Επιλογές μεταγλωττιστή, συνθήκες χρόνου εκτέλεσης

Οι καθορισμένες επιλογές μεταγλωττιστή στο επίπεδο αρθρώματος επηρεάζουν τους ελέγχους μεταγλωττιστή Basic και τα μηνύματα σφάλματος του LibreOffice. Η σύνταξη Basic καθώς και το σύνολο οδηγιών Basic μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με της επιλογές που χρησιμοποιούνται. Όσο λιγότερο Option, τόσο πιο εύκολη και ανεκτή είναι η γλώσσα Basic του LibreOffice. Όσο περισσότερο Option, τόσο πιο πλούσια και ελεγχόμενη γίνεται η γλώσσα Basic.

note

Οι επιλογές μεταγλωττιστή πρέπει να καθοριστούν πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε ένα άρθρωμα.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Option

Πρόταση Option Base

Καθορίζει το προεπιλεγμένο άνω όριο για πίνακες ως 0 ή 1.

Πρόταση επιλογής ClassModule

Καθορίζει ότι το άρθρωμα είναι άρθρωμα κλάσης που περιέχει μέλη, ιδιότητες, διαδικασίες και συναρτήσεις.

Πρόταση συμβατής επιλογής

Η Option Compatible (Συμβατή επιλογή) επεκτείνει τον μεταγλωττιστή Basic του LibreOffice και τον χρόνο εκτέλεσης, επιτρέποντας συμπληρωματικές δομές γλώσσας στη Basic.

Συνάρτηση CompatibilityMode()

Η συνάρτηση CompatibilityMode() ελέγχει ή ερωτά την κατάσταση χρόνου εκτέλεσης. Επηρεάζει όλο τον κώδικα που εκτελείται μετά τη ρύθμιση ή την επαναφορά της λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

Πρόταση Option Explicit

Καθορίζει ότι κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται στον κώδικα προγράμματος δηλώνεται ρητά με την πρόταση Dim.

Option Private Module

Καθορίζει ότι η εμβέλεια του αρθρώματος είναι αυτή της βιβλιοθήκης Basic στην οποία ανήκει.

Πρόταση Option VBASupport

Καθορίζει ότι η LibreOffice Basic θα υποστηρίζει κάποιες προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα.

warning

Οι καθορισμένες επιλογές στο επίπεδο αρθρώματος επηρεάζουν επίσης τος συνθήκες χρόνου εκτέλεσης της Basic του LibreOffice. Η συμπεριφορά των οδηγιών Basic του LibreOffice μπορεί να διαφέρει.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!