Τελεστής Is

Ελέγχει εάν δύο μεταβλητές Basic αναφέρονται στο ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου.

Σύνταξη:

result = oObj1 Is oObj2

Εάν τα oObj1 και oObj2 είναι αναφορές στο ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου, το αποτέλεσμα θα είναι True (αληθές).

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα ορίζει πρώτα έναν νέο τύπο Student (Μαθητή). Η κλήση του TestObjects δημιουργεί το αντικείμενο oStudent1 ως νέο αντικείμενο αυτού του τύπου.

Η ανάθεση oStudent2 = oStudent1 στην πραγματικότητα αντιγράφει την αναφορά στο ίδιο αντικείμενο. Επομένως, το αποτέλεσμα της εφαρμογής του τελεστή Is είναι True.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει False επειδή τα oStudent1 και oStudent2 είναι αναφορές σε δύο διαφορετικά στιγμιότυπα αντικειμένων, το καθένα δημιουργημένο με τον τελεστή New.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!