφαίρεση όλων των ιχνών.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Εντοπισμός σφάλματος.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Λειτουργία συμπλήρωσης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής- Σήμανση άκυρων δεδομένων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Ανανέωση ιχνών.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αυτόματη ενημέρωση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αναζήτηση στόχου.

Επιλέξτε Εργαλεία - Επίλυση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Επίλυση, πατήστε το πλήκτρο Επιλογές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Σενάρια.

Επιλέξτε Εργαλεία - Φόρμες.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μερισμός υπολογιστικού φύλλου

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία υπολογιστικού φύλλου.

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Επανυπολογισμός.

Πατήστε F9

Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Formula.

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Επανυπολογισμός όλων των τύπων.

Πατήστε Shift++F9

Επιλέξτε ένα κελί τύπου ή μια περιοχή κελιών τύπου και επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Τύπος σε τιμές

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Αυτόματος υπολογισμός.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη εισαγωγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!