Συνάρτηση Replace

Αντικαθιστά κάποια συμβολοσειρά από μια άλλη.

Σύνταξη:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Όταν χρειάζεται να μεταβιβάσετε λιγότερες παραμέτρους, χρησιμοποιήστε ορίσματα λέξεων-κλειδιών. Η μεταβίβαση τιμών για λιγότερες παραμέτρους ανά θέση απαιτεί την παροχή τιμών για όλες τις παραμέτρους πριν από αυτές, προαιρετικές ή μη. Αυτό διασφαλίζει ότι οι τιμές βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Εάν μεταβιβάσετε τις παραμέτρους κατά όνομα - χρησιμοποιώντας ορίσματα λέξεων-κλειδιών - μπορείτε να παραλείψετε όλα τα άλλα ενδιάμεσα ορίσματα.

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Expression: (Έκφραση) Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να τροποποιήσετε.

Find: (Εύρεση) Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θα αναζητηθεί.

Replace: (Αντικατάσταση) Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θα αντικαταστήσει τη συμβολοσειρά αναζήτησης που βρέθηκε.

Start: (Έναρξη) Προαιρετική αριθμητική παράσταση που υποδεικνύει τη θέση χαρακτήρων όπου ξεκινά η αναζήτηση και επίσης την αρχή της υποσυμβολοσειράς που θα επιστραφεί.

Count: (Πλήθος) Προαιρετικός μέγιστος αριθμός φορών που θα εκτελεστεί η αντικατάσταση. Όταν οριστεί σε -1, εκτελούνται όλες οι πιθανές αντικαταστάσεις.

Compare: (Σύγκριση) Προαιρετική δυαδική έκφραση που καθορίζει τον τύπο σύγκρισης. Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να είναι True ή False. Η προεπιλεγμένη τιμή του True καθορίζει μια σύγκριση κειμένου που δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Η τιμή False καθορίζει μια δυαδική σύγκριση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 0 αντί για False ή 1 αντί για True.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) 'επιστρέφει "aB$cnnbnn"
    Σημασία REM: το "b" πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά
    REM * μόνο όταν είναι πεζά (compare=False), επομένως η δεύτερη εμφάνιση του "b"
    REM * μόνο η πρώτη εμφάνιση (που διατηρεί πεζά-κεφαλαία) (count=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    Η REM επιστρέφει D*FGHI επιδή η αναζήτησησ ξεκινά στη θέση 4, που είναι επίσης η αρχή της επιστρεφόμενης συμβολοσειράς.
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) 'επιστρέφει "aB$£cnn$£nn"
    REM Αντικατάσταση όλων (count = -1) "b" με "$£" διατηρώντας πεζά-κεφαλαία (compare=False) ξεκινώντας από το πρώτο γράμμα (start=1)
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!