Επιλογές μεταγλωττιστή, συνθήκες χρόνου εκτέλεσης

Οι καθορισμένες επιλογές μεταγλωττιστή στο επίπεδο αρθρώματος επηρεάζουν τους ελέγχους μεταγλωττιστή Basic και τα μηνύματα σφάλματος του LibreOffice. Η σύνταξη Basic καθώς και το σύνολο οδηγιών Basic μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με της επιλογές που χρησιμοποιούνται. Όσο λιγότερο Option, τόσο πιο εύκολη και ανεκτή είναι η γλώσσα Basic του LibreOffice. Όσο περισσότερο Option, τόσο πιο πλούσια και ελεγχόμενη γίνεται η γλώσσα Basic.

note

Οι επιλογές μεταγλωττιστή πρέπει να καθοριστούν πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε ένα άρθρωμα.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Option

Πρόταση Option Base

Καθορίζει το προεπιλεγμένο άνω όριο για πίνακες ως 0 ή 1.

Πρόταση επιλογής ClassModule

Καθορίζει ότι το άρθρωμα είναι άρθρωμα κλάσης που περιέχει μέλη, ιδιότητες, διαδικασίες και συναρτήσεις.

Πρόταση συμβατής επιλογής

Το Option Compatible γυρίζει στην κατάσταση μεταγλωττιστή Basic συμβατού με VBA στο επίπεδο αρθρώματος.

Συνάρτηση CompatibilityMode()

Η συνάρτηση CompatibilityMode() ελέγχει την κατάσταση χρόνου εκτέλεσης και επηρεάζει όλον τον εκτελούμενο κώδικα μετά την ρύθμιση ή επαναρρύθμιση της κατάστασης.

Πρόταση Option Explicit

Καθορίζει ότι κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται στον κώδικα προγράμματος δηλώνεται ρητά με την πρόταση Dim.

Option Private Module

Καθορίζει ότι η εμβέλεια του αρθρώματος είναι αυτή της βιβλιοθήκης Basic στην οποία ανήκει.

Πρόταση Option VBASupport

Καθορίζει ότι η LibreOffice Basic θα υποστηρίζει κάποιες προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα.

warning

Οι καθορισμένες επιλογές στο επίπεδο αρθρώματος επηρεάζουν επίσης τος συνθήκες χρόνου εκτέλεσης της Basic του LibreOffice. Η συμπεριφορά των οδηγιών Basic του LibreOffice μπορεί να διαφέρει.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!