Συναρτήσεις και προτάσεις αποκλειστικά VBA

Η LibreOffice Basic προσθέτει αυτό το σύνολο συναρτήσεων όταν είναι ενεργή η υποστήριξη VBA.

Αυτές οι συναρτήσεις αποκλεισμού VBA είναι ενεργές όταν η πρόταση Option VBASupport 1 είναι τοποθετημένη πριν την πρώτη μακροεντολή αρθρώματος Basic του LibreOffice.

Προτάσεις VBA

Πρόταση επιλογής ClassModule

Καθορίζει ότι το άρθρωμα είναι άρθρωμα κλάσης που περιέχει μέλη, ιδιότητες, διαδικασίες και συναρτήσεις.

Πρόταση Option VBASupport

Καθορίζει ότι η LibreOffice Basic θα υποστηρίζει κάποιες προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα.

Πρόταση Enum [VBA]

Καθορισμός απαριθμήσεων ή μη σταθερών ομάδων UNO. Απαρίθμηση είναι κατάλογος τιμών που διευκολύνει τον προγραμματισμό και την λογική επιθεώρηση του κώδικα.

Συναρτήσεις κειμένου

Συνάρτηση AscW [VBA]

Επιστρέφει την τιμή Unicode του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση ChrW [VBA]

Επιστρέφει τον χαρακτήρα Unicode που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Συνάρτηση InStrRev [VBA]

Επιστρέφει τη θέση μιας συμβολοσειράς μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της συμβολοσειράς.

Συνάρτηση StrReverse [VBA]

Επιστρέφει τη συμβολοσειρά με τη σειρά των χαρακτήρων αντεστραμμένη.

Συνάρτηση StrConv

Μετατροπή μιας συμβολοσειράς όπως καθορίζεται από έναν τύπο μετατροπής.

Οικονομικές συναρτήσεις

Συνάρτηση DDB [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο, χρησιμοποιώντας την αριθμητική-φθίνουσα μέθοδο.

Συνάρτηση FV [VBA]

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και με σταθερό επιτόκιο (μελλοντική αξία).

Συνάρτηση IPmt [VBA]

Υπολογίζει το περιοδικό τοκοχρεολύσιο για μια επένδυση με τακτικές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Συνάρτηση IRR [VBA]

Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης μιας επένδυσης.

Συνάρτηση MIRR [VBA]

Υπολογίζει το τροποποιημένο εσωτερικό βαθμό απόδοσης για μια σειρά επενδύσεων.

Συνάρτηση NPer [VBA]

Υπολογίζει τον αριθμό περιόδων ενός δανείου ή μιας επένδυσης.

Συνάρτηση NPV [VBA]

Υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, με βάση ένα παρεχόμενο προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά καταθέσεων και αναλήψεων.

Συνάρτηση Pmt [VBA]

Υπολογίζει τις σταθερές περιοδικές πληρωμές δανείου ή επένδυσης.

Συνάρτηση PPmt [VBA]

Επιστρέφει για δεδομένη περίοδο την πληρωμή επί του κεφαλαίου για μια επένδυση που βασίζεται σε περιοδικές και σταθερές πληρωμές με σταθερό επιτόκιο.

Συνάρτηση PV [VBA]

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης, η οποία προκύπτει από μια σειρά τακτικών πληρωμών.

Συνάρτηση Rate [VBA]

Επιστρέφει το επιτόκιο δανείου ή επένδυσης.

Συνάρτηση SLN [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ευθείας γραμμής περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο. Το ποσό της απόσβεσης είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης.

Συνάρτηση SYD [VBA]

Επιστρέφει τον μειούμενο αριθμητικό του ρυθμού απόσβεσης.

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση FormatDateTime [VBA]

Εφαρμόζει και/ή μορφή χρόνου σε παράσταση ημερομηνίας και επιστρέφει το αποτέλεσμα ως συμβολοσειρά.

Συνάρτηση MonthName [VBA]

Η συνάρτηση MonthName επιστρέφει το τοπικό όνομα μήνα του συγκεκριμένου αριθμού μήνα.

Συνάρτηση WeekdayName [VBA]

Η συνάρτηση WeekdayName επιστρέφει το όνομα ημέρας καθορισμένης ημέρας της εβδομάδας.

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου

Συνάρτηση Input [VBA]

Επιστρέφει την ανοικτή ροή εισόδου ή δυαδικού αρχείου (συμβολοσειράς).

Μαθηματικές συναρτήσεις

Συνάρτηση Round [VBA]

Στρογγυλοποιεί μια αριθμητική τιμή σε έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

FormatNumber [VBA]

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με την εφαρμοσμένη μορφοποίηση του αριθμού σε αριθμητική παράσταση.

FormatPercent [VBA]

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με μια μορφοποίηση αριθμών που εφαρμόζεται σε μια αριθμητική παράσταση. Ένα σύμβολο ποσοστού προσαρτάται στη συμβολοσειρά που επιστρέφεται.

Συνάρτηση Partition [VBA]

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά δείχνοντας που εμφανίζεται ένας αριθμός μέσα σε μια υπολογιζόμενη σειρά περιοχών.

Ιδιότητες και μέθοδοι αντικειμένου

Αντικείμενο Err [VBA]

Χρησιμοποιήστε το αντικείμενο VBA Err για πρόκληση ή χειρισμό σφαλμάτων χρόνου εκτέλεσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!