Εργασία με μακροεντολές VBA

Η Visual Basic for Applications (VBA) είναι μια εφαρμογή της Visual Basic της Microsoft που υπάρχει σε όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office.

Η υποστήριξη για την VBA δεν είναι πλήρης, αλλά καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα των μοτίβων συνηθισμένης χρήσης. Οι περισσότερες μακροεντολές χρησιμοποιούν ένα διαχειρίσιμο υποσύνολο των αντικειμένων στην Excel API (όπως Range, Worksheet, Workbook, etc.) και η υποστήριξη περιλαμβάνει αυτά τα αντικείμενα και τις πιο πολύ χρησιμοποιούμενες μεθόδους/ιδιότητες αυτών των αντικειμένων.

Φόρτωση εγγράφων του Microsoft Office με εκτελέσιμες μακροεντολές VBA

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Ιδιότητες VBA και σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Εκτελέσιμος κώδικας. Έπειτα φορτώστε ή ανοίξτε το έγγραφό σας.

Εκτέλεση κώδικα

Ο κώδικας VBA (Visual Basic for Applications) θα φορτώνεται ως έτοιμος για εκτέλεση. Αν αυτό το πεδίο δεν επιλεχθεί τότε ο κώδικας VBA θα εξαιρείται έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του και δεν θα εκτελείται.

tip

Μετά τη φόρτωση του κώδικα VBA, το LibreOffice εισάγει την πρόταση Option VBASupport 1 σε κάθε άρθρωμα Basic για να ενεργοποιήσει περιορισμένη υποστήριξη για προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα. Δείτε Πρόταση επιλογής VBASupport για περισσότερες πληροφορίες.


Εκτέλεση μακροεντολών VBA

Εκτελέστε τις μακροεντολές VBA κατά τον ίδιο τρόπο όπως τις μακροεντολές Basic του LibreOffice.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Επειδή η υποστήριξη για VBA δεν είναι πλήρης, μπορεί να πρέπει να επεξεργαστείτε τον κώδικα VBA και να ολοκληρώσετε την υποστήριξη που λείπει με αντικείμενα, προτάσεις και συναρτήσεις Basic του LibreOffice.


Επεξεργασία μακροεντολών VBA

Οι μακροεντολές VBA μπορούν να επεξεργαστούν στο IDE Basic του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!