Αντικείμενο StarDesktop

Το αντικείμενο StarDesktop αντιπροσωπεύει την εφαρμογή LibreOffice. Κάποιες ρουτίνες ή αντικείμενα διεπαφής χρήστη όπως το τρέχον παράθυρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του StarDesktop.

Παράδειγμα:


    Dim docURL As String
    Dim doc As Object, docProperties()
    docURL = ConvertToURL("C:\My Documents\example.odt")
    Rem com.sun.star.frame.Desktop
    doc = StarDesktop.LoadComponentFromURL(docURL, "_blank", 0, docProperties)
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!