Συνάρτηση Round [VBA]

Στρογγυλοποιεί μια αριθμητική τιμή σε έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Αυτή η συνάρτηση εφαρμόζει τον κανόνα στρογγυλοποίησης που είναι γνωστός ως "στρογγυλοποίηση στον άρτιο". Με αυτόν τον κανόνα, κάθε φορά που η διαφορά μεταξύ του προς στρογγυλοποίηση αριθμού και του πλησιέστερου ακέραιου είναι ίση με 0,5, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ζυγό αριθμό. Δείτε τα παραδείγματα παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον κανόνα.

note

Λάβετε υπόψη ότι η συνάρτηση Round της VBA λειτουργεί διαφορετικά από τη συνάρτηση Round του LibreOffice Calc. Στο Calc, εάν η διαφορά μεταξύ του προς στρογγυλοποίηση αριθμού και του πλησιέστερου ακέραιου είναι ακριβώς 0,5, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Ως εκ τούτου, στο Calc ο αριθμός 2,5 στρογγυλοποιείται στο 3, ενώ χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Round της VBA, η τιμή 2,5 στρογγυλοποιείται στο 2 λόγω του κανόνα "στρογγυλοποίηση σε ζυγό".


Σύνταξη:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

expression (έκφραση): Η αριθμητική έκφραση που πρέπει να στρογγυλοποιηθεί.

numdecimalplaces (αριθμός δεκαδικών θέσεων): Προαιρετικό όρισμα που καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων στην προκύπτουσα στρογγυλεμένη τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

Τα ακόλουθα παραδείγματα επεξηγούν τον κανόνα "στρογγυλοποίηση στον άρτιο":


  ' Στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο (δεκαδικές θέσεις = 0)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  Στρογγυλοποίηση με 2 δεκαδικά ψηφία (δεκαδικές θέσεις = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!