Μενού Μορφοποίηση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές σπίθας (Sparklines).

Από το μενού περιβάλλοντος:

Σε ένα κελί με γραμμές σπίθας (sparklines), επιλέξτε Γραμμές σπίθας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Δεδομένα της καρτέλας Δεδομένα, επιλέξτε Γραμμές σπίθας (Sparklines).

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Θέματα υπολογιστικού φύλλου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Διάταξη - Θέματα υπολογιστικού φύλλου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Θέματα

Επιλέξτε θέματα

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Μορφή αριθμού.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα.

Από την πλευρική στήλη:

Προσπελάστε την προσάρτηση Μορφή αριθμού του Πίνακα Ιδιοτήτων.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κελιά.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μορφή κελιών.

Από το πληκτρολόγιο:

Πατήστε +1.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιών.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές.

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Βέλτιστο ύψος.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Απόκρυψη.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Απόκρυψη.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Πατήστε στις κεφαλίδες σειρών για να επιλέξετε, επιλέξτε Απόκρυψη σειρών.

Πατήστε στις κεφαλίδες στηλών για να επιλέξετε, επιλέξτε Απόκρυψη στηλών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Σειρές - Απόκρυψη σειρών.

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Στήλες - Απόκρυψη στηλών.

Επιλέξτε Διάταξη - Σειρές - Απόκρυψη σειρών.

Επιλέξτε Διάταξη - Στήλες - Απόκρυψη στηλών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Απόκρυψη σειρών

Απόκρυψη σειρών

Εικονίδιο Απόκρυψη στηλών

Απόκρυψη στηλών

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Εμφάνιση.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Εμφάνιση.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Πατήστε στις κεφαλίδες σειρών για να επιλέξετε, επιλέξτε Εμφάνιση σειρών.

Πατήστε στις κεφαλίδες στηλών για να επιλέξετε, επιλέξτε Εμφάνιση στηλών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Σειρές - Εμφάνιση σειρών.

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Στήλες - Εμφάνιση στηλών.

Επιλέξτε Διάταξη - Σειρές - Εμφάνιση σειρών.

Επιλέξτε Διάταξη - Στήλες - Εμφάνιση στηλών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εμφάνιση σειρών

Εμφάνιση σειρών

Εικονίδιο Εμφάνιση στηλών

Εμφάνιση στηλών

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Βέλτιστο πλάτος.

Διπλοπατήστε στο δεξιό διαχωριστικό στήλης στις κεφαλίδες στηλών.

Επιλέξτε Φύλλο.

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Φύλλο..

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Περιοχές εκτύπωσης

Εκτύπωση περιοχών

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Περιοχή εκτύπωσης.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ορισμός περιοχής εκτύπωσης

Ορισμός περιοχής εκτύπωσης

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Προσθήκη.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Προσθήκη περιοχών εκτύπωσης.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης - Προσθήκη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Προσθήκη περιοχής εκτύπωσης

Προσθήκη περιοχής εκτύπωσης

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Καθαρισμός.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Καθαρισμός περιοχών εκτύπωσης.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης - Καθαρισμός.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Καθαρισμός περιοχών εκτύπωσης

Καθαρισμός περιοχών εκτύπωσης

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Επεξεργασία.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επεξεργασία περιοχών εκτύπωσης

Επεξεργασία περιοχών εκτύπωσης

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Συνθήκη.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Συνθήκη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους - Συνθήκη

Μορφοποίηση υπό όρους

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Κλίμακα χρώματος

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Κλίμακα χρώματος.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο κλίμακας χρώματος εικονιδίου

Κλίμακα χρώματος

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Γραμμή δεδομένων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Γραμμή δεδομένων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο γραμμής δεδομένων

Γραμμή δεδομένων

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Σύνολο εικονιδίων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Σύνολο εικονιδίων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο σύνολο εικονιδίων

Σύνολο εικονιδίων

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Ημερομηνία

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Ημερομηνία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ημερομηνίας

Ημερομηνία

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Διαχείριση

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Διαχείριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!