Συνάρτηση Partition [VBA]

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά δείχνοντας που εμφανίζεται ένας αριθμός μέσα σε μια υπολογιζόμενη σειρά περιοχών.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:

Partition( Number, Start, Stop, Interval)

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Αριθμός: Απαιτείται. Ο αριθμός για καθορισμό της κατάτμησης.

Αρχή: απαιτείται. Ακέραιος αριθμός που καθορίζει τη μικρότερη τιμή της περιοχής των αριθμών.

Stop: Required. An integer number defining the highest value of the range.

Interval: Required. An integer number that specifies the size of the partitions within the range of numbers (between Start and Stop).

Παράδειγμα:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 ο αριθμός 20 εμφανίζεται στην περιοχή: & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 ο αριθμός 20 εμφανίζεται στην περιοχή: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: ο αριθμός 120 εμφανίζεται στην περιοχή: & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print " : -1 ο αριθμός -5 εμφανίζεται στην περιοχή: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 ο αριθμός 2 εμφανίζεται στην περιοχή: & retStr
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!