Συνάρτηση FormatDateTime [VBA]

Εφαρμόζει και/ή μορφή χρόνου σε παράσταση ημερομηνίας και επιστρέφει το αποτέλεσμα ως συμβολοσειρά.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Date: Η έκφραση ημερομηνίας που θα μορφοποιηθεί.

NamedFormat: Προαιρετική απαρίθμηση vbDateTimeFormat που καθορίζει τη μορφή που πρόκειται να εφαρμοστεί στην παράσταση ημερομηνίας και χρόνου. Εάν παραληφθεί, χρησιμοποιείται η τιμή vbGeneralDate.

Μορφές ημερομηνίας και χρόνου (απαρίθμηση vbDateTimeFormat)

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbGeneralDate

0

Εμφανίζει ημερομηνία και/ή χρόνο όπως καθορίζεται στη ρύθμιση γενικής ημερομηνίας στο σύστημά σας. Εάν είναι μόνο ημερομηνία, δεν εμφανίζεται χρόνος· Εάν είναι μόνο χρόνος, δεν εμφανίζεται ημερομηνία.

vbLongDate

1

Εμφανίζει ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μεγάλη μορφή ημερομηνίας που ορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

vbShortDate

2

Εμφανίζει ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη σύντομη μορφή ημερομηνίας που ορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

vbLongTime

3

Εμφανίζει τον χρόνο όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις πλήρους ώρας του συστήματός σας.

vbShortTime

4

Εμφανίζει χρόνο χρησιμοποιώντας την 24ώρη μορφή (hh:mm).


Κωδικοί σφάλματος:

13 Ασυμφωνία τύπου δεδομένων

Παράδειγμα:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Γενική μορφή ημερομηνίας : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Πλήρης μορφή ημερομηνίας: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Σύντομη μορφή ημερομηνίας : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Μορφή πλήρους ώρας : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Μορφή σύντομης ώρας : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!