Συνάρτηση MonthName [VBA]

Η συνάρτηση MonthName επιστρέφει το τοπικό όνομα μήνα του συγκεκριμένου αριθμού μήνα.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Month (Μήνας): Τιμή από 1 έως 12, Ιανουάριος έως Δεκέμβριος, των οποίων το τοπικό όνομα μήνα χρειάζεται να επιστραφεί.

Abbreviate (Συντόμευση): Προαιρετικό. Τιμή Μπουλ που δείχνει εάν το όνομα του μήνα πρόκειται να συντομευθεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!