Συνάρτηση GetPathSeparator

Επιστρέφει το διαχωριστικό καταλόγου που εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα για να καθορίσει τις διαδρομές αρχείου.

Σύνταξη:

GetPathSeparator()

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Καμία.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Συνιστάται η χρήση:

Η συνάρτηση ConvertFromURL για μετατροπή URL αρχείου σε όνομα αρχείου συστήματος.

της συνάρτησης ConvertToURL για τη μετατροπή ονόματος αρχείου του συστήματος σε URL αρχείου.

Δείτε επίσης Σημειογραφία URL

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!