Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Basic IDE

Στο Basic IDE μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Ενέργεια

Συντόμευση πληκτρολογίου

Η εκτέλεση του κώδικα αρχίζει από την πρώτη γραμμή, ή από το τρέχον σημείο παύσης, εάν το πρόγραμμα είχε σταμάτησε εκεί από πριν.

F5

Stop

Shift+F5

Προσθήκη παρατηρητή για τη μεταβλητή κάτω από τον δρομέα.

F7

Βηματική εκτέλεση μέσω κάθε δήλωσης, που αρχίζει από την πρώτη γραμμή ή σε εκείνη την δήλωση όπου η εκτέλεση προγράμματος είχε σταματήσει από πριν.

F8

Μοναδικό βήμα όπως με το F8, αλλά μια κλήση συνάρτησης θεωρείται ότι είναι μόνο μία δήλωση.

Shift+F8

Ορίζει ή αναιρεί ένα σημείο στάσης στην τρέχουσα γραμμή ή όλα τα σημεία στάσης στην τρέχουσα επιλογή.

F9

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το σημείο στάσης στην τρέχουσα γραμμή ή όλα τα σημεία παύσης στην τρέχουσα επιλογή.

Shift+F9


Μια εκτελούμενη μακροεντολή μπορεί να ακυρωθεί μέσω του συνδυασμού πλήκτρωνShift++Q. Αν βρίσκεστε μέσα στο Basic IDE και η μακροεντολή σταματήσει σε ένα σημείο στάσης, ο συνδυασμός πλήκτρων Shift++Q διακόπτει την εκτέλεση της μακροεντολής, αλλά θα το αναγνωρίσετε μόνο μετά το επόμενο F5, F8, ή Shift+F8.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!