Αντικείμενα, συναρτήσεις και υπηρεσίες UNO

Συναρτήσεις, αντικείμενα και υπηρεσίες του Unified Network Objects (UNO).

Γενικά αντικείμενα του LibreOffice

Αντικείμενο StarDesktop

Το αντικείμενο StarDesktop αντιπροσωπεύει την εφαρμογή LibreOffice. Κάποιες ρουτίνες ή αντικείμενα διεπαφής χρήστη όπως το τρέχον παράθυρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του StarDesktop.

Συνάρτηση GetDefaultContext

Επιστρέφει το προεπιλεγμένο περιεχόμενο του εργοστασίου υπηρεσιών διαδικασίας, εάν υπάρχει, αλλιώς επιστρέφει μια μηδενική αναφορά.

Συνάρτηση GetProcessServiceManager

Επιστρέφει τον ProcessServiceManager (κεντρικό Uno ServiceManager).

Προσδιοριστής GlobalScope

Για να διαχειριστείτε προσωπικούς ή κοινόχρηστους περιέκτες βιβλιοθήκης (Μακροεντολές εφαρμογής ή Οι μακροεντολές μου) μέσα από ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε το προσδιοριστικό GlobalScope.

Αντικείμενα του ενεργού εγγράφου

Τα ακόλουθα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ενεργό έγγραφο.

Αντικείμενο BasicLibraries

Αντικείμενο DialogLibraries

Αντικείμενο ThisComponent

This Component αντιπροσωπεύει το τρέχον έγγραφο στις μακροεντολές Basic. Απευθύνεται στο ενεργό στοιχείο του οποίου οι ιδιότητες μπορούν να διαβαστούν και να οριστούν και του οποίου οι μέθοδοι μπορούν να κληθούν. Οι ιδιότητες και οι μέθοδοι που διατίθενται μέσω του ThisComponent εξαρτώνται από τον τύπο του εγγράφου.

Αντικείμενο ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument απευθύνεται στο ενεργό έγγραφο Base του οποίου οι ιδιότητες μπορούν να διαβαστούν και να οριστούν και οι μέθοδοι του οποίου μπορούν να κληθούν.

Το ThisDatabaseDocument επιστρέφει ένα αντικείμενο του τύπουcom.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Μέθοδοι UNO

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για να διαχειριστείτε ή να υποβάλετε ερώτημα σε Unified Network Objects (UNO).

Συνάρτηση CreateUnoDialog

Δημιουργεί ένα αντικείμενο Basic Uno που αντιπροσωπεύει ένα παράθυρο διαλόγου στοιχείου ελέγχου Uno κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Basic.

Συνάρτηση CreateUnoListener

Δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ακροάσεως.

Συνάρτηση CreateUnoService

Δημιουργεί μια υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Συνάρτηση

Δημιουργεί μια υπηρεσία UNO με το ProcessServiceManager, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών προαιρετικών ορισμάτων.

Συνάρτηση CreateUnoStruct

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno.

Συνάρτηση CreateUnoValue

Επιστρέφει ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει μια αυστηρά δηλωμένη τιμή που αναφέρεται στο σύστημα τύπων Uno.

Συνάρτηση EqualUnoObjects

Επιστρέφει True εάν οι δύο καθορισμένες μεταβλητές Basic αντιπροσωπεύουν το ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου Uno.

Συνάρτηση HasUnoInterfaces

Ελέγχει αν ένα αντικείμενο Uno της Basic υποστηρίζει ορισμένες διεπαφές Uno.

Συνάρτηση IsUnoStruct

Επιστρέφει την τιμή True, αν το δεδομένο αντικείμενο είναι μια δομή Uno.

Συνάρτηση CreateObject

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno. Στα Windows, μπορεί επίσης να δημιουργήσει τα αντικείμενα OLE

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί στιγμιότυπα του τύπου που περνά ως παράμετρος.

note

Το LibreOffice παρέχει μια Application Programming Interface (API) που επιτρέπει τον έλεγχο των συστατικών του LibreOffice με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το Software Development Kit (SDK) του LibreOffice. Για περισσότερες πληροφορίες για το API του LibreOffice και το SDK, επισκεφτείτε το https://api.libreoffice.org


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!