Πρόταση Enum [VBA]

Καθορισμός απαριθμήσεων ή μη σταθερών ομάδων UNO. Απαρίθμηση είναι κατάλογος τιμών που διευκολύνει τον προγραμματισμό και την λογική επιθεώρηση του κώδικα.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:

Σύνταξη Enum


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Παράμετροι:

Μέσα σε δεδομένη απαρίθμηση, προσαρμόστε μαζί τιμές που σχετίζονται λογικά μεταξύ τους.

Παράδειγμα:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Οι απαριθμούμενες τιμές αποδίδονται με τύπο δεδομένων Long. Οι συναρτήσεις Basic είναι δημόσια στοιχεία πρόσβασης στις απαριθμήσεις. Τα ονόματα απαριθμήσεων και τα ονόματα τιμών πρέπει να είναι μοναδικά σε μια βιβλιοθήκη και μεταξύ των αρθρωμάτων.


Χρήση:

Εμφάνιση των σταθερών τιμών ομαδοποιημένων από τον WindowManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Οι απαριθμήσεις μπορούν να επεκταθούν σε άλλους τύπους δεδομένων χρησιμοποιώντας ορισμούς προτάσεων Type. Η κλήση δεσμών ενεργειών Python απο τη Basic δείχνει αυτόν τον μηχανισμό.


Πρόταση Const, σταθερές

Πρόταση Option VBASupport

Πρόταση With

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!