Πρόταση συμβατής επιλογής

Η Option Compatible (Συμβατή επιλογή) επεκτείνει τον μεταγλωττιστή Basic του LibreOffice και τον χρόνο εκτέλεσης, επιτρέποντας συμπληρωματικές δομές γλώσσας στη Basic.

warning

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε άρθρωμα.


Αυτή η επιλογή μπορεί να επηρεάσει ή να βοηθήσει στις παρακάτω καταστάσεις:

note

Option Compatible είναι απαραίτητη κατά την κωδικοποίηση αρθρωμάτων κλάσης.


Σύνταξη:

Option Compatible

Παράδειγμα:

Ειδικοί χαρακτήρες ως ταυτοποιητές


    Option Compatible
    ' με αυτήν την επιλογή δουλεύει ο κώδικας, αλλιώς προκαλεί σφάλμα μεταγλώττισης
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Η πρόταση Option VBAsupport 1 υπονοεί αυτόματα την πρόταση Option Compatible (Συμβατή επιλογή).


Τροποποίηση της εμβέλειας μεταβλητών στο Χρήση διαδικασιών και συναρτήσεων με τη συνάρτηση CompatibilityMode().

Δείτε τα Ταυτοποίηση του λειτουργικού συστήματος και Λήψη πληροφοριών συνεδρίας για παραδείγματα αθρωμάτων κλάσης, ή την κοινόχρηστη βιβλιοθήκη Access2Base Basic για άλλα παραδείγματα κλάσης που χρησιμοποιούν την κατάσταση μεταγλωττιστή Option Compatible.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!