Αντικείμενα, συναρτήσεις και υπηρεσίες UNO

Συναρτήσεις, αντικείμενα και υπηρεσίες του Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

Αντικείμενο StarDesktop

Το αντικείμενο StarDesktop αντιπροσωπεύει την εφαρμογή LibreOffice. Κάποιες ρουτίνες ή αντικείμενα διεπαφής χρήστη όπως το τρέχον παράθυρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του StarDesktop.

Συνάρτηση GetDefaultContext

Επιστρέφει το προεπιλεγμένο περιεχόμενο του εργοστασίου υπηρεσιών διαδικασίας, εάν υπάρχει, αλλιώς επιστρέφει μια μηδενική αναφορά.

Συνάρτηση GetProcessServiceManager

Επιστρέφει τον ProcessServiceManager (κεντρικό Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

Για διαχείριση περιεκτών προσωπικών ή κοινόχρηστων βιβλιοθηκών (LibreOffice Macros ή My Macros) μέσα από έγγραφο χρησιμοποιήστε τον προσδιοριστή GlobalScope.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

Αντικείμενο BasicLibraries

Αντικείμενο DialogLibraries

Αντικείμενο ThisComponent

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

Συνάρτηση CreateUnoStruct

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno.

Συνάρτηση CreateUnoService

Κάνει έναρξη μιας υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

Συνάρτηση CreateUnoDialog

Δημιουργεί ένα αντικείμενο Basic Uno που αντιπροσωπεύει ένα παράθυρο διαλόγου στοιχείου ελέγχου Uno κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Basic.

Συνάρτηση CreateUnoListener

Δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ακροάσεως.

Συνάρτηση CreateUnoValue

Επιστρέφει ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει μια αυστηρά δηλωμένη τιμή που αναφέρεται στο σύστημα τύπων Uno.

Συνάρτηση CreateObject

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno. Στα Windows, μπορεί επίσης να δημιουργήσει τα αντικείμενα OLE

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί στιγμιότυπα του τύπου που περνά ως παράμετρος.

Συνάρτηση EqualUnoObjects

Επιστρέφει την τιμή True, εάν τα δύο δεδομένα αντικείμενα Uno της Basic αντιπροσωπεύουν το ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου Uno.

Συνάρτηση CreateUnoService

Κάνει έναρξη μιας υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

Συνάρτηση HasUnoInterfaces

Ελέγχει αν ένα αντικείμενο Uno της Basic υποστηρίζει ορισμένες διεπαφές Uno.

Συνάρτηση IsUnoStruct

Επιστρέφει την τιμή True, αν το δεδομένο αντικείμενο είναι μια δομή Uno.

note

Το LibreOffice παρέχει μια Application Programming Interface (API) που επιτρέπει τον έλεγχο των συστατικών του LibreOffice με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το Software Development Kit (SDK) του LibreOffice. Για περισσότερες πληροφορίες για το API του LibreOffice και το SDK, επισκεφτείτε το https://api.libreoffice.org


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!