Πρόταση συμβατής επιλογής

Το Option Compatible γυρίζει στην κατάσταση μεταγλωττιστή Basic συμβατού με VBA στο επίπεδο αρθρώματος.

warning

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε άρθρωμα.


note

Η λειτουργία CompatibilityMode() ελέγχει την κατάσταση χρόνου εκτέλεσης και επηρεάζει όλον τον εκτελούμενο κώδικα μετά τη ρύθμιση ή επαναρύθμιση της κατάστασης.


Αυτή η επιλογή μπορεί να επηρεάσει ή να βοηθήσει στις παρακάτω καταστάσεις:

note

Option Compatible is required when coding class modules.


Σύνταξη:

Option Compatible

Παράδειγμα:

Special characters as identifiers


    Option Compatible
    ' With this option the code works, otherwise it causes a compiling error
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Statement Option VBAsupport 1 sets Option Compatible statement automatically.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!