Συνάρτηση CompatibilityMode()

Η συνάρτηση CompatibilityMode() ελέγχει την κατάσταση χρόνου εκτέλεσης και επηρεάζει όλον τον εκτελούμενο κώδικα μετά την ρύθμιση ή επαναρρύθμιση της κατάστασης.

warning

Χρησιμοποιήστε αυτό το γνώρισμα με προσοχή, περιορίστε το στη μετατροπή κειμένου, παραδείγματος χάρη.


note

Το Option Compatible ενεργοποιεί τη συμβατότητα VBA σε επίπεδο αρθρώματος για τον διερμηνευτή Basic του LibreOffice.


Αυτή η συνάρτηση μπορεί να επηρεάσει ή να βοηθήσει στις παρακάτω καταστάσεις:

note

Η συνάρτηση CompatibilityMode() μπορεί να είναι απαραίτητη κατά την επαναταξινόμηση σε καταστάσεις μεταγλωττιστή Option Compatible ή Option VBASupport.


Σύνταξη:

CompatibilityMode(True | False)

Παράδειγμα:

Με δεδομένο κενό κατάλογο NOT στο file:///home/me/Test


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

Με το CompatibilityMode( true ) το πρόγραμμα καταλήγει σε σφάλμα, αλλιώς ο κατάλογος Test και όλα τα περιεχόμενά του διαγράφονται.

Παράδειγμα:

Τροποποίηση της συμπεριφοράς του Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Εμφανίζει επίσης κανονικά αρχεία
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Δείτε το Ταυτοποίηση λειτουργικού συστήματος και Λήψη πληροφοριών συνεδρίας για απλά παραδείγματα Option Compatible, ή το Access2Base shared Basic library για άλλα παραδείγματα κλάσης που χρησιμοποιούν την κατάσταση μεταγλωττιστή Option Compatible.

Τροποποίηση της περιοχής μεταβλητών στο Χρήση διαδικασιών και συναρτήσεων με τη συνάρτηση CompatibilityMode().

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!