Συνάρτηση CallByName

Καλεί μια υπορουτίνα με το όνομα της συμβολοσειράς της.

Σύνταξη:


 CallByName(object As Object, ProcName As String, CallType As Integer [,arg0 [,arg1 …]])

Επιστρεφόμενη τιμή:

αποτέλεσμα (result): Μια προαιρετική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα της καλούμενης μεθόδου ή ιδιότητας.

Παράμετροι:

αντικείμενο (object): Μια λειτουργική μονάδα Basic, στιγμιότυπο ClassModule ή ιδιότητες ή μέθοδοι διατήρησης υπηρεσίας UNO.

ProcName: Η Function, Sub ή Property που καλείται.

Τύπος κλήσης (Τύπος κλήσης): Ο τύπος της ενέργειας που εκτελείται όπως Get, Let, Method και Set.

arg0, arg1 …: Οι προαιρετικές παράμετροι Function δίνονται ως ορίσματα θέσης.

Τα ορίσματα παρέχονται με την ίδια ακριβώς σειρά που ορίζεται στην υπογραφή της μεθόδου. Τα ορίσματα λέξεων-κλειδιών δεν είναι δυνατά.

Τιμή

Περιγραφή CallType (τύπου κλήσης)

1

Method (Μέθοδος): Καλεί μια διαδικασία ως συνάρτηση ή υπορουτίνα.

2

Get (Λήψη): Διαβάζει μια ιδιότητα ή περιεχόμενο μεταβλητής.

4

Let (άδεια): Εκχωρεί ένα περιεχόμενο σε μια Property (ιδιότητα) ή μεταβλητή.

8

Set (ορισμός): Εκχωρεί μια τιμή αναφοράς σε μια μεταβλητή Object (αντικειμένου) ή Variant (παραλλαγής).


Παράδειγμα:

 1. Μια λειτουργική μονάδα Calc.Maths περιέχει μια συνάρτηση Multiply (πολλαπλασιασμού)αναμένοντας έναν διαφορετικό κατάλογο αριθμών.

 2. Οι πληροφορίες ScriptForge.Platform.Architecture ανακτώνται.

 3. Η ιδιότητα DisplayDirectory της υπηρεσίας UNO com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker έχει οριστεί στον αρχικό φάκελο χρήστη. Το περιεχόμενό της διαβάζεται δύο φορές.


 Sub CallByName_example
   Const _Method = 1, _Get = 2, _Let = 4, _Set = 8
 
   BasicLibraries.loadLibrary("Calc") ' Calc.Maths user library.module
   Dim cm As Object : cm = Calc.Maths
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 3, 45, 1, 89)		' 12015
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 1.85e15, 44, 10^8)	' 8.14E+24
 
   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim p As Object : p = CreateScriptService("ScriptForge.Platform")
   MsgBox CallByName(p, "Architecture", _Get) ' 32bit/64bit
 
   Dim uno As Object : uno = CreateUNOService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
   Dim fs As Object : fs = CreateScriptService("ScriptForge.FileSystem")
   CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Let, fs.HomeFolder)
   MsgBox CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Get)
   var = CallByName(uno, "getDisplayDirectory", _Get)
 End Sub

Λειτουργική μονάδα Calc.Maths


 Option Compatible ' λειτουργική μονάδα Calc.Maths
 Option Explicit
 
 Public Function Multiply(ParamArray args() As Double) As Variant
   ''' Πολλαπλασιασμός ενός μεταβλητού καταλόγου αριθμών '''
   Dim ndx As Integer
   If UBound(args) >= 0 Then
     Multiply = 1.0
     For ndx = 0 To UBound(args)
       Multiply = Multiply * args(ndx)
     Next ndx
   End If
 End Function 'Calc.Maths.Multiply()

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!