Πρόταση Property

Μια ιδιότητα, που ονομάζεται επίσης πεδίο ή γνώρισμα, χαρακτηρίζει ένα δεδομένο αντικείμενο, ή μια πληροφορία. Οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχουν την πρόσβαση στα δεδομένα. Μια συνηθισμένη χρήση είναι να περιλαμβάνουν οδηγίες για τη ρύθμιση ή ανάγνωση χρόνου των ιδιοτήτων. Ο κώδικας μπορεί να ποικίλλει από απλή εκχώριση μέχρι σύνθετο περιεχόμενο ανάλογα με τις ρουτίνες. Η χρήση των στοιχείων πρόσβασης Get, Let ή Set ενδυναμώνει τη συνέπεια των ιδιοτήτων όταν απαιτείται.

warning

Αυτή η πρόταση απαιτεί η Option Compatible να τοποθετηθεί πριν το εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε ένα άρθρωμα.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Property Get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

Διάγραμμα πρότασης Property Set


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Παράμετροι:

name: Το όνομα της ιδιότητας.

argument: Η τιμή που θα περάσει στη ρουτίνα ορισμού (setter routine) της Property.

note

Οι ορισμοί της Property χρησιμοποιούν συχνά ένα μοναδικό όρισμα. Εξίσου αποδεκτά γίνονται και πολλαπλά ορίσματα.


τμήμα ορίσματος

τμήμα ορίσματος


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Παράμετροι

Optional: Το όρισμα δεν είναι υποχρεωτικό.

ByRef: Το όρισμα περνιέται με αναφορά. Το ByRef είναι η προεπιλογή.

ByVal: Το όρισμα περνιέται κατά τιμή. Η τιμή του μπορεί να τροποποιηθεί από τη ρουτίνα που καλεί.

char: Χαρακτήρας δήλωσης τύπου.

typename: Όνομα τύπου πρωτογενών δεδομένων. Μπορούν επίσης να καθοριστούν τύποι που καθορίζονται από βιβλιοθήκη ή άρθρωμα.

= expression: Καθορίστε μια προεπιλεγμένη τιμή για το όρισμα, που συμφωνεί με τον δηλωμένο τύπο του. Το Optional είναι απαραίτητο για κάθε όρισμα καθορίζοντας μια προεπιλεγμένη τιμή.

ParamArray: Χρησιμοποιήστε ParamArray όταν ο αριθμός των παραμέτρων είναι απροσδιόριστος. Μια τυπική εκδοχή είναι αυτή μιας συνάρτησης Calc του χρήστη. Η χρήση του ParamArray πρέπει να περιοριστεί στο τελευταίο όρισμα μιας ρουτίνας.

tip

Η χρήση της ParamArray ή της = expression απαιτεί η Option Compatible να τοποθετηθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε ένα άρθρωμα.


warning

Κατά τη χρήση της Option VBASupport 1, Optional ορίσματα χωρίς προεπιλεγμένη τιμή (= expression) αρχικοποιούνται σύμφωνα με τον τύπο των δεδομένων τους, εκτός από Variant.


τμήμα ονόματος τύπου

τμήμα τύπων πρωτογενών δεδομένων


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
τμήμα χαρακτήρα

χαρακτήρες δήλωσης τύπου


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Παραδείγματα


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' εμφανίζει "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

Απουσία των ιδιοτήτων Let ή Set, η ιδιότητα Get βοηθά στον καθορισμό προστατευμένων πληροφοριών, που δεν μπορούν να αλλαχθούν τυχαία από ένα ξένο άρθρωμα:   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' μεταβλητή μόνο για ανάγνωση
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux ή macOS
       Case Else : Error 423 ' Μη ορισμένη ιδιότητα ή μέθοδος: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' PathDelimiter μόνο για νάγνωση
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "a sentence" ' δεν κάνει τίποτα
   End Sub
   
note

Χρησιμοποιήστε Let ή Set κατά τη διαχείριση υπηρεσιών UNO ή αντικειμένων κλάσης:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!