Πρόταση συμβατής επιλογής

Το Option Compatible γυρίζει στην κατάσταση μεταγλωττιστή Basic συμβατού με VBA στο επίπεδο αρθρώματος.

warning

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε άρθρωμα.


note

Η λειτουργία CompatibilityMode() ελέγχει την κατάσταση χρόνου εκτέλεσης και επηρεάζει όλον τον εκτελούμενο κώδικα μετά τη ρύθμιση ή επαναρύθμιση της κατάστασης.


Αυτή η επιλογή μπορεί να επηρεάσει ή να βοηθήσει στις παρακάτω καταστάσεις:

note

Option Compatible είναι απαραίτητη κατά την κωδικοποίηση αρθρωμάτων κλάσης.


Σύνταξη:

Option Compatible

Παράδειγμα:

Ειδικοί χαρακτήρες ως ταυτοποιητές


    Option Compatible
    ' με αυτήν την επιλογή δουλεύει ο κώδικας, αλλιώς προκαλεί σφάλμα μεταγλώττισης
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Η πρόταση Option VBAsupport 1 ορίζει την πρόταση Option Compatible αυτόματα.


Τροποποίηση της εμβέλειας μεταβλητών στο Χρήση διαδικασιών και συναρτήσεων με τη συνάρτηση CompatibilityMode().

Δείτε τα Ταυτοποίηση του λειτουργικού συστήματος και Λήψη πληροφοριών συνεδρίας για παραδείγματα αθρωμάτων κλάσης, ή την κοινόχρηστη βιβλιοθήκη Access2Base Basic για άλλα παραδείγματα κλάσης που χρησιμοποιούν την κατάσταση μεταγλωττιστή Option Compatible.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!