Για πρόσβαση σε αυτήν τη συνάρτηση...

Περισσότερες εξηγήσεις στην κορυφή της σελίδας.

Εικονίδιο σημείωσης

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.


Κωδικοποιήσεις μεγαλύτερες από 127 μπορεί να εξαρτώνται από τη χαρτογράφηση χαρακτήρων του συστήματος σας (για παράδειγμα οι iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), και μπορούν να είναι κινητές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!