Αντικείμενο ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument απευθύνεται στο ενεργό έγγραφο Base του οποίου οι ιδιότητες μπορούν να διαβαστούν και να οριστούν και οι μέθοδοι του οποίου μπορούν να κληθούν.

Το ThisDatabaseDocument επιστρέφει ένα αντικείμενο του τύπουcom.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Σύνταξη:


    ThisDatabaseDocument
  

Όταν το ενεργό παράθυρο δεν σχετίζεται με ένα έγγραφο Base, το ThisDatabaseDocument επιστρέφει Nothing.

tip

Όταν το ενεργό παράθυρο είναι το IDE Basic, το αντικείμενο ThisDatabaseDocument επιστρέφει τη βάση δεδομένων που κατέχει το τρέχον σενάριο.


Παράδειγμα:

Το άνοιγμα της τρέχουσας βάσης δεδομένων "formName" και η μεγιστοποίησή της μπορεί να επιτευχθεί όπως φαίνεται:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!