Συνάρτηση Round [VBA]

Η συνάρτηση Round επιστρέφει αριθμό στρογγυλοποιημένο σε συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Παράσταση: Απαιτείται. Η αριθμητική παράσταση που θα στρογγυλοποιηθεί.

numdecimalplaces (δεκαδικές θέσεις αριθμού): Προαιρετικό. Καθορίζει πόσες θέσεις στα δεξιά του δεκαδικού συμπεριλαμβάνονται στη στρογγυλοποίηση. Προεπιλογή είναι το 0.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!