Χρήση συναρτήσεων Calc σε μακροεντολές

Εκτός από τις εγγενείς συναρτήσεις BASIC, μπορείτε να καλέσετε συναρτήσεις Calc στις μακροεντολές και τα σενάρια σας και να ορίσετε συναρτήσεις Calc σε τύπους κελιών.

Κλήση εσωτερικών συναρτήσεων Calc στη Basic

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CreateUnoService για πρόσβαση στην υπηρεσία com.sun.star.sheet.FunctionAccess.

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί μια συνάρτηση με το όνομα MyVlook που καλεί τη συνάρτηση VLOOKUP Calc πάνω από έναν πίνακα δεδομένων που μεταβιβάζεται ως όρισμα και επιστρέφει την τιμή που βρέθηκε από τη συνάρτηση.


  Function MyVlook(Lookup, DataArray As Object, Index As Integer, SortedRangeLookup as Byte)
    Dim oService As Object
    Set oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    ' Χρησιμοποιείτε πάντα το όνομα της συνάρτησης στα Αγγλικά
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP", Array(Lookup, DataArray, Index, SortedRangeLookup))
  End Function
 

Η παρακάτω μακροεντολή παρουσιάζει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να κληθεί η συνάρτηση MyVlook. Αρχικά δημιουργεί έναν πίνακα δεδομένων 5 επί 2 και, στη συνέχεια, καλεί τη συνάρτηση MyVlook και εμφανίζει την επιστρεφόμενη τιμή χρησιμοποιώντας το MsgBox.


  Sub CallingMyVlook()
    ' Δημιουργεί έναν πίνακα 5 επί 2 και τον γεμίζει με δεδομένα
    Dim myData(1 to 5, 1 to 2) as Variant
    myData(1, 1) = 1 : myData(1, 2) = "Διαφωνώ έντονα"
    myData(2, 1) = 3 : myData(2, 2) = "Διαφωνώ"
    myData(3, 1) = 5 : myData(3, 2) = "Αναποφάσιστο"
    myData(4, 1) = 7 : myData(4, 2) = "Συμφωνώ"
    myData(5, 1) = 9 : myData(5, 2) = "Συμφωνώ πολύ"
    ' Αναζητά τον πίνακα δεδομένων
    Dim result as String
    result = MyVlook(4, myData, 2, 1)
    ' Εμφανίζει το μήνυμα "Διαφωνώ"
    MsgBox result
  End Sub
 

Ρύθμιση τύπων κελιών που περιέχουν εσωτερικές συναρτήσεις Calc

Χρησιμοποιήστε τη συμβολοσειρά κειμένου τύπου για να προσθέσετε έναν τύπο σε ένα κελί υπολογιστικού φύλλου.

note

Όλες οι συναρτήσεις Calc πρέπει να εκφράζονται με τα αγγλικά τους ονόματα.


Παράδειγμα:


Sub AssignFormulaToCell
REM Προσθέστε έναν τύπο στο κελί A1. Το όνομα της συνάρτησης πρέπει να είναι στα αγγλικά.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=SUM(B1:B10)"
REM Το κελί A1 εμφανίζει το τοπικό όνομα της συνάρτησης
End Sub

Κλήση πρόσθετων συναρτήσεων Calc στη BASIC

Οι συναρτήσεις Calc Add-In βρίσκονται στις υπηρεσίες UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis, com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions και com.sun.star.sheet.addin.PricingFunctions.

Παράδειγμα:


REM Παράδειγμα κλήσης πρόσθετης λειτουργίας SQRTPI
Η συνάρτηση MySQRTPI(arg as double) ως διπλής
  Dim oService as Object
  oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.addin.Analysis")
  MySQRTPI = oService.getSqrtPi(arg)
End Function

Ρύθμιση τύπων κελιών με πρόσθετες συναρτήσεις

Η πρόσθετη συνάρτηση (Add-In) πρέπει να εκφράζεται με το όνομα της υπηρεσίας UNO.

Παράδειγμα:


Sub AssignAddInFormulaToCell
REM Προσθέστε έναν τύπο πρόσθετου στο κελί A1. Το όνομα της συνάρτησης είναι το όνομα υπηρεσίας UNO.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec(B1)"
REM Το κελί A1 εμφανίζει το τοπικό όνομα της συνάρτησης
End Sub

Ονόματα υπηρεσιών UNO για συναρτήσεις πρόσθετου ανάλυσης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει έναν κατάλογο με όλες τις συναρτήσεις προσθέτου ανάλυσης Calc και τα αντίστοιχα ονόματα υπηρεσιών UNO τους.

Όνομα συνάρτησης Calc

Όνομα υπηρεσίας UNO

ACCRINT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint

ACCRINTM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm

AMORDEGRC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmordegrc

AMORLINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmorlinc

BESSELI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesseli

BESSELJ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselj

BESSELK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselk

BESSELY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBessely

BIN2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec

BIN2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Hex

BIN2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Oct

COMPLEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getComplex

CONVERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getConvert

COUPDAYBS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaybs

COUPDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdays

COUPDAYSNC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaysnc

COUPNCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupncd

COUPNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupnum

COUPPCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCouppcd

CUMIPMT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumipmt

CUMPRINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumprinc

DEC2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Bin

DEC2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Hex

DEC2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Oct

DELTA

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDelta

DISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDisc

DOLLARDE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde

DOLLARFR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr

DURATION

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDuration

EDATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate

EFFECT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEffect

EOMONTH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth

ERF

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf

ERFC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc

FACTDOUBLE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFactdouble

FVSCHEDULE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFvschedule

GCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGcd

GESTEP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep

HEX2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin

HEX2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec

HEX2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct

IMABS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs

IMAGINARY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary

IMARGUMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument

IMCONJUGATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate

IMCOS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos

IMCOSH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcosh

IMCOT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcot

IMCSC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsc

IMCSCH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsch

IMDIV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv

IMEXP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp

IMLN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln

IMLOG10

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10

IMLOG2

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2

IMPOWER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower

IMPRODUCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct

IMREAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal

IMSEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsec

IMSECH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsech

IMSIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin

IMSINH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsinh

IMSQRT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt

IMSUB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub

IMSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum

IMTAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImtan

INTRATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIntrate

ISEVEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIseven

ISODD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIsodd

LCM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getLcm

MDURATION

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMduration

MROUND

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround

MULTINOMIAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial

NETWORKDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNetworkdays

NOMINAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNominal

OCT2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin

OCT2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec

OCT2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex

ODDFPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice

ODDFYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield

ODDLPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice

ODDLYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield

PRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice

PRICEDISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc

PRICEMAT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat

QUOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getQuotient

RANDBETWEEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getRandbetween

RECEIVED

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getReceived

SERIESSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSeriessum

SQRTPI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi

TBILLEQ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq

TBILLPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice

TBILLYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield

WEEKNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWeeknum

WORKDAY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWorkday

XIRR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXirr

XNPV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXnpv

YEARFRAC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac

YIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield

YIELDDISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc

YIELDMAT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat


Ονόματα υπηρεσίας UNO για συναρτήσεις προσθέτου ημερομηνίας

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει έναν κατάλογο με όλες τις συναρτήσεις προσθέτου ημερομηνίας Calc και τα αντίστοιχα ονόματα υπηρεσιών UNO τους.

Όνομα συνάρτησης Calc

Όνομα υπηρεσίας UNO

DAYSINMONTH

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

DAYSINYEAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

MONTHS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffMonths

WEEKS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffWeeks

YEARS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffYears

ROT13

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getRot13

WEEKSINYEAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getWeeksInYear


Ονόματα υπηρεσιών UNO για τιμολόγηση πρόσθετων συναρτήσεων

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει έναν κατάλογο με όλες τις συναρτήσεις προσθέτου τιμολόγησης Calc και τα αντίστοιχα ονόματα υπηρεσιών UNO τους.

Όνομα συνάρτησης Calc

Όνομα υπηρεσίας UNO

OPT_BARRIER

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptBarrier

OPT_PROB_HIT

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbHit

OPT_PROB_INMONEY

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbInMoney

OPT_TOUCH

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptTouch


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!