Τελεστής New

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή New για να δημιουργήσετε αντικείμενα τύπων που ορίζονται από τον χρήστη, καθώς και υπηρεσίες Uno, δομές και απαριθμήσεις.

Σύνταξη:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Ο τελεστής New μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κατά τη δήλωση μεταβλητής είτε σε μια λειτουργία εκχώρησης.


Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τον τελεστή New για τη δημιουργία ενός στιγμιοτύπου της δομής Uno PropertyValue.


  ' Στιγμιότυπο του αντικειμένου κατά τη δήλωση μεταβλητής
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με μια ανάθεση
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Ο τελεστής New (Νέος) είναι προαιρετικός όταν ρυθμίζετε την επιλογή Option Compatible (Συμβατή επιλογή).


Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί έναν νέο τύπο Student και δημιουργεί ένα αντικείμενο αυτού του τύπου:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!