Συνάρτηση DoEvents

Μεταφέρει τον έλεγχο στο λειτουργικό σύστημα κατά την εκτέλεση της μακροεντολής, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τα συμβάντα σε αναμονή.

note

Το DoEvents παρέχει συμβατότητα με τη VBA. Επιστρέφει πάντα 0. Η χρήση του στο LibreOffice δεν είναι απαραίτητη.


Σύνταξη:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Παράδειγμα:

Και τα δύο παραδείγματα ορίζουν έναν προοδευτικό μετρητή στο πρώτο κελί ενός νεοανοιγμένου εγγράφου Calc.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' sheet 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' cell A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!