Συνάρτηση WeekdayName [VBA]

Η συνάρτηση WeekdayName επιστρέφει το όνομα ημέρας καθορισμένης ημέρας της εβδομάδας.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Weekday (Ημέρα εβδομάδας): Τιμή από 1 έως 7, Δευτέρα έως Κυριακή, των οποίων το όνομα της ημέρας εβδομάδας χρειάζεται να υπολογιστεί.

Abbreviate (Συντόμευση): Προαιρετικό. Τιμή Μπουλ που δείχνει εάν το όνομα της ημέρας εβδομάδας πρόκειται να συντομευθεί.

FirstDayofWeek: Προαιρετικό. Καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

Πρώτη ημέρα της εβδομάδας:

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbUseSystemDayOfWeek

0

Χρήση της ρύθμισης υποστήριξης εθνικής γλώσσας (NLS)

vbSun­day

1

Κυριακή (προεπιλογή)

vbMonday

2

Δευτέρα

vbTuesday

3

Τρίτη

vbWednesday

4

Τετάρτη

vbThursday

5

Πέμπτη

vbFriday

6

Παρασκευή

vbSaturday

7

Σάββατο


Κωδικοί σφάλματος:

Καμία

Παράδειγμα:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!