Πρόταση επιλογής ClassModule

Καθορίζει ότι το άρθρωμα είναι άρθρωμα κλάσης που περιέχει μέλη, ιδιότητες, διαδικασίες και συναρτήσεις.

warning

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε άρθρωμα.


Παράμετροι:

Αυτή η πρόταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πρόταση Option Compatible ή Option VBASupport 1, η πρώτη ενεργοποιεί την κατάσταση συμβατότητας VBA, ενώ η δεύτερη εφαρμόζει υποστήριξη VBA στη συμβατότητα.

Σύνταξη:

Option ClassModule

Παράδειγμα:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     'Τα προαιρετικά μέλη πηγαίνουν εδώ
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Ο κώδικας προαιρετικής κατασκευής πηγαίνει εδώ
     End Sub ' κατασκευή
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Ο κώδικας προαιρετικής καταστροφής πηγαίνει εδώ
     End Sub ' Καταστροφέας
       
     ' Οι ιδιότητες πηγαίνουν εδώ.
       
     ' Οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις πηγαίνουν εδώ.
       
   

Δείτε το Ταυτοποίηση λειτουργικού συστήματος και Λήψη πληροφοριών συνεδρίας για απλά παραδείγματα αρθρώματος κλάσης.

Πολλά αναλυτικά παραδείγματα κλάσης είναι διαθέσιμα από το Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη Basic Access2Base.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!