Συνάρτηση Replace

Αντικαθιστά κάποια συμβολοσειρά από μια άλλη.

Σύνταξη:

Replace (Text As String, SearchStr As String, ReplStr As String [, Start As Long [, Count as Long [, Compare As Boolean]]]

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Text: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να τροποποιήσετε.

SearchStr: Θποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θα αναζητηθεί.

ReplStr: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θα αντικαταστήσει την ευρεθείσα συμβολοσειρά αναζήτησης.

Start: Αριθμητική έκφραση που δείχνει τη θέση του χαρακτήρα, όπου ξεκινά η αναζήτηση και επίσης την αρχή της επιστρεφόμενης υποσυμβολοσειράς.

Count: Ο μέγιστος αριθμός φορών που θα εκτελεστεί η αντικατάσταση.

Compare: Προαιρετική έκφραση Μπουλ που καθορίζει τον τύπο της σύγκρισης. Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να είναι TRUE ή FALSE. Η προεπιλεγμένη τιμή TRUE καθορίζει μια σύγκριση κειμένου που δεν εξαρτάται από πεζά-κεφαλαία. Η τιμή FALSE καθορίζει μια δυαδική σύγκριση που εξαρτάται από πεζά-κεφαλαία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 0 αντί για FALSE, ή 1 αντί για TRUE.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    msgbox replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, FALSE)'επιστρέφει "aB$cnnbnn"
    Σημασία REM: το "b" πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά
    REM * μόνο όταν ένα πεζό (παράμετρος 6), συνεπώς η δεύτερη εμφάνιση του "b"
    REM * μόνο η πρώτη εμφάνιση (τηρώντας πεζά-κεφαλαία) (παράμετρος 5)
    msgbox replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    Η REM επιστρέφει D*FGHI επιδή η αναζήτησησ ξεκινά στη θέση 4, που είναι επίσης η αρχή της επιστρεφόμενης συμβολοσειράς.
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!