Συνάρτηση StrConv

Μετατροπή μιας συμβολοσειράς όπως καθορίζεται από έναν τύπο μετατροπής.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:

StrConv(string As String, Conversion As Integer, [ LCID ])

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

string: Οποιαδήποτε έγκυρη έκφραση συμβολοσειράς.

Conversion: (Μετατροπή) Ο τύπος μετατροπής που πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μετατροπή

Τιμή

Περιγραφή

vbUpperCase

1

Μετατρέπει χαρακτήρες Κείμενο σε κεφαλαία.

vbLowerCase

2

Μετατρέπει χαρακτήρες Κειμένου σε πεζούς χαρακτήρες.

vbProperCase

3

Μετατρέπει σε κεφαλαία το πρώτο γράμμα κάθε λέξης στο Κείμενο.

vbWide

4

Μετατρέπει τους στενούς χαρακτήρες (μισού πλάτους) στο Κείμενο σε πλατείς χαρακτήρες (πλήρους πλάτους).

vbNarrow

8

Μετατρέπει πλατείς χαρακτήρες (πλήρους πλάτους) στο Κείμενο σε στενούς χαρακτήρες (μισού πλάτους).

vbKatakana

16

Μετατρέπει χαρακτήρες Χιραγκάνα σε Κείμενο σε χαρακτήρες Κατακάνα.

vbHiragana

32

Μετατρέπει χαρακτήρες κατακάνα σε Κείμενο σε χαρακτήρες Χιραγκάνα.

vbUnicode

64

Μετατρέπει χαρακτήρες του Κειμένου σε χαρακτήρες Unicode χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του συστήματος.

vbFromUnicode

128

Μετατρέπει χαρακτήρες του Κειμένου από Unicode στην προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του συστήματος.


LCID Προαιρετικό. Το τοπικό αναγνωριστικό (ID) σε δεκαδικό αριθμό. Εάν παραληφθεί αυτή η παράμετρος, υποτίθεται το αναγνωριστικό τοπικού συστήματος. Ανατρέξτε στο αρχείο msi-encodinglist.txt για τις διαθέσιμες τιμές LCID.

Παράδειγμα:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Μετατρέπει στενούς χαρακτήρες (ενός byte) σε συμβολοσειρά με πλατείς
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Μετατρέπει πλατείς χαρακτήρες (διπλού byte) σε συμβολοσειρά με στενούς χαρακτήρες (μονό byte)
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Μετατρέπει χαρακτήρες Χιραγκάνα σε συμβολοσειρά χαρακτήρων κατακάνα
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Μετατρέπει χαρακτήρες κατακάνα σε συμβολοσειρά χαρακτήρων χιραγκάνα
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM Υποθέτει την κωδικοποίηση CP-1252 που σχετίζεται με την τοπική ρύθμιση en-US που χρησιμοποιείται σε δοκιμές μονάδας.
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' 8 χαρακτήρες
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!