Τμήματα σύνταξης

Τμήματα σύνταξης της LibreOffice Basic

τμήμα ορίσματος

τμήμα ορίσματος


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Παράμετροι

Optional: Το όρισμα δεν είναι υποχρεωτικό.

ByRef: Το όρισμα περνιέται με αναφορά. Το ByRef είναι η προεπιλογή.

ByVal: Το όρισμα περνιέται κατά τιμή. Η τιμή του μπορεί να τροποποιηθεί από τη ρουτίνα που καλεί.

char: Χαρακτήρας δήλωσης τύπου.

typename: Όνομα τύπου πρωτογενών δεδομένων. Μπορούν επίσης να καθοριστούν τύποι που καθορίζονται από βιβλιοθήκη ή άρθρωμα.

= expression: Καθορίστε μια προεπιλεγμένη τιμή για το όρισμα, που συμφωνεί με τον δηλωμένο τύπο του. Το Optional είναι απαραίτητο για κάθε όρισμα καθορίζοντας μια προεπιλεγμένη τιμή.

ParamArray: Χρησιμοποιήστε ParamArray όταν ο αριθμός των παραμέτρων είναι απροσδιόριστος. Μια τυπική εκδοχή είναι αυτή μιας συνάρτησης Calc του χρήστη. Η χρήση του ParamArray πρέπει να περιοριστεί στο τελευταίο όρισμα μιας ρουτίνας.

tip

Η χρήση της ParamArray ή της = expression απαιτεί η Option Compatible να τοποθετηθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε ένα άρθρωμα.


warning

Κατά τη χρήση της Option VBASupport 1, Optional ορίσματα χωρίς προεπιλεγμένη τιμή (= expression) αρχικοποιούνται σύμφωνα με τον τύπο των δεδομένων τους, εκτός από Variant.


τμήμα πίνακα

τμήμα πίνακα


   ( [[start To] end], .. )
  

Παράμετροι

start: Κάτω όριο μιας διάστασης.

end: Άνω όριο μιας διάστασης.

Οι πολλαπλές διαστάσεις ενός πίνακα δηλώνονται χρησιμοποιώντας το σύμβολο κόμματος (,).

τμήμα ονόματος τύπου

τμήμα τύπων πρωτογενών δεδομένων


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

τμήμα χαρακτήρα

χαρακτήρες δήλωσης τύπου


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!