Πώς να διαβαστούν διαγράμματα σύνταξης και προτάσεων

Οι προτάσεις LibreOffice Basic χρησιμοποιούν διαγράμμτα σύνταξης και κειμενικές συμβάσεις που ακολουθούν αυτούς τους τυπογραφικούς κανόνες:

Η σύνταξη μιας εντολής μιας γραμμής του LibreOffice Basic απεικονίζεται παρακάτω:

Παράδειγμα διαγράμματος

σύνταξη πρότασης

Ένα σύνολο των προτάσεων της LibreOffice Basic - με προαιρετικές ετικέτες - χρησιμοποιεί ένα σύμβολο : για να τις διαχωρίσει, μπορεί να τερματιστεί με ένα προαιρετικό σχόλιο. REM ή σύμβολο αποστρόφου εισάγει σχόλιο.

τμήμα διαγράμματος

Κειμενικό παράδειγμα

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Ένα σύνολο των προτάσεων της LibreOffice Basic - με προαιρετικές ετικέτες - χρησιμοποιεί ένα σύμβολο : για να τις διαχωρίσει, μπορεί να τερματιστεί με ένα προαιρετικό σχόλιο. REM ή σύμβολο αποστρόφου εισάγει σχόλιο.

Παράδειγμα:


    Sub Main
      GoTo there ' παράλειψη πρώτης πρότασης
      here: Print 1, : there: Print 2 REM επεξηγηματικό κείμενο εδώ
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!