Συνάρτηση Input [VBA]

Επιστρέφει την ανοικτή ροή εισόδου ή δυαδικού αρχείου (συμβολοσειράς).

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Number (Αριθμός): Απαιτείται. Αριθμητική παράσταση που καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων προς επιστροφή.

#: Προαιρετικό.

FileNumber: Απαιτείται. Οποιοσδήποτε αριθμός έγκυρου αρχείου.

Κωδικοί σφάλματος:

6 Υπερχείλιση

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

62 Η ανάγνωση ξεπερνά το τέλος της γραμμής

Παράδειγμα:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!