Πρόταση Enum [VBA]

Καθορισμός απαριθμήσεων ή μη σταθερών ομάδων UNO. Απαρίθμηση είναι κατάλογος τιμών που διευκολύνει τον προγραμματισμό και την λογική επιθεώρηση του κώδικα.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:

Enum syntax


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Παράμετροι:

Within a given enumeration, fit together values that logically relate to one another.

Παράδειγμα:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Enumerated values are rendered to Long datatype. Basic functions are public accessors to enumerations. Enumeration names and value names must be unique within a library and across modules.


Χρήση:

Display WindowManager grouped constant values:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Enumerations can be extended to other data types using Type statement definitions. Calling Python Scripts from Basic illustrates that mechanism.


Const statement, constants

Option VBASupport statement

With statement

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!